Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott ajánlati felhívás visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ajánlatkérő visszalépési lehetősége az eljárástól az új Kbt. hatálybalépését követően

Kérdés: November 1-je után indítunk közbeszerzési eljárást uniós rezsimben. Ezt követően van-e visszalépési lehetősége az ajánlatkérőnek? Ha vissza kívánjuk vonni a felhívást, hogyan tehetjük meg azt?
Részlet a válaszból: […]szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérőnél benyújtották;- az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet befejezni, a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, ha bizonyítani tudja, hogy az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső, és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania;- a (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés);- feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére -, és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, végül- az eljárás egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánítására a 75. §, az eljárás eredményének megküldését követően a szerződéskötési kötelezettségre a 131. § (9) bekezdése alkalmazandó.Az új közbeszerzési törvény 75. §-a részletezi az eredménytelenség okait, melyek között visszautal a fenti 53. § (4)-(6) bekezdéseiben szabályozott lehetőségeire, valamint kiegészíti azokat három további lehetőséggel. Vagy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege lehet elegendő indok az eredménytelenné nyilvánításhoz, vagy az eljárás tisztaságának, az ajánlattevők, részvételre jelentkezők érdekeit súlyosan sértő cselekményt vagy jogorvoslati eljárást követően áll el az ajánlatkérő az eljárás további lefolytatásától.A fenti lehetőségek közül a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegével kapcsolatban egy olyan konkrét lehetőséget is nevesít a jogszabály, amely az igazolt fedezet alapján teszi lehetővé az eljárás eredménytelenségének automatikus megállapítását. Amennyiben ugyanis az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolja a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely alacsonyabb, mint a nyertes ajánlat ellenszolgáltatásának mértéke, úgy nem kötelezhető további tájékoztatás nyújtására az ajánlatkérő.A fentiekben ismertetett 75. § rendelkezése részben kiegészíti egyébiránt az 53. § (4)-(6) bekezdését, amennyiben az ajánlatkérő fedezethiány miatt vált a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné, ennek oka azonban nem a rendelkezésére álló fedezet alacsony volta, hanem a fedezet mértékének csökkenése volt. Ekkor a tájékoztatási kötelezettség előírásával, a döntés okainak közlésével mentesítheti magát jogszerűen az ajánlatkérő, ha az értékelés során csökkent részben vagy egészében a rendelkezésre álló fedezet.A Kbt. 75. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha- a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];- a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;- valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3757

2. találat: Kötelezettségek az ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást, akkor elegendő, ha erről hirdetményt tesz közzé, vagy külön tájékoztatnia kell a már ismert ajánlattevőket is?
Részlet a válaszból: […]hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás második szakaszában, vagy a versenypárbeszéd párbeszéd vagy ajánlattételi szakaszában (2. és 3. szakasz) kerül sor a visszavonásra. A jogszabály ebben az esetben, amikor már külön feltételekhez köti a visszavonást, jelesül ahhoz, hogy az ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény legyen az indok, ami miatt az ajánlatkérő nem alkalmas a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére. Ekkor azonban az eljárás eredménytelenné nyilvánítása keretében történik a visszavonás, azaz nem kerül sor az ajánlattételi felhívás visszavonására, hanem tájékoztatót tesz közzé az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségéről az összegezés eljuttatását követően.A közbeszerzési törvény az elmondottak vonatkozásában az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:- az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig visszavonhatja;- ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni, és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3725

3. találat: Ajánlati felhívás visszavonása

Kérdés: A kiírással kapcsolatban a vártnál nagyobb számú kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. Megfontoljuk, hogy visszavonjuk a felhívást. Lehetséges-e ez és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]ajánlatot tenni, avagy az ajánlatok nem lennének összehasonlíthatók, továbbá komoly jogvitára ad lehetőséget az esetlegesen pontatlan dokumentáció, melynek módosítása túlzottan nagy mértékű lenne, úgy inkább javasolt a hirdetmény visszavonása és új eljárás meghirdetése. Önmagában a sok kiegészítő tájékoztatás eredhet az ajánlattevő kíváncsiságából, figyelemfelhívásból,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3590

4. találat: Ajánlati felhívás visszavonhatósága

Kérdés: Hány alkalommal lehet visszavonni egy ajánlati felhívást? Mi a helyzet akkor, ha a felhívás visszavonása után még eredménytelenné is nyilvánítja az eljárást az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;- az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];- valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;- a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség, és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható - Kbt. 76. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai.Mivel ebben az esetben az ajánlatkérő vélhetően a későn közzétett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3516

