Keresés eredménye

10 találat a megadott ajánlat alakisága tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben
Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszból: […]olvasható lesz, azaz ugyan informatikai formai hibában fog szenvedni, de ennek ellenére nem szükséges az ajánlatkérőnek úgy tekintenie, mintha nem került volna benyújtásra. Erre utalnak a Korm. rendelet 11. §-ának (1)-(3) bekezdései.A kérdés szerinti esetben a 11. § (2) bekezdése irányadó, hiszen megjeleníthető a tartalom, így az ajánlatkérő döntésén múlik, hogy hiánypótoltatja-e a dokumentumot, avagy sem.A Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdése a következők szerint szól: amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4152
2. találat: Üzleti titok elkülönítése az ajánlatban
Kérdés: A Közbeszerzési Levelek korábbi számában 3564. szám alatt adott válaszukban kifejtik, hogy az üzleti titokká minősített iratokat az ajánlatban nem elegendő csupán oldalszámra hivatkozva jelezni, hanem azt a Kbt. szövegezéséből adódóan elkülönítetten (vagy külön kötve, vagy például eltérő színű lapokon benyújtva) kell az ajánlatnak tartalmaznia. Ajánlatkérőként többször találkozunk azzal az ajánlattevői gyakorlattal, hogy az ajánlattevő becsatol egy nyilatkozatot, mely szerint a nyilatkozatot követő oldalakat üzleti titokká minősíti. Kérdésünk, hogy ez elfogadható elkülönítés-e, illetve amennyiben az ajánlat elején egy oldalszámokat felsoroló nyilatkozat található, akkor hogyan kell eljárnunk? Szükséges (lehetséges) hiánypótlást előírni? Mi lehet a hiánypótlás tárgya, módja ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.Vitakérdés lehet, hogy ennek hiányában érvényes-e az ajánlat. Az ajánlatkérő hiánypótoltathatja azt, hiszen az ajánlat nem felel meg a Kbt. 80. §-ában meghatározott formai követelményének, azonban ezt lerontja a közbeszerzési törvény azon, érvénytelenségre vonatkozó szabálya, mely lehetővé teszi a formai követelményektől történő eltekintést. Amennyiben nem jár tehát eredménnyel a hiánypótlás, kérdés, hogy az ajánlat, részvételre jelentkezés maga nem lesz-e érvénytelen.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3679
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Dokumentumok csatolásának sorrendje
Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.Fentieknek megfelelően nincs arra lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy olyan formai feltételeket határozzon meg, melyek nemteljesítése automatikusan érvénytelenséget eredményez, ugyanakkor tartalmi szempontból nem járul hozzá az ajánlathoz.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3669
4. találat: Ajánlat dokumentációnak nem megfelelő feliratozása
Kérdés: Ha nem a dokumentációnak megfelelő feliratozással érkezett az ajánlat, az ajánlattételi határidő előtt felbonthatjuk? Kell-e értesítenünk az ajánlattevőt, ha még lenne ideje a javításra?
Részlet a válaszból: […]Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy az ajánlat feliratozása nem megfelelő, nem lehet az ajánlat érvénytelenségét kimondani.Erre tekintettel, amennyiben a benyújtott ajánlat feliratozásából megállapítható, hogy az ajánlattevő melyik eljárásra nyújtotta be azt, e körben - véleményünk szerint - nem szükséges az ajánlatkérőnek intézkednie, legfeljebb a bontási jegyzőkönyvben célszerű a feliratozási pontatlanságot rögzíteni.Abban az esetben viszont, ha az ajánlat feliratozása alapján az ajánlatkérő nem tudja megállapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3336
5. találat: Ajánlatkérő által előírt formai követelmények köre
Kérdés: A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ez az ajánlatkérő által előírt formai követelmény megjelölés pontosan mit takar, meddig terjed ez a korlát? Ha például az ajánlatkérő előírja, hogy egy nyilatkozatot, vagy egy szerződéstervezetet az ajánlatban cégszerűen aláírva kell benyújtani és az ajánlattevő nem e szerint jár el, akkor ez ebbe a kategóriába tartozik még? Vagy az ilyen ajánlat már érvénytelen?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozó fél maga, vagy meghatalmazás útján jogosult az ajánlattevő képviseletére.Amennyiben az ajánlatkérő maga a formai követelmények közé sorolja egy-egy nyilatkozat benyújtását, akkor érvénytelenségi okot nem keletkeztet, amennyiben az ajánlattevő ezt nem teljesíti. Ha azonban - ahogy az az esetek többségében megtörténik - az ajánlatkérő nem nyilatkozik a kérdésben, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3261
6. találat: Ajánlat formátumának meghatározása
Kérdés: Kötelezhet-e minket az ajánlatkérő arra, hogy az ajánlatot a papíralapú ajánlat mellett CD vagy DVD formátumban is csatoljuk? Ha a felhívás ellenére ezt nem tesszük meg, annak mi a következménye?
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok benyújtását.Tehát fentiek értelmében az elektronikus példány benyújtását az ajánlatkérő előírhatja. Arra is lehetősége van, hogy mindezt ne formai követelményként írja elő, azaz a hiánypótlás nemteljesítése esetében az ajánlattevő ajánlata érvénytelen lesz. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3215
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től
Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszból: […]nem tehet ajánlatot; - az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben, továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; - az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését; - az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak - (1)-(8) bekezdések. A hivatkozott rendelkezésekből látható, hogy az új szabályok egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Ajánlat oldalankénti szignálásának kötelezettsége
Kérdés: Ha az ajánlatot a Kbt. 70/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell összeállítani (nem elektronikus ajánlat), már nem kell oldalanként leszignálni? Elegendő csak a nyilatkozatokat aláírni, illetve az elején a matricát?
Részlet a válaszból: […]tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók; - az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; - az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2552
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Formai követelmények meghatározásának korlátja
Kérdés: Megítélésünk szerint az ajánlatkérő eltúlzott formai követelményeket írt elő. Mit lehet ez ellen tenni? Van-e valamilyen korlátja a formai követelmények meghatározásának?
Részlet a válaszból: […]bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - az ajánlatnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2467
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Ajánlat üres oldalainak számozása
Kérdés: Mi az értelme annak, hogy az ajánlat üres oldalait is szignálni és számozni kell?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1775
Kapcsolódó tárgyszavak: