Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott ajánlat érvénytelenné nyilvánítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokoltatási kötelezettség nemzeti rezsimben

Kérdés: Aránytalanul alacsony árat lehet indokoltatni nemzeti rezsimben, ha az ajánlatkérő úgy dönt?
Részlet a válaszból: […]mindezt az eljárást megindító hirdetményben.A Kbt. 114. § (6a) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az ajánlatkérő a 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatokat látva úgy dönt, hogy aránytalanul alacsony árral kapcsolatos vizsgálatot fog végezni, azt mindenképpen a 72. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4720

2. találat: Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása tárgyalásos eljárásban műszaki tartalomnak nem megfelelés esetén

Kérdés: Van-e lehetőségem a tárgyalás során kizárni azt a partnert, aki már az első körben teljesen másként értelmezi az eljárási dokumentumokat, és gyakorlatilag a műszaki tartalmat úgy kifacsarja, hogy semmilyen módon nem fogom tudni használni a termékét?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatást árazza be és ajánlja meg, úgy az ajánlattétel során már nem tudja helyrehozni azt a hibát, mely szerint semmilyen termék megajánlása nem történt meg, azaz már az első ajánlata is érvénytelen volt.A Kbt. 87. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimumkövetelményeket, amelyekről nem fog tárgyalni. A közbeszerzés tárgyának leírását és a szerződéses feltételeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a beszerzés tárgyát és jellegét, eldönthessék, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani, valamint az eljárás ajánlattételi szakaszában egyenlő eséllyel megfelelő első ajánlatot tudjanak tenni.A hazai gyakorlat az, hogy még akkor is "beengedi" az ajánlatkérő a következő tárgyalásra az ajánlattevőt, amikor ajánlata teljes mértékben más, mint amit az ajánlatkérő a műszaki leírásban rögzített. Amennyiben azonban az első ajánlat már olyan jogi hibában szenved, ami a későbbiekben nem reparálható, például alternatív megoldásokat tartalmaz az ajánlat, annak ellenére, hogy alternatív ajánlattételre nem volt lehetőség, abban az esetben valóban nem lehet a következő tárgyalásra bocsátani, és érvénytelenné kell nyilvánítani azt. Erre utal az Európai Unió Bíróságának C-561/12. Nordecon AS, Ramboll Eesti As vs. Rahandusministeerium ügye, melyben az ajánlatkérő "jogellenesen nyilvánította a Nordecon-csoport azon ajánlatát a követelményeknek megfelelőnek, illetve nyertesnek, amely olyan alternatív megoldást tartalmazott, amely az ajánlati felhívás alapján nem volt engedélyezett, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4496

3. találat: Eljárás a felhívásnak nem megfelelő ajánlat benyújtása esetén

Kérdés: Az ajánlat nyitva érkezett az ajánlatkérő által megjelölt helyre, mivel az ajánlattevő nem tüntette fel, hogy a csomag tárgya közbeszerzési ajánlat, amelyet a megadott határidőig nem szabad felbontani - ahogyan az a felhívásban előírták. Az ajánlatot ezért érvénytelennek kell nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, vagy elegendő, ha az ajánlat beérkezésének módjáról jegyzőkönyvet vesz fel az ajánlatkérő, és a bontáson is ismerteti a beérkezés módját, egyebekben pedig úgy jár el, mintha szabályosan érkezett volna meg az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak, és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő - a)-f) pontok.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz (72. §).A 73. § (1) bekezdés e) pontja egy "gyűjtő" érvénytelenségi ok, azaz minden olyan okot magában foglal, amelyet a Kbt. konkrétan nem nevesít, továbbá mindazokat, amely esetben a benyújtott ajánlat az ajánlatkérői elvárásoknak való meg nem felelés miatt érvénytelen. Ez utóbbi körben külön is kiemeli a törvényi rendelkezés, hogy nem formai, hanem tartalmi meg nem felelésről van szó.A tartalmi elvárásokon kívül az ajánlatkérő jogosult meghatározni az ajánlatok benyújtásával kapcsolatosan is elvárásokat, elsősorban a felhívásában, illetve más közbeszerzési dokumentumban. Ebben a körben említhetők a csomagolás vagy a boríték feliratozásával, az ajánlat elnevezésével kapcsolatos előírások. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy maga a Kbt. is tartalmaz előírásokat az ajánlat benyújtásával és felbontásával kapcsolatban a 68. §-ában.A 68. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.A (2) bekezdés rendelkezése szerint a nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati példányok benyújtását.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3961

4. találat: Ajánlat átvétele arra nem jogosult személy által

Kérdés: Átvették a személyesen benyújtott ajánlatunkat, de utóbb az ajánlatkérő arra hivatkozott, hogy aki átvette, az a személy erre nem volt jogosult, emiatt az ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Jogszerű ez az eljárása?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő felelősségi körébe tartozó kérdés, hogy a beadás helyén az ajánlatok átvételére feljogosított képviselője tartózkodjon és más ne. Az ajánlattevő nem tartozik felelősséggel az esetlegesen jogosulatlan átvételért, ezért ennek következménye sem eshet a terhére.Fentieken túlmenően az ajánlatkérő eljárása azért is jogszerűtlen, mert a Kbt. 74. §-a taxatíve felsorolja azokat az okokat, amelyek a benyújtott ajánlat érvénytelenségéhez vezethetnek, ezek az ún. érvénytelenségi okok.A hivatkozott jogszabályhely szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;- az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója, vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (24. §);- az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;- egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által elő­írt formai követelményeit - (1) bekezdés a)-e) pontok.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3481

5. találat: Kizárás és érvénytelenné nyilvánítás kapcsolata

Kérdés: Amennyiben egy eljárásban az értékelési szakaszban kiderül, hogy egy ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá esik, mi a követendő eljárás? A Kbt. 88. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az ajánlattevőt. A Kbt. 88. § (1) bekezdésének d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevőt kizárták. Eszerint a kizárásnak meg kell előznie az érvénytelenné nyilvánítást (időben), vagy az történhet egy időben - például az írásbeli összegzésben?
Részlet a válaszból: […]azaz ezt vizsgálja, akkor a következő bekezdés rendelkezései alapján kell a kizárás kérdésében állást foglalnia - akkor, ha azt korábban már nem tette meg. Ha a vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy a (2) bekezdésben foglaltak miatt ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, akkor erre tekintettel javaslatot kell tennie az ajánlat érvénytelenségére is. Ha korábban már megállapította a kizárást - mert az ezt megalapozó körülményeket már korábban is vizsgálta a bírálóbizottság -, akkor ezt követően egy korábbi időpontban már állást foglalhat, javaslatot tehet az ajánlat érvénytelensége kérdésében is. Az ajánlatkérő döntéshozója mindkét kérdésben dönt, azaz dönt az ajánlattevő kizárása, és dönt az ajánlat érvényessége, illetőleg érvénytelensége kérdésben is, amely döntést meghozhat egy időben, egyszerre valamennyi ajánlat tekintetében, de meghozhat ajánlatonként eltérő időpontokban is. Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzésben az ajánlatra vonatkozó ajánlatkérői értékelési megállapításokat kell feltüntetni. Az igazi kérdés azonban az, hogy mikor kell az ajánlattevő tudomására hozni az ajánlatkérőnek a kizárással, érvénytelenséggel kapcsolatos döntéseit. Mind[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1392