5. találat: Kárigény kiírás többszöri visszavonása miatt

Kérdés: Az ajánlatkérő a pályázatot harmadik alkalommal vonja vissza. Emiatt jelentős költségünk merült fel. Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, és érvényesíthetjük-e a szükségtelenül felmerült költségeink iránti igényünket?
Részlet a válaszból: […]kivételével a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során - a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.A (2) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez elegendő azt bizonyítania, hogy- az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését, és- valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint- a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét - a)-c) pontok.Fentiek szerint tehát az előkészítéssel és részvétellel kapcsolatos költségek megtérítésének bizonyítását megalapozza valamely ajánlatkérői Kbt.-sértés, vagy valódi esély a szerződés elnyerésére, vagy annak kedvezőtlen befolyásolására. Mivel vélhetően mind a három alkalommal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3142
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Benyújtott ajánlat költségeinek visszaigénylése ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást, és mi már benyújtottuk az ajánlatot, visszaigényelhetjük-e az igazoltan felmerült költségeinket? A jövő évtől milyen szabályozás lesz ebben a kérdésben?
Részlet a válaszból: […]azt bizonyítania, hogy - az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését, és - valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint - a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét - a)-c) pontok. A jelenleg hatályos szabályok a 2012. január 1-jétől hatályba lépő szabályozásba majdnem szó szerint ugyanúgy kerültek bele, mint az új törvény 165. §-ának (2) bekezdésébe. Tartalmi különbség azonban nincs a hatályos és a jövőben hatályba lépő szabály között. A 2012. január 1-jéről hatályos törvény 165. § (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerint ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez elegendő azt bizonyítania, hogy - az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését, és - valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint - a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét. Fentiek egyedül a dokumentáció árának visszaszolgáltatására nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2857

7. találat: Visszavonást követő kiírásra alkalmazandó Kbt.-szabályok

Kérdés: Ha a kiírást az ajánlatkérő visszavonja, és az szeptember 15-e előtt jelent meg, majd ezt követően újra (ismételten) kiírja a beszerzést, a Kbt. mely rendelkezéseit kell alkalmazni: a szeptember 15-e előttit vagy az az utánit?
Részlet a válaszból: […]megelőzőtől. Az új eljárás tehát jogilag független az előző visszavonttól, azaz az új szabályokat kötelező alkalmazni mind
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2513

8. találat: Költségek megtérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Ha az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejárta előtt egy nappal visszavonja a felhívását, és mi eddig az időpontig elkészítettük a teljes ajánlatot, és be is adtuk azt a kiírás szerint, a visszavonásból eredő költségeink megtérítését kérhetjük-e az ajánlatkérőtől? Esetleg kártalanítás jogcímén? Ehhez kapcsolódva kérdezzük, hogy változtak-e az ajánlati felhívás, a dokumentáció ajánlatkérő általi módosíthatóságának, illetve az ajánlat visszavonhatóságának a szabályai?
Részlet a válaszból: […]módosított pontok felsorolása mellett, megadva egyúttal a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, beszerzési helyét is. Az új ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy a megfelelő ajánlattételhez elegendő időtartam álljon rendelkezésre. Ez azonban nem járhat le korábban, mint a módosító hirdetmény feladásának napjától számított 20. napot követő első munkanap. Amennyiben az eredeti ajánlattételi határidő ennél később járna le, akkor azt nem kell módosítani. A módosított dokumentációt a módosításokkal egységes szerkezetbe kell foglalni, és az ajánlattevőknek ellenérték fizetése nélkül kell átadni. Amennyiben az eredeti dokumentációnak terv is részét képezte, és az a módosítás folytán nem változott, a tervet - az egységes dokumentáció részeként - nem kell ismételten átadni. A felhívás visszavonása a módosításnak egy speciális válfaja, hiszen az ajánlatkérő tulajdonképpen eláll a meghirdetett beszerzési igényétől. Ez esetben is hirdetményt kell közzétenni a visszavonásról, és a hirdetményt a módosításra meghatározott határidőben teheti közzé az ajánlatkérő. Megítélésünk szerint az utolsó napon visszavont hirdetmény esetében az ajánlatkérő megsértette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2494

9. találat: Ajánlati felhívás visszavonhatósága

Kérdés: Hány alkalommal vonható vissza az ajánlati felhívás, és tehető helyette közzé új?
Részlet a válaszból: […]megfontolni a többszöri visszavonás és új közzététel rugalmas alkalmazását. Az ajánlati felhívás visszavonása során az ajánlatkérőnek a fentieken túl figyelemmel kell lennie a Kbt. 59. § (5) bekezdésének a) pontjára is, mely szerint az ajánlati biztosítékot vissza kell fizetni az ajánlattevők részére az ajánlati
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2032