Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott ajánlattételi határidő meghosszabbítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Műszaki tartalom módosíthatósága az ajánlattételi határidő elhalasztásával

Kérdés: Módosíthatja-e az ajánlatkérő a műszaki tartalmat úgy, hogy az ajánlattételi határidőt elhalasztja azzal az érvvel, hogy ezzel szélesíti a versenyt, és így több ajánlattevő tud ajánlatot tenni, vagy mindenképpen újra kell indítania az eljárását?
Részlet a válaszból: […]teljesítésének időtartalma minden esetben a beszerzés lényeges és hangsúlyos jellemzői közé tartozik. Az egyes beszerzési tárgyak esetén eltérő mértékben ugyan, illetve más szempontból. Szolgáltatásmegrendelés esetén a közbeszerzés mennyiségét érintő hangsúlyos megítélésű feltétel, míg építési beruházás és árubeszerzés esetén pedig kapacitás rendelkezésére állást is érintő feltétel. Ez utóbbi esetben ugyanis az ajánlattétel tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy az adott építési beruházást, illetve árubeszerzést milyen teljesítési idővel kell teljesíteni.Az eset további körülményeit mérlegelve a Közbeszerzési Döntőbizottság szerint a jogorvoslattal érintett árubeszerzés tárgyában az ajánlatkérő ugyan helyesen hivatkozott arra, hogy egy adott gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattétel szempontjából a legfontosabb feltétel a beszerezni kívánt áru műszaki paramétere, azonban a törvény nem a legjellemzőbb feltétel módosítására vonatkozik. Az ajánlatkérő észrevételében maga hivatkozott arra, hogy éppen a verseny szélesítése miatt volt szükséges a módosítás, azonban ezzel elismerte, hogy a szerződés teljesítésének időtartamára vonatkozó körülmény olyan feltétel, melyet a potenciális gazdasági szereplők figyelembe vesznek akkor, mikor arról döntenek, hogy ajánlatot tesznek-e. A tárgybani eljárásban releváns körülmény továbbá, hogy az ajánlatot tevő egyetlen gazdasági szereplő maga jelezte, hogy a teljesítési határidő módosításának hiányában nem tud ajánlatot tenni. Fentiek értelmében a teljesítési határidő az érintett árubeszerzés vonatkozásában olyan szerződéses feltétel, mely alapvetően befolyásolta a potenciális gazdasági szereplőket annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy tesznek-e ajánlatot, avagy sem. Az ajánlatkérő az 55. § (6) bekezdés alkalmazásával ebből következően kizárólag az ajánlati felhívásának visszavonásával és új közbeszerzési eljárás kiírásával tehette volna meg jogszerűen a hivatkozott feltétel módosítását.Előbbiekkel ellentétben a D. 277/2018. számú ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság hangsúlyozza, hogy a Kbt. alapvetően lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás dokumentumainak módosítását, azt csak a döntésben idézett feltételekhez köti. Csak a beszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek tekintetében ír elő követelményeket a Kbt. A jogszabály a módosítások jelentőségét nem definiálja, ahogyan azt sem pontosítja, hogy mit kell olyan módosításnak tekinteni, ami alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők ajánlattételi szándékát.Ebben az esetben a beszerzés tárgya nem változott meg a módosítások során, azt a kezdeményező sem állította, csupán a beszerzés tárgyára vonatkozó elvárások, a műszaki leírás módosult.A jogorvoslati kérelem szerint az ajánlatkérő enyhébb elvárásokat támasztott a módosításokkal, ami befolyásolhatta volna az érintett gazdálkodó szervezetek ajánlattételi szándékát. Mivel nyílt közbeszerzési eljárást folytatott az ajánlatkérő, a módosításokra az ajánlattételi határidőt megelőzően került sor, és a módosító hirdetmény egyúttal elhalasztotta az ajánlattételi határidőt. A potenciális ajánlattevőknek tehát elegendő idő állt rendelkezésére, hogy megalapozottan dönthessenek arról, kívánnak-e ajánlatot tenni az ajánlatkérő által meghatározott enyhébb feltételeknek megfelelően, a még nyitva álló ajánlattételi határidőben.A Döntőbizottság álláspontja szerint az enyhébb ajánlatkérői feltételek meghatározása a Kbt. alapelvei között rögzített, a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodást biztosítja a verseny kiszélesítése útján. Ezért nem tekinthető jogsértőnek az olyan ajánlatkérői előírás, rendelkezés, a közbeszerzési eljárás dokumentumainak olyan tartalmi módosítása, amely hatásában a Kbt. alapelveinek érvényesülését hivatott biztosítani.Gyenge pontja ugyanakkor az ügynek, hogy maga a kérelmező sem határozott meg sem a hivatalbóli kezdeményezésében, sem a tárgyalási nyilatkozatában olyan paramétereket, amelyek az adott, specifikus piac sajátosságaira tekintettel alkalmasak lennének arra, hogy a Döntőbizottság összevethesse a potenciális ajánlattevők ajánlattételi szándékának megváltozását az egyes előírások tekintetében. Tehát nem merült fel, hogy milyen módon eredményezte volna a döntés több potenciális ajánlattevő megjelenését.Érdekes továbbá a D. 245/2018. számú ügy, ahol a kezdeményező a teljesítési határidő hosszabbításának ajánlatkérő által megadott alapos indokát nem vitatta, ugyanakkor azt a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközőnek tartotta. A Döntőbizottság figyelembe vette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4312

