Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott alvállalkozói közreműködés aránya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 65%-os szabály eltörlésének hatása keretmegállapodásra és előminősítésre

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárás esetében is meg kell maradnia a 65%-os szabálynak a már megkötött szerződéseknél a jogszabályváltozásra figyelemmel, vagy lehetőség van módosításra? Mi a helyzet előminősítés esetében?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodásos eljárás esetében egy egységes szabályrendszerről beszélünk, hasonlóképpen a nyílt eljárás eredményeként megkötött szerződések esetében nincs lehetőség a 65%-os szabály eltörlésének visszamenőleges alkalmazására. Azaz a keretmegállapodásos eljárások teljesítési követelményei között érvényesülnie kell a 65%-os szabálynak, amennyiben építési beruházásról beszélünk.Az előminősítési rendszer esetében más a helyzet, ugyanis a rendszer fenntartása során minden esetben követni kell a változó jogi környezetet, ennek megfelelően szerződés aláírására nem kerül sor az előminősítési rendszerbe történő bejutáskor. Amikor a szerződéses tartalom közzétételre kerül, az a közvetlen ajánlattételi felhívás keretében történik.A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. korm. rendelet 11-12. §-aiban foglalt szabályok meghatározzák az előminősítési rendszer modelljét, de a részletszabályokat egyrészt a Kbt. alapján a kormányrendeletben foglaltak szerint kell kialakítani, továbbá követni a változó jogi környezetet pontosan azért, hogy a rendszer hosszabb távon képes legyen szolgálni az ajánlatkérő érdekeit. Ennek megfelelően az előminősítési rendszerben közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárások esetben már nem érvényesülhet a 65%-os szabály, míg a keretmegállapodásos eljárások esetében, tekintettel a keretmegállapodásos eljárás első részében történő szerződéskötésre, biztosan érvényesülnie kell ennek a szabálynak, amennyiben az eljárás nem 2018. november 29-e után indult.A kormányrendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza a hirdetmény, mely semmilyen módon nem utal a szerződésre:Az előminősítési hirdetményt a hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4328

2. találat: Alvállalkozói részvétel mértékét eltörlő szabály hatálybalépése

Kérdés: Mint ismeretes, a Kbt. rendelkezései közül 2018. november 29-i hatálybalépéssel kikerült az a szabály, amely építési beruházás esetén 65%-ra korlátozta az igénybe vehető alvállalkozói szerződés értékét [138. § (5) bekezdés]. A korlátozás eltörlésével kapcsolatban ugyanakkor a hatályba léptető rendelkezések nem tartalmaznak további részletszabályokat arra vonatkozóan, hogy e rendelkezések kizárólag a 2018. november 29-ét követően indult eljárások vonatkozásában alkalmazandóak, vagy a jogszabály erejénél fogva érvényesülnek a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is. Kérdéseink a fenti jogszabály-módosítás vonatkozásában az alábbiak:
A hivatkozott, Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés eltörlése, azaz az alvállalkozók korlátozás nélküli bevonásának lehetősége kizárólag a 2018. november 29-ét követően indult eljárások vonatkozásában alkalmazandó, vagy ez a lehetőség érvényesül a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is? Utóbbi esetben a rendelkezés a jogszabály erejénél fogva érvényesül, azaz további cselekmény (így például szerződésmódosítás) nélkül a nyertes ajánlattevő a 138. §-ban foglaltak alkalmazásával bevonhat a korábbi 65%-os korlátot meghaladóan további alvállalkozókat? Ha igen, akkor szerződésmódosítás olyan szerződések esetén sem szükséges, ahol a 138. § (5) bekezdésre történő hivatkozás akár a konkrét jogszabályhelyre történő utalással, akár a korlátozás szövegszerű megfogalmazásával is megjelent? Ha nem a jogszabály erejénél fogva érvényesül az alvállalkozók korlátozás nélküli bevonásának lehetősége, de az erre vonatkozó szerződésmódosítást követően a korlátozás feloldható lesz a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is, abban az esetben a szerződésmódosítás során a Kbt. 141. §-ban foglaltak közül melyik jogalap alkalmazása jogszerű?
Részlet a válaszból: […]138. § (1) bekezdés második és harmadik mondatát, mely a 65%-os szabályt tartalmazta. A hatályos szabály értelmében már nincs alvállalkozó bevonására utaló korlát az alábbiak szerint:A Kbt. 138. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta, vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie - Kbt. 48. §-ának (1) bekezdése.A hatályba léptető rendelkezések az alábbiak szerint szólnak:- ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba;- a 38. §, a 49-63. §, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (2)-(3) bekezdése, a 66. § 23-24., 27-29., 31-38. és 40-42. pontja, a 67. § (1) bekezdés 1. és 6-8. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 16-20. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba;- az 1. §, a 4-5. §, a 7-10. §, a 12-37. §, a 39-41. §, a 44-47. §, a 66. § 1-22., 25-26., 30. és 39. pontja, a 67. § (1) bekezdés 2-3. és 5. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 1-15. pontja 2019. április 1-jén lép hatályba;- a 6. § 2019.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4327

