Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott alvállalkozó teljesítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kiszállító státusza közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ajánlattevők vagyunk, szerződéseink szerint partnereink a telephelyükre leszállítva kapják cégünktől az eszközöket. A szerződés teljesítéséhez nagy részben a Magyar Posta szolgáltatását vesszük igénybe, amely a helyszínekre napi rendszerességgel kiszállítja a feladott csomagokat. Ebben az esetben a Magyar Posta alvállalkozónkká válik? Be kell jelentenünk az eljárásban, vagy valamelyik kivételbe beleszámítható?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót - a)-c) alpontok.Ebben az esetben a Magyar Posta logisztikai szolgáltatásával az ajánlattevő által közvetlenül bevonva vesz részt. Mivel ez a tevékenység nem kizárólagos jogon alapul, és az egyéb fenti kivételi köröknek sem felel meg, így alvállalkozói tevékenységnek tekinthető. Mivel az ajánlatkérő kérheti az alvállalkozó nevesítését, vagy legalább annak a résznek az azonosítását, amely vonatkozásában az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, így az ajánlattevő előtt két lehetőség áll. Vagy nevesíti a Magyar Postát, és az eljárás során lenyilatkozza, hogy az alvállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4481

2. találat: Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszból: […]szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.A Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése szerint a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.Referencia biztosítása esetében tehát a kapacitást biztosító szervezet mindenképpen alvállalkozóként kell, hogy teljesítsen, hiszen bevonása a teljesítésbe a kapacitást biztosító szervezeti lét alapfeltétele. A teljesítésbe való közvetlen bevonás azonban semmilyen módon nem keletkezteti azt a tényt, hogy az ajánlatevőnek a terméket is feltétlenül a kapacitást biztosító szervezettől közvetlenül kellene beszerezni. Ebben pontosan az a tevékenység segít, melyet a kérdező is felsorol a kérdésében.Érdekes kérdés továbbá, hogy alvállalkozó részvétele szükséges-e egyáltalán a teljesítésbe történő bevonás esetében? Semmilyen módon nem része az alvállalkozó tevékenységnek a gyártói, forgalmazói részvétel, mely az alvállalkozó definíciójából is következik. A Kbt. 3. § 2. b) pontja értelmében a forgalmazó, gyártó tevékenysége nem minősül alvállalkozói tevékenységnek, melyet az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz. Ezt a joggyakorlat úgy alakította[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4414

3. találat: Alvállalkozó bevonása nemleges nyilatkozat esetén

Kérdés: Be lehet-e vonni alvállalkozót abban az esetben, ha az ajánlatban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem fog bevonni a teljesítésbe alvállalkozót? Akadályozza ezt valamilyen törvény?
Részlet a válaszból: […]érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt - Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése.A kérdés elsősorban arra utal, hogy a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozat nem akadálya-e a fenti 138. § (3) bekezdés alkalmazásának.A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - a) és b) pontok.Az új alvállalkozók bejelentése három időpontban történhet, az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés során az ajánlatkérő igénye szerint a Kbt. 66. § (6) bekezdés értelmében, vagy a szerződés megkötése időpontjában, továbbá a teljesítés során a Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése szerint. Mivel a 138. § (3) bekezdésének alkalmazását nem zárja ki a Kbt. abban az esetben, ha az eljárás során nem azonosította az ajánlattevő a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, így az új alvállalkozó bevonása kétféle módon is kiterjeszthető. Egyrészt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4059

4. találat: Más ajánlattevő bevonása a teljesítésbe

Kérdés: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során igénybe vehet-e olyan alvállalkozót, aki/amely az ajánlattétel során konzorciumi tag volt, de nem nyert?
Részlet a válaszból: […]eljárás eredményét már eleve egyeztették a felek. Emiatt a probléma elsősorban nem közbeszerzési jellegű. Az ajánlattevőnek és az ajánlatkérőnek egyaránt figyelemmel kell lennie arra, hogy a teljesítés során ne merüljön fel a felek közötti korábbi kartell, vagy egyértelmű korábbi egyeztetés lehetősége.A kérdés egyrészt vonatkozik a más ajánlattevő által igénybe vett alvállalkozóra is, amely egyértelműen nem tiltott, hiszen a többes megjelenés tilalma hatálya alá csak az ajánlattevői pozícióban lévő gazdasági szereplők tartoznak. Más ajánlattevő alvállalkozójának nevesítését a Kbt. már az eljárás során is lehetővé teszi az alábbi rendelkezés alapján.A Kbt. 36. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4032

5. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházás esetén

Kérdés: A módosított törvény szerint az 50 százalék felemelkedett 65 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a saját teljesítésen felüli értéket kell figyelembe vennem, vagy az új szövegben az alvállalkozói bevonás mást jelent? Számomra nem egyértelmű a szövegcsere.
Részlet a válaszból: […]számított ellenértékéből.A korábbi, saját teljesítés helyett - mely gyakran valójában nem volt saját teljesítésnek tekinthető, mert például a gyártótól vásárolt késztermék vagy alapanyag értékét tekintette az ajánlatkérő annak, így sok félreértésre adott alkalmat a saját teljesítési arány számítása -, az új szabály szerint a valódi alvállalkozói bevonás mértéke emelkedett meg, melyet az ajánlattevő az általa a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevont alvállalkozók vonatkozásában kell, hogy figyelembe vegyen.A megfogalmazás tehát valóban változott, azonban ennek oka, hogy az alvállalkozói teljesítést pontosabban meg lehet határozni, definiálni lehet, mint a saját teljesítést. Így egyértelmű a továbbiakban, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3939

6. találat: Alvállalkozói teljesítés elszámolása építési beruházás esetén

Kérdés: Hogyan számolhatom építési beruházás esetében az 50 százalékot, ha maga az építőanyag legalább a teljes költség 40 százalékát jelenti? Ajánlattevőként a maradék 60 százalék felét kell teljesítenem?
Részlet a válaszból: […]kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát - Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése.A fentiek értelmében nem a közvetlen ajánlattevői tevékenységnek kell az 50 százalékot elérnie, ahogyan a kérdésben olvasható, hanem az alvállalkozói teljesítés aránya nem lehet több 50 százaléknál.Az alvállalkozó definíciója a Kbt. 3. § 2. pont a)-c) alpontja szerint az alábbiak szerint szól.Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.A nem alvállalkozói teljesítésbe tehát beleszámít az építőanyag, egyéb áruk, alkatrészek stb. értéke is. Azaz a kérdésben jelzett 40 százalék építőanyag-értéket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3822

7. találat: Alvállalkozók teljesítését igazoló okiratok

Kérdés: Ajánlattevőnek azt az okiratot, hogy melyik alvállalkozó mekkora összegre jogosult, a számlával együtt kell benyújtania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; - az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; - az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérőnek, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; - az előző pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek - Kbt. 315. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai. Ez vélhetően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2624
Kapcsolódó tárgyszavak: ,