2. találat: Ajánlattételi határidő meghosszabbításának időpontja a közbeszerzési dokumentumok változtatása esetén

Kérdés: Jól értelmezem, hogy a Kbt. 52. §-a nem tartalmaz időre vonatkozó szabályt, azaz ha változtatok a közbeszerzési dokumentumokon, akkor köteles vagyok meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, de nem a kiegészítő tájékoztatás kiküldésével egy időben? Attól tartok, egyre több kiegészítő tájékoztatást fognak indukálni a válaszok, emiatt a határidők is folyamatosan, akár többször is módosulni fognak.
Részlet a válaszból: […]kérdésben, hiszen nem köteles meghosszabbítani az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt akkor, ha nem jelentős a módosítás, és még viszonylag sok idő van hátra az ajánlattételi (részvételi) határidőből. Ebből a szempontból az ajánlatkérőnek is érdeke, hogy minél hamarabb kiderüljön, milyen gyengeségük van az eljárási dokumentumoknak.Az előző bekezdésen hivatkozott, a Kbt. 52. §-ának (5) bekezdése értelmében a meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős, és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.Amennyiben az ajánlatkérő tisztában van azzal, hogy módosításra lesz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4311

3. találat: Ajánlattételi határidő meghosszabbításának kérdése összefoglaló tájékoztató módosítása esetén

Kérdés: A Kbt. 52. § (4) bekezdésének b) pontja szerint az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. A módosítás azonban nem az eljárási dokumentumokat érinti, hanem az összefoglaló tájékoztatót. Még nagyon sok idő van az ajánlattételig, tehát nem kell határidőt sem módosítani. Az összefoglaló tájékoztató nem hirdetmény, ennek ellenére a kérdés szerinti eset módosításnak minősül?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre vagy - közvetlen részvételi felhívás esetén - a részvételre felhívott gazdasági szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Amennyiben az e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavar folytán nem lehetséges a módosításról szóló tájékoztatás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló tájékoztatást az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is kiküldheti. A módosításról szóló tájékoztatást az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon meg kell küldeni, és erre a körülményre a tájékoztatásban utalni kell.Fentiek lényege a közvetlen tájékoztatás nem hirdetménnyel induló eljárás esetében. Korlátozza ugyanakkor az 56. § (3) bekezdés érvényesülését az az összefoglaló tájékoztatóra vonatkozó szabály, mely nem teszi lehetővé annak módosítását. A Kbt. 113. §-a egyértelműen fogalmaz, amikor eltérés esetében egyetlen lehetőségként a tájékoztatás visszavonását teszi lehetővé.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4304

4. találat: Ajánlattételi határidő módosítása az EKR üzemzavara esetén

Kérdés: Ha sokszor van üzemzavar az EKR-ben, akkor számtalan alkalommal módosítanom kell az ajánlattételi határidőt?
Részlet a válaszból: […]határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására,- amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.Az ismertetett szabályok nem tartalmaznak korlátot, ha tehát több esetben fordul elő üzemzavar, akkor a fentiek szerint az ajánlatkérő kötelezett akár többszöri határidő-hosszabbításra. Ennek azonban korlátja a Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése, amely szerint ha az EKR részben vagy egészében nem biztosítja a jogszabályoknak megfelelő eljárást, vagy több napon keresztül áll fenn üzemzavar, és a Kbt. 98. § (2) bekezdésének e) pont szerinti hirdetmény nélküli eljárásról van szó, akkor az ajánlatkérőnek nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció. Ez nem azt jelenti, hogy az eljárás lefolytatása során az ajánlatkérő áttér(het) az eljárás során a papíralapú formára.A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint ugyanis az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha:- az EKR üzemeltetője által - a honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást; vagy- az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4133

