Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége körében kötött szerződéseinek közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Cégünk a Kbt. 5. § (1) bek. c) pontjának hatálya alá tartozó költségvetési szerv, mely alaptevékenysége mellett az Áht. 7. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vállalkozási tevékenységet is végez. Az egyes vállalkozási szerződésekben meghatározott vállalkozói díjból fedezzük a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges dologi kiadásokat, illetőleg vásárolunk egyéb tárgyi eszközöket. A dologi és egyéb kiadások egyes esetekben meghaladhatják a közbeszerzési értékhatárt. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége keretében kötött szerződéseire kiterjed-e a mindenkori közbeszerzési törvény hatálya?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti költségvetési szerv az úgynevezett klasszikus közbeszerzési ajánlatkérők körébe tartozik, hiszen az Áht. alapján az államháztartás alrendszerét képezi, tehát közpénzből gazdálkodik. A Kbt. személyi hatályára vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 17.

Jogosultság eSender-státuszra

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy egy hazai központosított beszerző szervezet megkapja az eSender-státuszt, azaz nagy mennyiségben közvetlenül adhasson fel hirdetményeket a TED részére?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza. A hirdetmény-ellenőrzési és szerkesztési díjak igazgatási szolgáltatási díjnak minősülnek. A díjakat a Hatóság köteles alaptevékenysége körében a működésre fordítani.Fentiekből következően tehát eSender-státuszt sem központosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Szaktanácsadói tevékenység "közbeszerzés-mentessége"

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény harmadik része 120. §-ának f) pontja kimondja, hogy nem kell a törvényt alkalmazni abban az esetben, ha az uniós értékhatárt nem éri el a beszerzés olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanács­adói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul. Jól értelmezzük-e, hogy hőszolgáltató esetében – az ajánlatkérő alaptevékenységéhez kapcsolódóan – CO2-kockázatkezeléssel kapcsolatban energetikai szakmérnöki szaktanácsadói tevékenység végzése a kivételi körbe tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő alaptevékenysége, megítélésünk szerint, azt atevékenységet jelenti, amelyre az alapító okirata szerint létrehozták, illetveamelyet a cégkivonata (alapító okirata) főtevékenységként rögzít. Ebből afőtevékenységből kell az ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Klasszikus ajánlatkérő az új Kbt.-ben

Kérdés: Azok az ajánlatkérők, akik jelenleg a Kbt. 22. § (1) bekezdésének j) pontjában foglaltak alapján klasszikus ajánlatkérőnek minősülnek, az új Kbt. szerint is annak minősülnek? Amennyiben igen/nem, úgy az új Kbt. mely rendelkezése(i) szerint?
Részlet a válaszából: […] ...az a jogképes szervezet, amelyet a 22. § (1) bekezdésa)-i) pontjaiban meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve azállamot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felettmeghatározó befolyást képes gyakorolni.Fenti pontok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Bejelentkezés Kbt.-jogalanyként in-house tényállásnál

Kérdés: In-house tényállás esetén hogyan kell Kbt.-jogalanyként bejelentkezni?
Részlet a válaszából: […] ...az a jogképes szervezet, amelyet jelen, első bekezdésa)-i) pontjában meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve azállamot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felettmeghatározó befolyást képes gyakorolni – h)-j) pontok.Tehát a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

"Támogatásmentes" önkormányzati tulajdonú cég közbeszerzés- kötelezettsége

Kérdés: Egy adott cég 100 százalékban önkormányzati tulajdonú, és természetesen közbeszerzésre kötelezett. A cég tevékenysége során nem vesz igénybe és nem is kap sem állami, sem önkormányzati támogatást, az eredményeit a saját gazdálkodásából hozza létre már évek óta. Mivel semmilyen támogatásban nem részesül – mint már említettem, sem állami, sem önkormányzati támogatásban –, a cég a különböző beszerzéseknél – árubeszerzés, szolgáltatás –, ha elérik vagy meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, köteles-e közbeszerzési eljárást lefolytatni minden esetben?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzések tekintetébenrészjogkörű költségvetési egysége a fejezet felügyeletét ellátó szervvezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége ellátásához szükséges beszerzésektekintetében az elkülönített állami pénzalap kezelője,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Közjogi szervezet mint ajánlatkérő

Kérdés: Mit takar a közjogi szervezet megjelölés? Mely ajánlatkérő minősül annak?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzések tekintetébenrészjogkörű költségvetési egysége a fejezet felügyeletét ellátó szervvezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége ellátásához szükséges beszerzésektekintetében az elkülönített állami pénzalap kezelője,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Támogatott eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás nélkül

Kérdés: Helyesen jártunk-e el a következő esetben? Egy magánszemélyek által alapított egyesület pedagógiai intézetet működtet, amely HEFOP-pályázatot nyert, amit az Európai Unió és a magyar költségvetés 100 százalékban támogat. A pályázat keretében eszközbeszerzésre 2006 augusztusában került sor, értéke bruttó 17,8 millió forint volt. A becsült érték meghatározása után megállapítottuk, hogy az eljárást a nemzeti értékhatár alatti beszerzések szerint kellene lebonyolítanunk. Ebben az eljárásrendben azonban a Kbt. 293. §-ának b) pontja szerint eszközbeszerzésre nem kell eljárást indítani, ha az ajánlatkérő nem tartozik a törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők közé, mivel csak az uniós támogatás megléte miatt került volna a beszerzés a közbeszerzés hatálya alá. A fentiek miatt a versenyszabályok betartása mellett – három ajánlat bekérése – dokumentált közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül szereztük be az eszközöket. Megfelelt-e ez így a hatályos közbeszerzési törvénynek?
Részlet a válaszából: […] ...szervezet, amelyet a szóban forgó bekezdéselőzőek szerinti pontjaiban meghatározott egy vagy több szervezet (ide nemértve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyenszervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni;– a Kbt. 2/A. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Maradványpénzek felhasználása

Kérdés: Uniós támogatású program keretében a maradványpénzek felhasználása érdekében tervezetet készítettünk a már kifejlesztett tananyagok témaköreinek médián keresztül történő népszerűsítésére. Az igényelt támogatás összege 300 millió forint. A feladatokat szakmai szolgáltatásként tudjuk költségvetési soron tervezni. Szeretném megkérdezni, hogyan járunk el szabályosan, szükséges-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amennyiben jóváhagyást nyer a tervezés?
Részlet a válaszából: […] ...az a jogképes szervezet, amelyet a jelen bekezdés fentipontjaiban meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve az államot) azalaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározóbefolyást képes gyakorolni, valamint– a 2/A. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Közbeszerzési eljárás gyorsítása

Kérdés: Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé, amelyben a pályázatok beérkezési határidejét 2007. április 27. napjában jelölte meg. Az elbírálás határideje 2007. május 18. A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amelyet a pályázatban vállalt kötelezettségek 2007. október 31-ei végső határidőre történő teljesítésének elmulasztása, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-éig teljes összegében visszavonnak. A pályázható összeg intézetünk esetében 43,4 millió forint. Milyen lehetőség lenne a pályázati összeg elnyerése esetén a közbeszerzési eljárás gyorsítására, hogy a néhány hónapos határidőből ne csússzunk ki?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlenül összefügg.]A téma azért kapcsolódik szorosan a kérdéshez, mert ha nemkell egybeszámítani, és például az ajánlatkérő alaptevékenységéhez kötődőtanácsadás a beszerzés tárgya, akkor a Kbt. egyszerű eljárásra vonatkozókivétele él, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.
1
2
3
4