Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott ajánlat alakisága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tartalomjegyzék készítésének előírása az EKR-ben

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő az EKR-ben, hogy az ajánlatokat oldalszámozással ellátott tartalomjegyzékkel kell beadni? (Nem logikus, plusz sokszor nehézkes egy fájlként feltölteni.)
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő az érintett tartalomjegyzéket.A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés - egyebek mellett - érvénytelen, ha ... egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - e) pont.Véleményünk szerint formai kérdésről van szó, mely dokumentum tartalma valójában követhető az EKR-ben, a tartalomjegyzék valódi többletinformációt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4321
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.Ha azonban például az ajánlat műszaki leírása nem szkennelt formában, hanem az eredeti elektronikus formában, rtf- vagy Word-formátumban kerül feltöltésre, az olvasható lesz, azaz ugyan informatikai formai hibában fog szenvedni, de ennek ellenére nem szükséges az ajánlatkérőnek úgy tekintenie, mintha nem került volna benyújtásra. Erre utalnak a Korm. rendelet 11. §-ának (1)-(3) bekezdései.A kérdés szerinti esetben a 11. § (2) bekezdése irányadó, hiszen megjeleníthető a tartalom, így az ajánlatkérő döntésén múlik, hogy hiánypótoltatja-e a dokumentumot, avagy sem.A Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdése a következők szerint szól: amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek, és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4152

3. találat: Üzleti titok elkülönítése az ajánlatban

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek korábbi számában 3564. szám alatt adott válaszukban kifejtik, hogy az üzleti titokká minősített iratokat az ajánlatban nem elegendő csupán oldalszámra hivatkozva jelezni, hanem azt a Kbt. szövegezéséből adódóan elkülönítetten (vagy külön kötve, vagy például eltérő színű lapokon benyújtva) kell az ajánlatnak tartalmaznia. Ajánlatkérőként többször találkozunk azzal az ajánlattevői gyakorlattal, hogy az ajánlattevő becsatol egy nyilatkozatot, mely szerint a nyilatkozatot követő oldalakat üzleti titokká minősíti. Kérdésünk, hogy ez elfogadható elkülönítés-e, illetve amennyiben az ajánlat elején egy oldalszámokat felsoroló nyilatkozat található, akkor hogyan kell eljárnunk? Szükséges (lehetséges) hiánypótlást előírni? Mi lehet a hiánypótlás tárgya, módja ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.Vitakérdés lehet, hogy ennek hiányában érvényes-e az ajánlat. Az ajánlatkérő hiánypótoltathatja azt, hiszen az ajánlat nem felel meg a Kbt. 80. §-ában meghatározott formai követelményének, azonban ezt lerontja a közbeszerzési törvény azon, érvénytelenségre vonatkozó szabálya, mely lehetővé teszi a formai követelményektől történő eltekintést. Amennyiben nem jár tehát eredménnyel a hiánypótlás, kérdés, hogy az ajánlat, részvételre jelentkezés maga nem lesz-e érvénytelen. Az alábbi 74. § szerint csak attól a formai követelménytől lehet eltekinteni, melyet az ajánlatkérő maga írt elő, márpedig a 80. §-ban előírt követelmény jogszabályi előírásnak tekinthető.A hivatkozott, Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.Szükséges tehát az üzleti titok fizikai elkülönítése, akár külön lapokkal elválasztva, akár az ajánlat vagy részvételi jelentkezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3679
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Dokumentumok csatolásának sorrendje

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.Fentieknek megfelelően nincs arra lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy olyan formai feltételeket határozzon meg, melyek nemteljesítése automatikusan érvénytelenséget eredményez, ugyanakkor tartalmi szempontból nem járul hozzá az ajánlathoz. A be­adandó dokumentumok sorrendje egyértelműen ebbe a körbe tartozik. Nem érdekes, hogy az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3669