5. találat: Ajánlattételi határidő hosszabbítása gyorsított nyílt eljárásban

Kérdés: Van-e akadálya annak, hogy gyorsított nyílt eljárás esetében az ajánlatkérő ajánlattételi határidőt hosszabbítson? (Szükség lenne rá, mert nagyon sok a hiba a felhívásban és a dokumentációban.)
Részlet a válaszból: […]az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy- ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja - a) és b) pontok.A főszabály azonban a kötelezettség mellett azt is tartalmazza, hogy milyen esetben nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, jelesül, amennyiben az eljárási dokumentumok módosítása nem jelentős, és a módosítás esetleg még az eljárás korai szakaszában történik az alábbiak szerint:A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős, és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését - Kbt. 52. §-ának (5) bekezdése.A kérdés azonban az eljárást megindító felhívás hibáira is felhívja a figyelmet, nem csak az eljárási dokumentumok hibáira, ami egyben azt is jelenti, hogy elkerülhetetlen a hirdetmény módosítása az eljárási dokumentumok módosítása mellett. Függően attól, hogy mindez az ajánlattétel korai szakaszában történik, szükséges az ajánlattételi határidőt módosítani az 52. § (5) bekezdés szerint, ami gyorsított nyílt eljárás esetében a felhívás megjelenését követő néhány napban nem jár csak a határidő módosításával, tekintettel arra, hogy a minimális ajánlattételi határidő ebben az esetben 15 nap, míg az ajánlattételi határidő hosszabbításának hirdetményben történő feladásától az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizenegyedik napjáig lehet eltekinteni. Mivel sem az ajánlattételi határidő meghatározásáról szóló 52. §, sem a felhívás vagy az eljárási dokumentumok módosításáról szóló 55. § nem tér ki külön a gyorsított eljárásokra, így a fentiek értelmében nincs akadálya a gyorsított eljárás ajánlattételi határideje hosszabbításának. Ennek nincs jogi akadálya akkor sem, ha kifejezetten idő hiánya miatt indította az eljárást gyorsított formában az ajánlatkérő. Ténykérdés ugyanakkor, hogy a későbbiekben is támadható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4078

6. találat: Ajánlattételi határidő indokolás nélküli meghosszabbítása

Kérdés: Megteheti-e az ajánlatkérő, hogy indok nélkül meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.A (4) bekezdés szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában, valamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a 41. § (2)-(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat a gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni.A fenti, negyedik bekezdésben jelzett határidő-hosszabbítás is ugyanazt a kiegészítő tájékoztatás kérését követő hosszabbítást elemzi, mint a megelőző, harmadik bekezdésben jelzett.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3365

7. találat: Ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Kérdés: Változott-e az ajánlattételi határidő meghosszabbíthatóságának szabályozása? Hányszor és milyen indokkal hosszabbítható meg?
Részlet a válaszból: […]határidőt rövidíteni nem lehet.Ha azonban kiegészítő tájékoztatás kérése során az ajánlatkérő válaszolni kíván, erre már nincs ideje, ezzel a feltétellel módosíthatja az ajánlattételi határidőt. További feltétele a hosszabbításnak, hogy az ajánlatkérő pontosan tudja, kik, mely gazdasági szereplők töltötték le a dokumentációt, azaz rendelkezzen pontos információval azokról, akiket értesíthet a határidő módosulásáról.A közbeszerzési törvény 45. §-ának (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránti érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában, valamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a 41. § (2)-(3) bekezdését,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3308

8. találat: Ajánlattételi határidő hosszabbítása kiegészítő tájékoztatással

Kérdés: Mi lehet a jogkövetkezménye annak, ha nemzeti rezsimben kis önkormányzatként eddig is hosszabbítottunk ajánlattételi határidőt kiegészítő tájékoztatás alkalmazásával? Ezek szerint eddig ezt nem tehettük volna meg?
Részlet a válaszból: […]- kivéve a gyorsított eljárást - nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított húsz napnál rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.Az eredeti szabály is tartalmazta a 121. § (3) bekezdés ajánlattételi határidőre, valamint a 122. § (5) bekezdés kiegészítő tájékoztatás megadására vonatkozó szabályait. Mivel külön utalás nem történt a Kbt. 45. §-ának (4) bekezdésére - mely a kiegészítő tájékoztatás esetében lehetővé tette az ajánlatkérő számára hirdetmény közzététele nélkül kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidő hosszabbítását -, így juthatott az ajánlatkérő arra a következtetésre, hogy erre nemzeti eljárásrendben nem volt lehetősége. Erre utal a törvénymódosítás indokolása is.A hivatkozott 45. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában, valamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a 41. § (2)-(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3231

9. találat: Ajánlattételi határidő meghosszabbítása az új Kbt. szabályai szerint

Kérdés: A jövőben lesz lehetőség az ajánlattételi határidő meghosszabbítására?
Részlet a válaszból: […]a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körére - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához; - az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja, a határidőt rövidíteni nem lehet; - ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben kell közzétenni a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. A nem hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2850

10. találat: Határidőn túl feltett kérdések kezelése

Kérdés: Mi történik azokkal a kérdésekkel, amelyeket határidőn túl tesznek fel az ajánlattevők? (A kiegészítő tájékoztatásra gondolok.)
Részlet a válaszból: […]meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell. Ebben az esetben a 75. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével az ajánlatkérő csak akkor élhet, ha az ajánlati felhívásban előírta, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2653