Feltételes eljárás alkalmazása

Kérdés: Az ajánlatkérő önkormányzat közbeszerzési eljárást kíván indítani építési beruházás tárgyában. A beruházás helyszíne több helyrajzi számot takar, melyek közül az egyik tulajdonviszonya még nem rendezett, azaz a területet az önkormányzat a későbbiek során fogja megvásárolni. Az adásvételre előreláthatólag a közbeszerzési eljárás lezárása előtt kerül sor. Indítható-e feltételes közbeszerzés?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. a feltételes eljárást az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény esetében teszi lehetővé. A későbbi tulajdonszerzés valójában az ajánlatkérő ellenőrzési körében van, abban az esetben is, amennyiben a tulajdonszerzési folyamat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Kbt. 6. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó ajánlatkérő ingóságcseréjének közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Egy, a Kbt. 6. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó ajánlatkérő elavult ingatlanjait és ingóságait szeretné lecserélni. Egyértelmű, hogy az ingatlanra nem vonatkozik a Kbt. Az ingóságok beszerzése több csereszerződés által valósul meg. Nem találtam rendelkezést a cserére vonatkozóan, ezért nem tudom eldönteni, hogy kell-e közbeszerzést lefolytatni, vagy sem? (A csereértékek közösségi értékhatárt is elérnek.)
Részlet a válaszából: […] ...az alábbi szabályt rögzíti.Ha a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Opció ellenértéke a fix mennyiség díjában

Kérdés: Jogszerű-e az a kikötés, hogy a megrendelt fix mennyiség díja tartalmazza a vételi jog ellenértékét, azaz az opciós mennyiség díját is?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdések.A visszavásárlási jogról a Ptk. 374. §-a rendelkezik akövetkező tartalommal.Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételiszerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni. A visszavásárlás az eladónak avevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Csomagolás paramétereinek meghatározása ajánlatkérő által

Kérdés: Az ajánlatkérő milyen mélységig határozhatja meg egy termék szállításra történő csomagolásának minőségét, adattartalmát?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből arra következtetünk, hogy szállítási vagyadásvételi szerződésről van szó, vagy olyan vegyes szerződésről, amelynekszállítási tartalma is van.A szerződések tekintetében a Kbt. 306/A. §-a kimondja, hogya közbeszerzési eljárás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Tulajdonjog-fenntartás közbeszerzési szerződés esetén

Kérdés: Közbeszerzési szerződés esetében az eladó fenntarthatja-e a termékre a tulajdonjogát addig, amíg az ajánlatkérő (megrendelő) nem fizeti ki teljes egészében a termék ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést nem a Kbt., hanem a Ptk. rendezi.A 365. § szerint adásvételi szerződés alapján az eladóköteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni, és a dolgot a vevő birtokábabocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni, és a dolgot átvenni.A 368. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Szerződés teljesítésének ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérő ellenőrizheti-e a szerződés teljesítését annak folyamata során? Hogyan és konkrétan mit?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezéseket a Ptk.-ban kell keresni. Ezek attólfüggenek, hogy a felek milyen típusú szerződést kötöttek, mások ugyanis aszabályok adásvételi, szállítási vagy vállalkozási, illetve pl. megbízásiszerződés esetén. A Ptk. szabályain túl mindez attól is függ, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Beszerzés tárgyának meghatározása

Kérdés: Ha valamely kiírás termék gyártásáról szól, akkor hogyan lehet a beszerzés tárgya árubeszerzés (adásvétel)?
Részlet a válaszából: […] ...koncesszió, illetőleg szolgáltatásmegrendelése vagy szolgáltatási koncesszió lehet.Valamely termék beszerzése esetén a termékre vagyadásvételi, vagy szállítási, vagy gyártási, azaz vállalkozási szerződést lehetkötni. A konkrétumok ismerete nélkül nem tudunk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

"Egyéb" kategória árubeszerzés esetén

Kérdés: A hirdetményminta az árubeszerzést – mint közbeszerzési tárgyat – részletezi (adásvétel, lízing stb.). Mit takar az "egyéb" kategória?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint például szállítási szerződést, egyidőszakon belül meghatározott időpontokra időpontonként meghatározottmennyiségű termék leszállítása – a leginkább jellemző szerződés nagyobbépítkezések anyagbeszerzéseinél. Vagy akár mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Értékesítéssel szembeni építési beruházás közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat értékesíteni kívánja – az előírásoknak megfelelően nyilvános pályázat útján (Áht., egyéb szabályzatok stb.) – az egyik tulajdonában álló ingatlant, akként, hogy vételár helyett egy másik ingatlan tekintetében építési beruházást kellene a potenciális vevőnek teljesítenie. E teljesítést követően az értékesíteni kívánt ingatlan tulajdonjoga átszállna a vevőre. Az értékarányosság követelményére figyelemmel a felek kölcsönösen elszámolnának egymással. Kérdésünk, hogy a fentiek megvalósítása – megtartva a nyilvános pályáztatás jogszabályi követelményeit – a Kbt. megkerülésének minősül-e? Ebben az esetben kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnia az önkormányzatnak az építési beruházás megvalósítása végett? Kérdezzük továbbá, hogy amennyiben a fentiekben írt beszerzés közbeszerzés-köteles, úgy építési koncesszióról van-e szó? A Kbt. 26. §-a szerint ugyanis az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A hivatkozott jogszabályhely alapján van-e lehetőség arra, hogy a beruházással érintett ingatlan helyett egy másik épület tulajdonjogát adja át ellenszolgáltatásként az önkormányzat? Ez egy további kérdést vet fel, miszerint a törvény által hivatkozott hasznosítási jog jelenthet-e tulajdonjog-átengedést?
Részlet a válaszából: […] ...(általános egyszerű közbeszerzési eljárás) nem kell alkalmazni – egyébeseteken túl – a kisajátítást megelőző ingatlan-adásvétel, illetőleg ingatlanokcseréje esetén, valamint akkor sem, ha törvény az ingatlan tulajdonjogának,használatára,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Szerződésteljesítés különleges feltételei

Kérdés: Milyen különleges feltételek vonatkozhatnak a szerződés teljesítésére az új szabályozás szerint?
Részlet a válaszából: […] ...és alaptőkén felüli vagyonát – ide nem értve az osztalékot – azalapítók nem vonhatják el, mind a projekttársasággal való rugalmas adásvételtkívánják korlátozni. A Kbt. e körben az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:A 304. § (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
1
2
3