3. találat: Sub-alvállalkozó bevonásának korlátja

Kérdés: Miért kell arról nyilatkoznunk, hogy az alvállalkozónk milyen mértékben szervezi ki a munkáját további alvállalkozónak? Ez mennyiben releváns információ az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszból: […]bekezdésben meghatározott mértéket.A hivatkozott kormányrendeleti szabály szerint az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése az ajánlattevő alvállalkozója vonatkozásában határozza meg, hogy annak értéke nem lehet több 65%-nál. A 138. § (5) bekezdés ezt kiegészíti, méghozzá építési beruházás esetében a sub-alvállalkozó bevonásának korlátozásával, az alábbi tartalommal:"Építési beruházás esetén a teljesítésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4256

4. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházás esetén

Kérdés: A módosított törvény szerint az 50 százalék felemelkedett 65 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a saját teljesítésen felüli értéket kell figyelembe vennem, vagy az új szövegben az alvállalkozói bevonás mást jelent? Számomra nem egyértelmű a szövegcsere.
Részlet a válaszból: […]számított ellenértékéből.A korábbi, saját teljesítés helyett - mely gyakran valójában nem volt saját teljesítésnek tekinthető, mert például a gyártótól vásárolt késztermék vagy alapanyag értékét tekintette az ajánlatkérő annak, így sok félreértésre adott alkalmat a saját teljesítési arány számítása -, az új szabály szerint a valódi alvállalkozói bevonás mértéke emelkedett meg, melyet az ajánlattevő az általa a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevont alvállalkozók vonatkozásában kell, hogy figyelembe vegyen.A megfogalmazás tehát valóban változott, azonban ennek oka, hogy az alvállalkozói teljesítést pontosabban meg lehet határozni, definiálni lehet, mint a saját teljesítést. Így egyértelmű a továbbiakban, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3939

5. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházásnál

Kérdés: Építőipari cég vagyunk, kisszámú alkalmazottal. Indulnánk egy tenderen, de az alkalmazottainkkal nem tudjuk teljesíteni a szerződést. Milyen arányban vehetünk igénybe alvállalkozót a teljesítéshez?
Részlet a válaszból: […]esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.A rendelkezés alapján, abban az esetben, ha az ajánlattevő építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárásban lesz nyertes és köt szerződést, az általa igénybe vett alvállalkozók összesített teljesítési aránya nem haladhatja meg az ajánlattevő teljesítési arányát, azaz összességében nem lehet nagyobb, mint 50 százalék. Ez azt jelenti, hogy ha az ajánlattevő egy alvállalkozót vesz igénybe, annak teljesítési aránya nem lehet nagyobb, mint 50 százalék, ha kettőt, akkor kettő összesen nem teljesíthet többet, mint 50 százalék és így tovább.A korlátozó rendelkezés árubeszerzésre nem vonatkozik.E körben hívjuk fel a figyelmet a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdésében foglalt rendelkezésére. E szerint építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3919

