Szakmai tapasztalat mint értékelési szempont árubeszerzés esetén

Kérdés: Árubeszerzés esetén a szakember szakmai tapasztalata megjelölhető értékelési szempontként?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 76. § tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az értékelési szempontok kiválasztása során figyelembe kell venni. A közbeszerzési végrehajtási rendeletek, illetve az ágazatszakmai jogszabályok tartalmazhatnak további előírásokat [pl. a gyógyszerek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Műszaki ellenőrre vonatkozó szakmai alkalmassági követelmény jogszerűsége

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő részéről olyan szakmai alkalmassági követelmény előírása, amely szerint a műszaki ellenőrnek európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó referenciával kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a szakemberekkel kapcsolatos alkalmassági követelményeket érinti, és olyan problémát vet el, amely az utóbbi években többször is a jogalkalmazók látókörébe került. Megválaszolásához először is célszerű áttekinteni az alkalmasság közbeszerzési jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Fizetési határidő meghatározása értékelési szempontként

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha 50%-ban saját forrásból, 50%-ban uniós támogatásból megvalósuló árubeszerzés esetén értékelési szempontként határozza meg a fizetési határidőt, vagyis az ajánlatokat aszerint pontozza, hogy melyik ajánlattevő biztosítja a leghosszabb fizetési határidőt a 30-tól 60 napig terjedő időintervallumon belül?
Részlet a válaszából: […] ...megválaszolásához alaposabb, a joggyakorlatra is kitekintő vizsgálat szükséges. Egyes nézetek szerint a fizetési határidőre vonatkozó értékelési szempontok nem tekinthetők ún. minőségi értékelési szempontnak, továbbá a halasztott fizetés alkalmazásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása hiánypótlási felhívásban nem kért hiányosság miatt

Kérdés: Jogsértő-e az ajánlatkérő eljárása akkor, ha hiánypótlási felhívást bocsát ki, majd pedig az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja egy olyan hiányosság miatt, amelynek pótlását a hiánypótlási felhívásban nem kérte?
Részlet a válaszából: […] Az érintett közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattevői konzorcium ajánlatát azzal az indokolással nyilvánította érvénytelennek, hogy a konzorcium elmulasztott csatolni egy fontos alátámasztó dokumentumot az egyik értékelési részszempont vonatkozásában. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Értékelési szempont előírhatósága

Kérdés: Cégünk érdeklődést nyújtott be egy, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárásra, melynél az érdeklődési határidő lejártát követően megkaptuk az ajánlati felhívást. A felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasságnál csak referencia-előírás szerepel. Az értékelési szempont az ajánlati áron kívül a következő: "A teljesítésbe bevonni kívánt építész felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 36/48 hónapot meghaladó többlettapasztalat (maximum 60 hónap)." Amennyiben az építész felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember a szakmai, műszaki előírásnál nem szerepel, előírhat-e az ajánlatkérő értékelési szempontként szakemberhez kapcsolódó többlettapasztalatot?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 76. §-ának (3) bekezdése teszi lehetővé a személyi állomány képzettsége, tapasztalata előírását értékelési szempontként. A 76. § (6) bekezdése pedig az alábbiak szerint határozza meg, hogy a teljesítésbe bevont szakember milyen módon írható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Árlista hibájának javítása

Kérdés: A bontást követően észleljük, hogy a részletes árlistánkba hibás tétel került. Két tételt felcseréltünk, azaz az egyik nagyon magas, a másik nagyon alacsony lett. A két termék árát más-más mennyiséggel kellett kalkulálni, tehát a csere a teljes ajánlati árat is változtatja. Nem a mérték érdekes, mert nem különösebben fontos a két termék, hanem az elv. Lehet ezt javítani? Milyen módon? Ha az egyik tétel így marad, aránytalanul alacsony lenne az ár. Javíthatjuk ezt a szerződés aláírása után?
Részlet a válaszából: […] ...A szerződés megszületését követően, amennyiben arra van lehetőség, módosíthatják a felek a szerződést. Mivel az ajánlati ár értékelési szempont volt, és az esetleges módosítás így olyan elemet érintene, ami értékelésre került, kevés az esélye annak, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Abszolút értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: A D. 359/2017. számú eset alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az abszolút értékelési módszer nem használható az értékelésnél. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2. § (1), (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját, mivel az értékelési szempontok megválasztása nem eredményezheti azt, hogy az ajánlatkérő szerv korlátlan választási szabadsággal rendelkezzen....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Hibás felolvasólap kezelése

Kérdés: Az ajánlati ár kitöltésénél gépelési hiba történt: 14 981 0000 lett megadva, tehát egy 0-val több jelent meg, de az ár a számérték tagoltságából egyértelműen kitűnik. A helyes ár: 14 981 000 Ft. A bontási jegyzőkönyvben 149 810 000 Ft került rögzítésre. Az ár egy darab gép ára, a megadott részfeladat csak ezt az egy gépet tartalmazta. Máshol az ár nem szerepel, csak a felolvasólapon. Kérem véleményüket, hogyan lehet korrigálni, mit tehet az ajánlatkérő és az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] ...javítani. Mivel számítási hibaként nem értelmezhető, és a döntés vélhetően hatással van az ajánlattevők sorrendjére is, továbbá értékelési szempontot érint, nincs lehetőség hiánypótlás keretében történő újbóli benyújtására - a hiánypótlásra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Felolvasólap hiánypótoltatásának terjedelme

Kérdés: Az ajánlat 2. oldalán csatolt felolvasólapon az ajánlattevő a teljes, egyösszegű bruttó ajánlati árat tüntette fel. Az ajánlatkérő a felolvasólapon a szerződés teljesítéséért felszámított nettó díjat kérte feltüntetni. Továbbá a felolvasólapon nem szerepel az aláírás pontos dátuma, csak az évszám és a hónap. Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő hiánypótlás keretében nyújtsa be a felolvasólapot úgy, hogy azon a szerződés teljesítéséért felszámított nettó díjat tünteti fel, valamint az aláírás dátumát év/hónap/nap pontossággal adja meg. A felolvasólap ilyen hiánypótlását megengedi a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...melynek mindenképpen szerepelnie kell, ugyanakkor a törvény 68. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlattevő neve, címe és az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülő adatok kell, hogy megjelenjenek, a következők szerint:Az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 12.

Új kapacitást nyújtó szervezet bevonása a hiánypótlásban

Kérdés: Mit tegyen az ajánlatkérő, ha a nyertes ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban hiányosság merül fel, és emiatt a nyertes ajánlattevő új kapacitást nyújtó szervezetet von be hiánypótlásában?
Részlet a válaszából: […] ...adatbázisok adatait is.A (3) bekezdés szerint a (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.A (4) bekezdés értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.
1
2