Aláírás ajánlatkérő általi ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérőként hogyan vizsgáljam, hogy eredeti-e az aláírás, mi alapján döntöm el, hogy nem az? (A kérdés azért időszerű, mert utóellenőrzések során megszaporodtak az erre vonatkozó tényállást tisztázó kérdések.)
Részlet a válaszából: […] Az aláírás képét, melyet a gazdasági szereplő nyilatkozatában benyújtott, az ajánlatkérő összehasonlítja a szintén benyújtott aláírásmintával vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal. Amennyiben látható eltérés van, fel kell szólítani a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...az aláírásra jogosult személy írta alá. Erre természetesen nincsen szükség egyébként, hiszen pontosan ezért kéri az ajánlatkérő az aláírási címpéldányokat, hogy meg tudjon arról győződni, kinek van aláírási jogosultsága. Ha például egy tanúsítvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...aláírók aláírásának ellenőrzésére a közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírásminta szolgál. A cégeljárásban, a cégiratokkal együtt benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Címpéldány bekérése részteljesítések kifizetéséhez

Kérdés: Jogszerű-e az ajánlatkérő eljárása, ha minden egyes részteljesítés kifizetéséhez 30 napon belüli aláírási címpéldányt kér? (Az aláíró személye a cégkivonat szerint a szerződés tartama alatt nem változott.)
Részlet a válaszából: […] ...esetben, ha a szerződés megkötésekor a felek abban állapodtak meg, hogy részteljesítés esetén a teljesítésigazoláshoz vagy a számlához aláírási címpéldányt kell csatolni, akkor ennek megfelelően kell eljárni. Amennyiben viszont ilyen rendelkezést a szerződés nem tartalmaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 17.

Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése

Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...kívánja az aláírásokat az ajánlatban. Mivelfeltételezhetően az ajánlattevő elkülönített módon üzleti titokká nyilvánítottaaz aláírási címpéldányt vagy címpéldányokat, a kérdés releváns. Amennyiben a Kbt. szabályából indulunk ki, úgy a 80. §szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Az aláírási címpéldány lényege

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírásban megköveteli a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Milyen alapon teszi ezt, illetve "határidős" okirat-e a címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...aláírási címpéldány a társasági szerződés kötelezőmelléklete. A cégjegyzésre, ezen belül az aláírási címpéldányravonatkozó előírásokat a Ctv. 8-9. §-ában találjuk meg. Ezek a rendelkezések akövetkezők.A cég szervezeti képviseletére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Cégkivonat és aláírási címpéldány minősítése

Kérdés: A Kbt. értelmében igazolásnak minősül-e a cégkivonat, és az aláírási címpéldány? Véleményünk szerint igen, viszont az ajánlatkérő válaszában közöltek szerint nem.
Részlet a válaszából: […] A Kbt. "igazolásként" kifejezetten a kizáró okokra vonatkozónyilatkozatokat, hatósági igazolásokat, továbbá az alkalmassági követelményekkörében előírt dokumentumokat értelmezi - 60-62. §, 66-69. §. A kizáró okokkörében a cégkivonattal lehet bizonyos kizáró okok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.

Aláírási címpéldány "hatályossága"

Kérdés: Ha az ajánlatkérő 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kér becsatolni, ebben az esetben elfogadható-e az olyan aláírási címpéldány, amelynek a dátumozása ettől régebbi, de közjegyző hitelesítette azt 60 napon belül, és az adatai mindenben megegyeznek a beadott, 60 napnál nem régebbi cégkivonat adataival?
Részlet a válaszából: […] Elviekben igen. Figyelemmel azonban arra, hogy azajánlatokat az ajánlati felhívás tartalma alapján, annak megfelelően kellelkészíteni és benyújtani, a sikeres ajánlattétel érdekében azt tanácsoljuk,hogy a fenti esetben az eredeti (azaz nem a címpéldányról közjegyző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.