6. találat: Alvállalkozói teljesítés arányának értelmezése

Kérdés: A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A kérdésünk az "arány" szó értelmezésével kapcsolatos. Forintban értve, a teljes szerződéses érték 50 százalékát teljesítheti alvállalkozó, azaz egy építési beruházásnál a fővállalkozói haszon és az anyag biztosítása mellett ez teljesíthető akár egy fő saját fizikai állomány nélkül is? A feladat teljesítéséhez szükséges humánerőforrás-szükséglet 50 százalékát a saját humán erőforrás kell, hogy adja? (Feltételezhető, hogy ez volt a jogalkotói szándék.)
Részlet a válaszból: […]esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.A saját teljesítésbe az tartozik, melyet az ajánlattevő nem szervez ki alvállalkozók részére.Az alvállalkozó definíciója a Kbt. szerint a következő.Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.Mivel a módosítás bizottsági szakaszban került a normaszövegbe, viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a jogalkotó szándékát illetően. Mivel építési beruházás és szolgáltatásmegrendelés esetében az alvállalkozói továbbszerződés ellenőrzése történik - mely alapján megállapítható, hogy az elméletileg legmagasabb 50 százalékos korlátot elérte el az alvállalkozói kifizetések aránya a teljes szerződéses értékhez képest -, úgy ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3821

7. találat: Alvállalkozói részvétel arányának téves megítélése

Kérdés: Az ajánlat benyújtásakor úgy láttuk, hogy az alvállalkozói közreműködés mértéke nem haladja majd meg a 10 százalékot. Viszont az ajánlattételi határidő lejártát követően nyilvánvalóvá vált, hogy 10 százalékot meghaladó mértékű alvállalkozói közreműködésre lenne szükség a szerződés teljesítéséhez. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítésében, nem lehet alvállalkozó, hanem közös ajánlattevőként kell szerepeltetni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért - az alvállalkozótól eltérő módon - egyetemlegesen felelnek.Ugyanakkor az is fontos, hogy az ajánlatok felbontását követően az ajánlaton már nem lehet változtatni, de az ajánlatban megadott gazdasági szereplő minősítésén a Kbt. 67. §-ának (3) bekezdése értelmében lehet módosítani. Így ha az ajánlatban megadott alvállalkozó közreműködésének mértéke meghaladja a 25 százalékot, közös ajánlattevővé lehet átminősíteni anélkül, hogy ezzel az ajánlattevő megsértené az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályokat.Arra tekintettel viszont nincs ilyen változtatási lehetőség, ha az ajánlattevő által az ajánlatban 10 százalék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3534

8. találat: Alvállalkozói közreműködés tényleges arányának megállapítása

Kérdés: Hogyan tudjuk megállapítani, hogy az ajánlattevő által megjelölt alvállalkozók ténylegesen az általa megadott százalékban működnek közre, hiszen a közreműködési százalékot nem kell megadnia, csak azt, hogy 10 százalék feletti vagy alatti alvállalkozóról van szó, így viszont nem tudjuk alkalmazni a 25 százalékos szabályt?
Részlet a válaszból: […]alapanyag-szállító cégek, továbbá - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítók. Másodsorban kiegészítésre és módosításra került a törvény 71. §-ának vonatkozó (1) bekezdése. Az új rendelkezés szerint az ajánlattevőnek - meg kell adnia 10 százalék feletti mértékű alvállalkozókat, - a közbeszerzésnek azt a részét, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozók működnek közre, továbbá - ezen rész százalékos arányát is. Ezen túlmenően meg kell adnia a közbeszerzés azon részét is, amelyben 10 százalék alatti mértékű alvállalkozó vesz részt, és amennyiben a 10 százalék alatti alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, az alvállalkozót is nevesíteni kell. Fentiek alapján például, ha az ajánlattevő egy 10 százalék feletti alvállalkozót jelöl meg, 10 százalék alattit pedig egyet sem, és megadja, hogy az alvállalkozó a közbeszerzés értékének 30 százalékát fogja teljesíteni, akkor az alvállalkozót a Kbt. 70. §-ának (6) bekezdése értelmében közös ajánlattevőnek kell tekinteni, mert közreműködési mértéke meghaladja a 25 százalékot. Ha az említett példában ajánlattevő két 10 százalék feletti alvállalkozót jelöl meg, akkor mindkét alvállalkozó alvállalkozó marad, hiszen a 30 százalékos részt kell köztük szétosztani oly módon, hogy egyikük közreműködési mértéke sem lehet 10 százalék alatti. Viszont nincs is olyan megosztási lehetőség, amely valamelyik közreműködését 25 százalék felettivé tenné. Persze sokkal egyértelműbb lenne, ha a Kbt. 70. § (1) bekezdésének b) pontjában a jogszabályszöveg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2542