5. találat: Ajánlat dokumentációnak nem megfelelő feliratozása

Kérdés: Ha nem a dokumentációnak megfelelő feliratozással érkezett az ajánlat, az ajánlattételi határidő előtt felbonthatjuk? Kell-e értesítenünk az ajánlattevőt, ha még lenne ideje a javításra?
Részlet a válaszból: […]értelmében az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatát a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtsa be. Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy az ajánlat feliratozása nem megfelelő, nem lehet az ajánlat érvénytelenségét kimondani.Erre tekintettel, amennyiben a benyújtott ajánlat feliratozásából megállapítható, hogy az ajánlattevő melyik eljárásra nyújtotta be azt, e körben - véleményünk szerint - nem szükséges az ajánlatkérőnek intézkednie, legfeljebb a bontási jegyzőkönyvben célszerű a feliratozási pontatlanságot rögzíteni.Abban az esetben viszont, ha az ajánlat feliratozása alapján az ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy az ajánlattevő melyik eljárásban kívánja benyújtani az ajánlatot, az ajánlattételi határidő lejárta előtt tájékoztathatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3336

6. találat: Ajánlatkérő által előírt formai követelmények köre

Kérdés: A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ez az ajánlatkérő által előírt formai követelmény megjelölés pontosan mit takar, meddig terjed ez a korlát? Ha például az ajánlatkérő előírja, hogy egy nyilatkozatot, vagy egy szerződéstervezetet az ajánlatban cégszerűen aláírva kell benyújtani és az ajánlattevő nem e szerint jár el, akkor ez ebbe a kategóriába tartozik még? Vagy az ilyen ajánlat már érvénytelen?
Részlet a válaszból: […]aláírás azonban az esetek többségében nem csupán formai kérdés, hanem arra is utal, hogy a nyilatkozó fél maga, vagy meghatalmazás útján jogosult az ajánlattevő képviseletére.Amennyiben az ajánlatkérő maga a formai követelmények közé sorolja egy-egy nyilatkozat benyújtását, akkor érvénytelenségi okot nem keletkeztet, amennyiben az ajánlattevő ezt nem teljesíti. Ha azonban - ahogy az az esetek többségében megtörténik - az ajánlatkérő nem nyilatkozik a kérdésben, akkor a hiánypótlást követően a cégszerű aláírást nem pótló ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A szerződéstervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3261

7. találat: Ajánlat formátumának meghatározása

Kérdés: Kötelezhet-e minket az ajánlatkérő arra, hogy az ajánlatot a papíralapú ajánlat mellett CD vagy DVD formátumban is csatoljuk? Ha a felhívás ellenére ezt nem tesszük meg, annak mi a következménye?
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok benyújtását.Tehát fentiek értelmében az elektronikus példány benyújtását az ajánlatkérő előírhatja. Arra is lehetősége van, hogy mindezt ne formai követelményként írja elő, azaz a hiánypótlás nemteljesítése esetében az ajánlattevő ajánlata érvénytelen lesz. Amennyiben a formai kérdések között kezeli, úgy érvényes rá a Kbt. 74. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint.Az ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3215
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ajánlatra vonatkozó előírások 2012-től

Kérdés: Mennyiben változtak az ajánlatra vonatkozó Kbt.-szabályok 2012-től?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; - a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot; - az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben, továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e; - az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését; - az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak - (1)-(8) bekezdések. A hivatkozott rendelkezésekből látható, hogy az új szabályok egy "csokorba" gyűjtötték a Kbt. korábban hatályos előírásait. A rendelkezések közül az alábbiakat emeljük ki: - Nem változott az a rendelkezés, hogy a több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában az ajánlattevő nem tehet ajánlatot. - Változatlanul irányadó az is, hogy az ajánlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2948
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Ajánlat oldalankénti szignálásának kötelezettsége

Kérdés: Ha az ajánlatot a Kbt. 70/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell összeállítani (nem elektronikus ajánlat), már nem kell oldalanként leszignálni? Elegendő csak a nyilatkozatokat aláírni, illetve az elején a matricát?
Részlet a válaszból: […]köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók; - az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; - az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; - az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni - a)-f) pontok. A 2010. szeptember 15-én hatályba lépett szabályozás fentiek szerint külön előírásokat tartalmaz az elektronikusan beadott ajánlatok, valamint a papíralapon beadott ajánlatok vonatkozásában.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2552
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Formai követelmények meghatározásának korlátja

Kérdés: Megítélésünk szerint az ajánlatkérő eltúlzott formai követelményeket írt elő. Mit lehet ez ellen tenni? Van-e valamilyen korlátja a formai követelmények meghatározásának?
Részlet a válaszból: […]adatot. A 70/A. § (1)-(3) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazzák. A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: - az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók; - az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; - az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; - az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni - a)-f) pontok. Az elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei - a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén - a következők: - ha az abban szereplő egyes - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2467
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést