Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott ajánlat elkésettsége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszból: […]részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot, vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.Mivel a hamis adatszolgáltatásnak előbbiek értelmében szándékosnak vagy gondatlannak kell lennie, a kérdés, hogy a később érkezett hiánypótlás tartalma az iratanyag részét képezi-e. Véleményünk szerint, mivel feltöltésre kerül az EKR-be, a később betöltött adattartalom alkalmas arra, hogy bizonyítsa, az ajánlattevő valójában alkalmas volt az eljárásban, tehát igazolásait benyújtotta, így mentesülhet a hamis adatszolgáltatás alól. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy mivel az ajánlat elkésve került benyújtásra, így annak tartalmát az ajánlatkérő nem vizsgálja, ezért ebben az esetben sem hiánypótlásra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4577

2. találat: Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszból: […]magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4202

3. találat: Elkésett ajánlatok "kezelése" az új közbeszerzési szabályok szerint

Kérdés: Az új közbeszerzési szabályok alapján hogyan kezelendők az elkésett ajánlatok? Betekinthet abba más ajánlattevő? Visszakérhetjük azt az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszból: […]jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek;- az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is;- a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét);- az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni - Kbt. 68. §-ának (1)-(6) bekezdései.A rendelkezésekből az látható, hogy a Kbt. az elkésett ajánlatokkal kapcsolatban nem tartalmaz túl részletes szabályokat, mindösszesen azt rögzíti, hogy az elkésett ajánlatokról is jegyzőkönyvet kell készíteni, és a jegyzőkönyvet minden ajánlattevőnek meg kell küldeni.Ebből következően az ajánlatkérőnek szükséges a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3868

4. találat: Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszból: […]alábbi részletszabálya oldotta meg:A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni - Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése.Fentiek alapján tehát az eljárás dokumentációjának része lesz a késett ajánlat vagy részvételi jelentkezés, de nem lesz része a bontási jegyzőkönyvnek, és nem kötelező az összegezés részévé tenni a gyakorlatilag eljáráson kívül érkezett, érvénytelen jelentkezést. Az ajánlatkérő nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3731
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Igazolás ajánlat késedelmes benyújtása esetén

Kérdés: Van-e bármilyen igazolási lehetőség az ajánlat késedelmes benyújtása esetére?
Részlet a válaszból: […]igazolható, hiánypótolható kérdésről van szó, hanem az ajánlatkérőnek automatikusan a beérkezett ajánlat érvénytelenségét kell megállapítania:A közbeszerzési törvény 74. § (1) bekezdésének a) pontja ugyanis kimondja, hogy az ajánlat vagy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3706
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ajánlat beérkezési idejének vizsgálata

Kérdés: Határidőben benyújtottnak kell-e tekinteni azt a postai küldeményként érkezett ajánlatot, amely ugyan beérkezett az ajánlattevő postabontójába az ajánlattételi határidő lejártáig, de a dokumentációban feltüntetett helyre (címre), szervezeti egységhez nem?
Részlet a válaszból: […]ajánlat az ajánlatok felbontásának helyére is időben megérkezzen.Másképpen fogalmazva, ez esetben az ajánlattevő nem mulasztott, az ajánlatot határidőben nyújtotta be, erre tekintettel nem minősül elkésetten benyújtott ajánlatnak. Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3620
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Tájékoztatás eljárási cselekményekről elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Postán küldtük meg ajánlatunkat, és az elkésett. Mi lesz az ajánlattal? Kapunk-e információt a későbbi eljárási cselekményekről - írásbeli összegzés stb.?
Részlet a válaszból: […]felvenni. Az elkésett ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében érvénytelen, az érvénytelenség megállapításáról az ajánlattevőt az erről hozott ajánlatkérői döntést követően a leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül kell tájékoztatni. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő az érvénytelenségre vonatkozó tájékoztatást követően
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3352
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Elkésett ajánlat visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérhetem-e az elkésett ajánlatomat?
Részlet a válaszból: […]kötelezettsége van, mely vonatkozik az elkésett ajánlatra is, ezért véleményünk szerint
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Postán megküldött ajánlat elkésettsége

Kérdés: Postán adtuk fel az ajánlatot, amely odaért az ajánlatkérő postafiókjába az ajánlattételi határidő előtt 3 órával, de az ajánlatkérő a postafiókból az ajánlattételi határidő lejártát követően vitte el azt, és kizárt minket az eljárásból, mert elkésett az ajánlatunk. Az ajánlatot a felhívásban szereplő címre küldtük meg - ahová az ajánlatokat le kellett adni -, ehhez képest postafiókba kézbesítették az ajánlatkérő ilyen irányú szerződése alapján. Jogszerű volt az ajánlatkérő eljárása? Az ajánlattétel napján nem kellett volna az ajánlattételi határidő lejárta előtt elmennie a postafiókjába?
Részlet a válaszból: […]következő rendelkezéseket tartalmazzák:- az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig;- az ajánlatkérő az ajánlatoknak és részvételi jelentkezéseknek az előző bekezdéstől eltérő módon történő benyújtását is megengedheti, ha képes biztosítani, hogy az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt ne kerüljenek felbontásra, valamint az ajánlatkérő érdekkörében ne kerüljenek jogosulatlan felhasználóhoz;- a határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.Félreértést tehát elsősorban az okozhat, amennyiben a fenti 61. § (1) bekezdését úgy értelmezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3185
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszból: […]kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatot nevezzük "elkésett" ajánlatnak, mely ajánlat felbontására a fenti szabályok nem vonatkoznak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3169
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést