Eljárás az ajánlattevő teljesítésre alkalmatlanná válása esetén

Kérdés: Az ajánlattevő bejelentette, hogy a továbbiakban nem képes a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérőként jogosult vagyok-e arra, hogy a fennmaradó részre közbeszerzési eljárás mellőzésével szerződjek egy másik szolgáltatóval?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő, bár önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának kötelezettsége alól nem mentesül. Erre világít rá az a nagyon szigorú döntés (D. 59/2012.), mely nem állapítja meg a rendkívüli sürgősséget abban a helyzetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Alkalmatlanság megállapítása pénzintézeti nyilatkozat alapján

Kérdés: Ajánlatkérő előírta, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, melynek vonatkozásában bankja olyan nyilatkozatot ad, hogy egy adott bankszámlája vonatkozásában fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan. Ez a megfogalmazás nem túl általános? És ha nincs adótartozásom, akkor az esetleges mondjuk 30 napos egyéb irányú fizetési késedelem miatt miért vagyok alkalmatlan? A bank egyébként honnan látja, hogy egy adott számlát késedelmesen egyenlítek ki, és elvárható-e tőle ez a nyilatkozat? Jogszerű az előírás?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítésére való képességét. Ezen belül kiemeltszerepe van a pénzügyi alkalmasságnak. A hivatkozott alkalmassági, pontosabbanalkalmatlansági feltétel pont azt mutatja, hogy az ajánlatkérő nem tekintialkalmasnak azt az ajánlattevőt, aki fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Alkalmatlanná nyilvánítás alapja

Kérdés: Minek alapján állapítható meg az, hogy az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére? És ha ezt állapítja meg az ajánlatkérő, mi a következménye, illetve a megállapítás ellen az érintett ajánlattevő fordulhat-e jogorvoslatért?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmasságra, az alkalmasság vizsgálatára, azalkalmatlanság megállapítására és a következményeire, az igazolási módokravonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 65-69. §-ai tartalmazzák. Az alkalmasságjogintézményének rendeltetése, hogy ennek keretében olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Alkalmatlanság árbevétel függvényében

Kérdés: Alkalmatlanná nyilvánítható-e az ajánlattevő (illetve 10 százalék feletti alvállalkozója) arra hivatkozással, hogy az ajánlattétel évét megelőző két évben - külön-külön - nem rendelkezett legalább nettó - áfa nélküli - 1 milliárd forint árbevétellel? Nem ütközik ez a Kbt. alapelveibe?
Részlet a válaszából: […] ...belül a közbeszerzéstárgyának forgalmáról is. Amennyiben az ajánlatkérő ezt az alkalmasságifeltételt írta elő, akkor a hozzá tartozó alkalmatlansági esetkéntmeghatározhatja azt a bevételi számot, amely alatt alkalmatlannak tekinti majdaz ajánlattevőt. Önmagában tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 23.

Kbt.-alapelvek és alkalmatlanná nyilvánítás közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Jogszerű-e az az eljárás, ha az ajánlatkérő az ajánlattevőt és annak 10 százalék feletti alvállalkozóját alkalmatlannak nyilvánítja azzal az indokkal, hogy az ajánlattétel évét megelőző két éven belül külön-külön (évenként) a teljes árbevételből nem rendelkezik legalább nettó x millió forintos árbevétellel a beszerzés tárgyát képező gyártás, valamint szolgáltatás tekintetében? Nem sérti ez a kitétel az esélyegyenlőséget, illetve az egyenlő bánásmód alapelvét?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. egységesen szabályozza a pénzügyi és gazdasági alkalmasságkeretében kérhető alkalmassági feltételeket az alábbiak szerint.A Kbt. 66. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnekés a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Érvénytelenség megállapíthatósága pénzügyi-gazdasági alkalmatlanság miatt

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az utolsó két lezárt üzleti év csatolását kéri az ajánlattevőktől, s ennek az ajánlattevő azért nem tud megfelelni, mert csupán egy éve működik, ez esetben érvénytelenné nyilvánítható-e az ajánlata pénzügyi gazdasági alkalmatlanság miatt?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket aKbt. 88. § (1) bekezdésének a)-h) pontjai tartalmazzák. Eszerint az ajánlat érvénytelen, ha- azt az ajánlatifelhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;- az ajánlattevőa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 4.

Értesítés ajánlattételi alkalmatlanságról

Kérdés: Egyszerű eljárásban az ajánlatkérő megküldte az ajánlati felhívást az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ha valamelyik ajánlattevő írásban jelzi, hogy nincs kapacitása ajánlat tételére, illetőleg a közbeszerzés tárgyának megvalósítására, ezen írásbeli visszajelzés ajánlatnak minősül-e, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...tekinthető ajánlatnak az ajánlat tételével kapcsolatosalkalmatlanságról való értesítés. A szabadkézi gyakorlat tágabb teretbiztosított hasonló esetekben az ajánlattá minősítésre, elsősorban a szankcióhiánya miatt, jelenleg azonban az érvényes ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.