Nyilatkozat ajánlat fenntartásáról

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján kéri fel az ajánlattevőket az ajánlataik fenntartására, akkor az ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell ajánlatuk fenntartásáról, vagy ebben az esetben is irányadó a Kbt. 70. § (2) bekezdésének azon fordulata, miszerint "ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja"?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 70. §-a vonatkozásában valóban kérdésként merül fel a (2) és a (2a) bekezdés viszonyának értelmezése. A jogszabály az alábbiak szerint szól:"70. § (2) Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Végső ajánlat tartalma

Kérdés: Megtehetjük-e, hogy a végső tárgyalást követően a végső ajánlatban csak annyit írunk, hogy "eredeti ajánlatát cégünk fenntartja"? Lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő nem kötelezhető arra, hogy a végső ajánlatban eltérő ajánlatot tegyen. Az eredeti ajánlat fenntartása jelzi, hogy az ajánlati kötöttség a korábban benyújtott ajánlat vonatkozásában áll be. Nem szükséges tehát újra benyújtani az ajánlatot, sőt nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Ajánlat fenntartásának lehetősége Dinamikus Beszerzési Rendszerben

Kérdés: Dinamikus Beszerzési Rendszerben az egyes jelentkezők, miután bekerültek a DBR-be, és az első ajánlatukat megtették, van-e lehetőség arra, hogy fenntartsák ajánlatukat, és az ezt követő ajánlatkérésekre ne válaszoljanak? Így az ajánlatkérő figyelembe tudná venni ajánlatukat a későbbiekben is anélkül, hogy erőfeszítést kellene kifejteniük az ajánlattevőknek, míg az ajánlatkérő részéről kevesebb adminisztrációval járna az ajánlatkérés, értékelés folyamata.
Részlet a válaszából: […] Minden egyes ajánlattétel során aktívan kell az ajánlattevőknek ajánlatukat megtenniük. Amennyiben az előző ajánlattétel mértékével azonos a következő ajánlati felhívásra tett ajánlat is, lehetőség van visszahivatkozni az elektronikus katalógusra, vagy adott ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Ajánlati kötöttség maximuma

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozta meg azzal, hogy annak lejártát követően kérhesse az ajánlat fenntartását az ajánlattevőktől. Ezt hányszor és milyen határidővel teheti meg, azaz maximálisan meddig kell fenntartani az ajánlatunkat ilyen igény esetén?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az ajánlattételt követően maximum 60 nap ajánlati kötöttség biztosítását teszi lehetővé. Mivel az ajánlatkérő a lehető legrövidebb idő alatt köteles elbírálni a beérkezett ajánlatokat, így érthető a Kbt. korlátozó szabálya, mely a túlzottan hosszadalmas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Felhívás ajánlat fenntartására írásbeli összegzés hiányában

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően írásbeli összegzést nem küldött, hanem felhívta az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat további 30 napig tartsák fenn. Ez így jogszerű?
Részlet a válaszából: […] Igen, ha a felhívás még a határidő lejárta előtt érkezik, akkor van erre lehetőség, az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Ajánlat visszavonása az ajánlattételi határidő lejárta után

Kérdés: Visszavonhatom-e az ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártát követően?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati kötöttség ellenére az ajánlattevőnek lehetősége van visszalépni, ha a teljesítésre képtelenné vált. Amennyiben ajánlati biztosíték befizetésére került sor, és az ajánlati kötöttségi időszakban lép vissza az ajánlattevő, mindez az ajánlati biztosíték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Kbt. 65. §-a (2) bekezdésének értelmezése

Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az adott helyzetben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Ez konkrétan mit jelent? Ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtotta volna az ajánlatot, és ebből kifolyólag a további dokumentumokat (hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, összegezés stb.) meg sem kell küldeni az ajánlattevőnek, vagy ugyanúgy megkap minden anyagot? Ilyen esetben minek minősül az ő ajánlata? Érvénytelennek? Hogyan jelenik ez meg az összegezésben?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 65. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Korábbi ajánlat fenntarthatósága ismételten kiírt egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásnál, ha eredménytelen az eljárás, és újra kiírják azt azonos feltételekkel, fenntartható-e a korábban benyújtott ajánlat?
Részlet a válaszából: […] Igen, de amennyiben hosszabb idő telt el a korábbi eljárásóta, az ajánlattevőnek figyelnie kell arra, hogy például, ha az ajánlatkérőelőírta a 60 napnál nem régebbi cégkivonat csatolásának kötelezettségét, akkorne járjon le a 60 nap. Ebben az esetben a fenntartott ajánlatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Korábbi igazolások felhasználhatósága a felhívás feltételeinek megváltozása esetén

Kérdés: Ha nem érkezett be három ajánlat, akkor a második felhívás során felhasználhatók-e a korábbi ajánlatban benyújtott igazolások, ha egyébként nincs lehetőség a korábbi ajánlat fenntartására, mert megváltoztak a felhívás feltételei?
Részlet a válaszából: […] Itt is irányadó a jelen számban már egy másik kérdésre adottválaszunknak az a része, amely szerint a közbeszerzési törvény módosításaeredményeként egyszerűsödött az ún. "három ajánlattevős" modell. Az említettjogszabályhely (1) bekezdése szerint ha nem nyújtott be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.