Kapacitásbiztosító teljesítésbe bevonásának feltételei fenntartott közbeszerzésnél

Kérdés: Alkalmassági feltétel igazolására megbízási szerződéssel vonnánk be magánszemélyt a teljesítésbe. Az eljárás védett szervezetek részére van fenntartva. A védett műhely státusz a megbízási szerződéssel kapacitásnyújtóként bevont magánszemélyre is vonatkozik? Vagy csak akkor vonatkozik rá is, ha például egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A fenntartott közbeszerzést a Kbt. alábbi, 33. § (1) bekezdése kétféleképpen szabályozza. Egyrészt lehetővé teszi védett foglalkoztató ajánlattételét, ami nem zárja ki nem védett foglalkoztató bevonását a teljesítésbe. Az alábbiakban azonban az ajánlatkérő azt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Részvételre jelentkező alkalmassága a DBR-ben

Kérdés: A DBR részvételi jelentkezési határidőt követő napon lesz saját szakemberünk. Egyrészt be lehet-e vonni kapacitást biztosítót a DBR-be, másrészt megtehetjük-e, hogy inkább a határidő lejártát követően egy nappal adjuk be a részvételi jelentkezést a DBR-be?
Részlet a válaszából: […] A dinamikus beszerzési rendszert a meghívásos eljárás szabályai szerint kell működtetni, azaz a részvételi jelentkezés időpontjára a részvételre jelentkezőnek alkalmasnak kell lennie. Mivel a DBR esetében a DBR meghirdetése során meghatározott első részvételre jelentkezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszából: […] Az eset valóban újszerű megközelítést sugall, nevezetesen, hogy az alkalmassági követelményként előírt kamarai jogosultság esetében az egyenértékűségi követelmény alkalmazása nem eredményezheti, hogy az ajánlatkérő saját maga dönt a kamarai jogosultságot magalapozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Többlet gyakorlati idő értékelése kétszakaszos eljárásban

Kérdés: Ha kétszakaszos eljárásban értékelem a többlet gyakorlati időt, akkor annak hol van a vége, azaz mikor zárul a gyakorlati idő? A jelentkezést vagy az ajánlat benyújtását megelőző hónapban - egész hónapot írtam elő? (Az alkalmasság vonatkozásában igazolásra kerülő tapasztalati időszak lezárulta biztosan a jelentkezési határidő előtt kell, hogy legyen, de az ajánlat legalább egy hónappal később van.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés jogosan vetődik fel, hiszen alkalmassági követelmény igazolása esetében a részvételi szakaszban már meg kell felelni a követelményeknek, melyről a részvételre jelentkező nyilatkozik is. Az értékelési szempont keretében értékelt szakember gyakorlati idejéről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Változások a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásokban

Kérdés: Egy konferencián elhangzott, hogy a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásnál is lesz könnyítés. Ez milyen formában várható?
Részlet a válaszából: […] A 2020. január 1-jén hatályba lépett módosítás - a Kbt. 113. § hatályon kívül helyezésével összefüggő technikai módosítás mellett - a Kbt. 115. § szerinti eljárás körében felmerült azon jogalkalmazói visszajelzésre reflektál, amely szerint az eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Alkalmasságot igazoló szervezet bejelentése, igénybevétele

Kérdés: Ha megjelölök alkalmasságot igazoló szervezetet referenciával, de később mégsem veszem igénybe, jogsértést követek el, ami kizárást eredményez? Vagy inkább vonjam be, hiába nincs rá szükség?
Részlet a válaszából: […] Annak érdekében, hogy a kapacitást biztosító bevonása valóban azt eredményezze, hogy az ajánlattevő csak akkor vonjon be kapacitást biztosító szervezetet, ha szüksége van rá, az ajánlattevő köteles a referenciát biztosító szervezetet, személyt bevonni közvetlenül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

ESPD (EEKD) mellékleteként csatolt dokumentum kezelése

Kérdés: Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor figyelembe vehet-e olyan dokumentumot, amelyet az ESPD mellé mint "mellékletet" csatol az ajánlattevő, és az ESPD-ben nem a részletes adatokat adja meg, csak hivatkozik a jelentkezés/ajánlat meghatározott oldalán szereplő dokumentumra?
Részlet a válaszából: […] Az ESPD formailag egységes nyilatkozat, melynek alkalmazását a Kbt. kötelezővé teszi. Tény ugyanakkor, hogy formai hiányosság miatt nem lehet érvénytelen az ajánlat. Ha tehát az ESPD mellé az ajánlattevő részletes referencialeírást csatol, mert az ajánlatkérő igényének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke adatainak ellenőrzése

Kérdés: Kinek kell igazolnia vagy ellenőriznie az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait a 321/2015. kormányrendelet 26. §-a értelmében?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági és pénzügyi helyzet tekintetében, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja írja elő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Kizáró okok ellenőrzése

Kérdés: Helyesen értelmezem, hogy az ajánlatkérő a bírálat során az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot köteles elfogadni, ez tekinthető az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. §-ának (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésének? Ezenkívül az ajánlatkérő köteles minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni? Mit kell a "minden egyéb tekintetben" alatt érteni, a közhiteles nyilvántartások ellenőrzését?
Részlet a válaszából: […] Igen, valóban, a bírálat első szakaszában az egységes európai közbeszerzési dokumentum ellenőrzése történik − többek között. Ezen túl a kérdező a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésére utal, mely ajánlat megfelelőségének ellenőrzését illeti.A Kbt. 69. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Pénzügyi alkalmasság vizsgálata a 2015. november 1-jét követően indult közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek lehetősége van a három üzleti év árbevételét vizsgálni - de megteheti, hogy csak az előző kettő üzleti évet vizsgálja -, vagy kötelessége?
Részlet a válaszából: […] Ha csak az elmúlt két vagy egy év eredményeit vizsgálná az ajánlatkérő, akkor szűkítené az ajánlattevők lehetőségét - hiszen a három év vizsgálata során úgy is dönthet, hogy például két év viszonylatában legyen meg az a minimális feltétel, melyet az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 1.
1
2