Keresés eredménye

12 találat a megadott alkalmasság vizsgálata tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke adatainak ellenőrzése
Kérdés: Kinek kell igazolnia vagy ellenőriznie az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait a 321/2015. kormányrendelet 26. §-a értelmében?
Részlet a válaszból: […]bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy- szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal - a) és b) pontok.A 26. § (1) bekezdés a) pontjának igazolása a 26. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő általi ellenőrzéssel történik hazai letelepedésű ajánlattevő esetében, nem hazai gazdasági szereplő esetében pedig igazolást, nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Ettől eltérő a kormányrendelet 26. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő engedély,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4024
2. találat: ESPD (EEKD) mellékleteként csatolt dokumentum kezelése
Kérdés: Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor figyelembe vehet-e olyan dokumentumot, amelyet az ESPD mellé mint "mellékletet" csatol az ajánlattevő, és az ESPD-ben nem a részletes adatokat adja meg, csak hivatkozik a jelentkezés/ajánlat meghatározott oldalán szereplő dokumentumra?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4021
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Kizáró okok ellenőrzése
Kérdés: Helyesen értelmezem, hogy az ajánlatkérő a bírálat során az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot köteles elfogadni, ez tekinthető az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. §-ának (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésének? Ezenkívül az ajánlatkérő köteles minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni? Mit kell a "minden egyéb tekintetben" alatt érteni, a közhiteles nyilvántartások ellenőrzését?
Részlet a válaszból: […]tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71−72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg − több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban − ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.Az ajánlat megfelelőségéhez hozzátartozik annak formaisága, azaz hogy az zárt borítékban érkezett, összefűzve olyan módon, hogy lapot ne lehessen cserélni benne − ha az ajánlatkérő ezt előírta a formai kötelezettségek között. Hasonlóképpen fontos, hogy a kötelező nyilatkozati tartalmat is ekkor vizsgálja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3876
4. találat: Pénzügyi alkalmasság vizsgálata a 2015. november 1-jét követően indult közbeszerzési eljárásokban
Kérdés: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek lehetősége van a három üzleti év árbevételét vizsgálni - de megteheti, hogy csak az előző kettő üzleti évet vizsgálja -, vagy kötelessége?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3754
5. találat: Alkalmassági követelménynek megfelelés a szerződés teljesítésének időszakában
Kérdés: Többéves szerződést kötöttünk a kiíróval. A szerződés teljesítését követő második évben a mérlegünk negatív lett. Van-e ennek kihatása az adott közbeszerzési eljárásra?
Részlet a válaszból: […]meghatározott valamely feltétel - a)-b) pontok.A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. 143. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;- az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3750
6. találat: Felelősségbiztosítás mint alkalmassági feltétel kiírása
Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására indítunk közbeszerzési eljárást. A szerződés teljesítése során a vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolható az előírt felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással. Ugyanakkor a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az elő­írt felelősségbiztosítás megkötésére, illetve a már meglévő biztosítás előírtaknak megfelelő kiterjesztésére. Jogszerű-e, ha már az ajánlattételi szakaszban, alkalmassági feltételként megköveteljük a szigorúbb, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a felelősségbiztosítás meglétét, és előírjuk, hogy ennek igazolását csatolják az ajánlattevők az ajánlatukhoz, vagy ezt megengedőbb módon csak a szerződéskötés feltételeként írhatjuk elő?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. kormányrendelet elő­írása azonban nem az alkalmassági követelmények keretében előírt felelősségbiztosításról, hanem azon feltételről szól, amelyet az ajánlatkérő a szerződéskötés feltételének tekint. Az alkalmassági követelmények igazolása nem történhet meg az eljárás eredményéről szóló döntést követően, ezért fogalmilag kizárt a szerződéskötést megelőzően történő igazolás. A kormányrendelet vagylagosan követeli meg a feltétel előírását, mely nem teljes mértékben pontos, hiszen olyan kötelezettségről van szó, melyről az ajánlattevőknek idejekorán értesülniük kell, hiszen közvetlenül hatással lehet döntésükre, hogy indulnak-e az eljárásban. Ha a szerződéses kötelezettségek között jelenik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3742
7. találat: Az egyenértékűség megállapításának időpontja a közbeszerzési eljárásban
Kérdés: Építési beruházás beszerzésére irányuló eljárásban az egyenértékűséget az ajánlatkérő az ajánlatadás során, avagy a kivitelezés során dönti el?
Részlet a válaszból: […]megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.A műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny elő­tti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3724
8. találat: Ajánlatkérő vizsgálatának terjedelme az alkalmasság vonatkozásában
Kérdés: Az ajánlatkérő szerint az Étv. 39. §-ának (2) bekezdésében támasztott feltételeknek az építési beruházás megvalósítása során kell megfelelnie a vállalkozónak, nem pedig a szerződés odaítélésének - jelen esetben a közbeszerzési eljárás - folyamán. Megfelelően értelmezi az ajánlatkérő, hogy ennek vizsgálata nem az ő feladata?
Részlet a válaszból: […]megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló - ilyen szakképesítésű szakmunkással, és- aki - a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével - vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.Mivel különösen a munkaviszonyban álló felelős műszaki vezetői státusz erőforrást nyújtó szervezettel is igazolható, valójában már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3177
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Új cég alkalmassági vizsgálatának terjedelme
Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján például a fél éve alakult cég esetében a forgalomra vonatkozóan mit lehet vizsgálni? Az előírt forgalom arányos részét neki is teljesítenie kell, avagy az ő forgalmát egyáltalán nem vizsgálhatjuk?
Részlet a válaszból: […]az elmúlt három gazdasági évben X forint forgalmat kell felmutatnia, és ezen belül a közbeszerzés tárgyának forgalma Y forint legyen, az ajánlattevő akkor is megfelelhet a feltételnek, ha csak egyéves múltja van (azaz egy évvel korábban jött létre), de ebben az egy évben már produkálja az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 979
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Ajánlattevő alkalmasságának vizsgálata II.
Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontjában mit jelent az, hogy "attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre"? Hogyan vizsgálható az alkalmasság, ha az ajánlattevő tárgyévben alakult, azonban előző évi forgalmat kérek? Vizsgálható a forgalom időarányosan? Lehet az "előző 3 év" az ajánlattételi határidőt megelőző 3 (nem lezárt) év?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 951
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés