Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott aláírási címpéldány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Aláírás ajánlatkérő általi ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérőként hogyan vizsgáljam, hogy eredeti-e az aláírás, mi alapján döntöm el, hogy nem az? (A kérdés azért időszerű, mert utóellenőrzések során megszaporodtak az erre vonatkozó tényállást tisztázó kérdések.)
Részlet a válaszból: […]szólítani a gazdasági szereplőt a nyilatkozat újbóli benyújtására, felhívva a figyelmet a hiánypótlás okára, mely esetünkben az aláírások eltérése. Amennyiben az utóellenőrzés során erre felhívják a figyelmet, ezt vélhetően az eltérés miatt teszik. Az ajánlatkérők eddig is ellenőrizték az aláírásminta képét, megítélés kérdése, hogy eltérést állapítanak-e meg. Ebben a helyzetben az ajánlatkérő annyit tehet, hogy igyekszik gondosan eljárni, és ha valós aláíráskép-eltérést lát, abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4681

2. találat: Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszból: […]arról nyilatkozik, hogy az ajánlattevő által aláírt dokumentumokat az aláírásra jogosult személy írta alá. Erre természetesen nincsen szükség egyébként, hiszen pontosan ezért kéri az ajánlatkérő az aláírási címpéldányokat, hogy meg tudjon arról győződni, kinek van aláírási jogosultsága. Ha például egy tanúsítvány kiállítása során az arra jogosult szakértő aláírja a tanúsítványt, annak ellenőrzéséhez nem elegendő sem a cégkivonat, sem a tanúsító cég saját üzletszabályzata, eljárásrendje. Ezért akár arra vonatkozóan is kiegészíthető a nyilatkozat, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3670

3. találat: Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető, mert az egy külön dokumentum, amit az ajánlatkérő a cégkivonat megtekintése során nem lát. A cégkivonat azt jelöli meg, hogy az adott cég nevében ki jogosult cégjegyzésre, az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta pedig azt, hogy az adott személy hogyan, milyen aláírást használ a cégjegyzés során.Annak érdekében tehát, hogy az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3618
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Címpéldány bekérése részteljesítések kifizetéséhez

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, ha minden egyes részteljesítés kifizetéséhez 30 napon belüli aláírási címpéldányt kér? (Az aláíró személye a cégkivonat szerint a szerződés tartama alatt nem változott.)
Részlet a válaszból: […]a szerződésnek kell tartalmaznia, így ebben kell rendelkezni a részteljesítésekről, a részteljesítések igazolásának módjáról, továbbá a benyújtandó számlák tartalmáról, valamint a fizetési feltételekről is.Abban az esetben, ha a szerződés megkötésekor a felek abban állapodtak meg, hogy részteljesítés esetén a teljesítésigazoláshoz vagy a számlához aláírási címpéldányt kell csatolni, akkor ennek megfelelően kell eljárni. Amennyiben viszont ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3028

5. találat: Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése

Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszból: […]adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak; - az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a fenti, második és harmadik bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel az ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon - (1)-(4) bekezdések. Mivel a címpéldány nem az értékelés része, így kérdés, hogy a címpéldányt sorolhatjuk-e azok közé az információk közé, melyek az ajánlattevő azonosításához szükségesek. Érdemes kitérni az üzleti titok definiálása során a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére, melynek körébe nem tartozik az aláírási címpéldány, hiszen sem technológiai eljárásra, sem megoldásra, módszerre, know-how-ra nem vonatkozik. A Ptk. 81. §-ának (2) bekezdése szerint üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A (3) bekezdés értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. A Ptk. alapján véleményünk szerint nem áll fenn az a helyzet, mely szerint az aláírási címpéldány nyilvánosságra hozatala jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Az aláírási címpéldány lényege

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírásban megköveteli a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Milyen alapon teszi ezt, illetve "határidős" okirat-e a címpéldány?
Részlet a válaszból: […]azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan. Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza. A címpéldány tartalma tekintetében a Ctv. meghatározza, hogy azon (illetve az aláírásmintán) - a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (például vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető. A teljesség érdekében megjegyezzük, hogy az aláírásminta - amelyet ügyvéd készíthet - viszonylag új jogintézmény, és az egyszerűsített (elektronikus) cégeljáráshoz kötődik. Más eljárásban nem készíthető, és további korlátozás, hogy az ügyvéd az aláírásmintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírásminta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Megjegyezzük, hogy az IRM álláspontja szerint az így elkészített aláírásminta egyenértékű a közjegyző által készített aláírási címpéldánnyal, azonban a gyakorlatban még ellentétes álláspontok ütköznek azzal kapcsolatban, hogy az aláírásminta csak a cégbíróság eljárásában alkalmazható, vagy bármilyen más, egyéb eljárásban - például bankszámlanyitásakor. Ezért javasoljuk, hogy közbeszerzési eljárásban a résztvevők a közjegyző által készített aláírási címpéldányt használják fel. Végül a témához tartozó szabály, miszerint a cég kérelmére a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult - külön jogszabály szerinti - elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül. A kérdésre a választ a fenti szabályok közül a címpéldány - aláírásminta -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1574
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Cégkivonat és aláírási címpéldány minősítése

Kérdés: A Kbt. értelmében igazolásnak minősül-e a cégkivonat, és az aláírási címpéldány? Véleményünk szerint igen, viszont az ajánlatkérő válaszában közöltek szerint nem.
Részlet a válaszból: […]cégkivonattal lehet bizonyos kizáró okok fenn nem állását igazolni, ilyen például a 60. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja. Ebben a megközelítésben tehát a cégkivonat igazolásnak tekintendő. Más a helyzet az aláírási címpéldánnyal. A címpéldány rendeltetése, hogy bemutassa az ajánlatkérő számára, hogy a céget képviselő személy aláírása hogyan néz ki, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő meg tudja ítélni, hogy az ajánlatot az aláírásra feljogosított személy írta-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1471
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Aláírási címpéldány "hatályossága"

Kérdés: Ha az ajánlatkérő 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kér becsatolni, ebben az esetben elfogadható-e az olyan aláírási címpéldány, amelynek a dátumozása ettől régebbi, de közjegyző hitelesítette azt 60 napon belül, és az adatai mindenben megegyeznek a beadott, 60 napnál nem régebbi cégkivonat adataival?
Részlet a válaszból: […]megfelelően kell elkészíteni és benyújtani, a sikeres ajánlattétel érdekében azt tanácsoljuk, hogy a fenti esetben az eredeti (azaz nem a címpéldányról közjegyző által hitelesített) címpéldány elkészítésének
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 422
Kapcsolódó tárgyszavak: