Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott alvállalkozói közreműködés mértéke tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 65%-os szabály eltörlésének hatása keretmegállapodásra és előminősítésre

Kérdés: Keretmegállapodásos eljárás esetében is meg kell maradnia a 65%-os szabálynak a már megkötött szerződéseknél a jogszabályváltozásra figyelemmel, vagy lehetőség van módosításra? Mi a helyzet előminősítés esetében?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodásos eljárás esetében egy egységes szabályrendszerről beszélünk, hasonlóképpen a nyílt eljárás eredményeként megkötött szerződések esetében nincs lehetőség a 65%-os szabály eltörlésének visszamenőleges alkalmazására. Azaz a keretmegállapodásos eljárások teljesítési követelményei között érvényesülnie kell a 65%-os szabálynak, amennyiben építési beruházásról beszélünk.Az előminősítési rendszer esetében más a helyzet, ugyanis a rendszer fenntartása során minden esetben követni kell a változó jogi környezetet, ennek megfelelően szerződés aláírására nem kerül sor az előminősítési rendszerbe történő bejutáskor. Amikor a szerződéses tartalom közzétételre kerül, az a közvetlen ajánlattételi felhívás keretében történik.A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. korm. rendelet 11-12. §-aiban foglalt szabályok meghatározzák az előminősítési rendszer modelljét, de a részletszabályokat egyrészt a Kbt. alapján a kormányrendeletben foglaltak szerint kell kialakítani, továbbá követni a változó jogi környezetet pontosan azért, hogy a rendszer hosszabb távon képes legyen szolgálni az ajánlatkérő érdekeit. Ennek megfelelően az előminősítési rendszerben közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárások esetben már nem érvényesülhet a 65%-os szabály, míg a keretmegállapodásos eljárások esetében, tekintettel a keretmegállapodásos eljárás első részében történő szerződéskötésre, biztosan érvényesülnie kell ennek a szabálynak, amennyiben az eljárás nem 2018. november 29-e után indult.A kormányrendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza a hirdetmény, mely semmilyen módon nem utal a szerződésre:Az előminősítési hirdetményt a hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4328

2. találat: Alvállalkozói részvétel mértékét eltörlő szabály hatálybalépése

Kérdés: Mint ismeretes, a Kbt. rendelkezései közül 2018. november 29-i hatálybalépéssel kikerült az a szabály, amely építési beruházás esetén 65%-ra korlátozta az igénybe vehető alvállalkozói szerződés értékét [138. § (5) bekezdés]. A korlátozás eltörlésével kapcsolatban ugyanakkor a hatályba léptető rendelkezések nem tartalmaznak további részletszabályokat arra vonatkozóan, hogy e rendelkezések kizárólag a 2018. november 29-ét követően indult eljárások vonatkozásában alkalmazandóak, vagy a jogszabály erejénél fogva érvényesülnek a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is. Kérdéseink a fenti jogszabály-módosítás vonatkozásában az alábbiak:
A hivatkozott, Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés eltörlése, azaz az alvállalkozók korlátozás nélküli bevonásának lehetősége kizárólag a 2018. november 29-ét követően indult eljárások vonatkozásában alkalmazandó, vagy ez a lehetőség érvényesül a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is? Utóbbi esetben a rendelkezés a jogszabály erejénél fogva érvényesül, azaz további cselekmény (így például szerződésmódosítás) nélkül a nyertes ajánlattevő a 138. §-ban foglaltak alkalmazásával bevonhat a korábbi 65%-os korlátot meghaladóan további alvállalkozókat? Ha igen, akkor szerződésmódosítás olyan szerződések esetén sem szükséges, ahol a 138. § (5) bekezdésre történő hivatkozás akár a konkrét jogszabályhelyre történő utalással, akár a korlátozás szövegszerű megfogalmazásával is megjelent? Ha nem a jogszabály erejénél fogva érvényesül az alvállalkozók korlátozás nélküli bevonásának lehetősége, de az erre vonatkozó szerződésmódosítást követően a korlátozás feloldható lesz a 2018. november 29-ét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve megkötött szerződések esetén is, abban az esetben a szerződésmódosítás során a Kbt. 141. §-ban foglaltak közül melyik jogalap alkalmazása jogszerű?
Részlet a válaszból: […]138. § (1) bekezdés második és harmadik mondatát, mely a 65%-os szabályt tartalmazta. A hatályos szabály értelmében már nincs alvállalkozó bevonására utaló korlát az alábbiak szerint:A Kbt. 138. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta, vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie - Kbt. 48. §-ának (1) bekezdése.A hatályba léptető rendelkezések az alábbiak szerint szólnak:- ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba;- a 38. §, a 49-63. §, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (2)-(3) bekezdése, a 66. § 23-24., 27-29., 31-38. és 40-42. pontja, a 67. § (1) bekezdés 1. és 6-8. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 16-20. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba;- az 1. §, a 4-5. §, a 7-10. §, a 12-37. §, a 39-41. §, a 44-47. §, a 66. § 1-22., 25-26., 30. és 39. pontja, a 67. § (1) bekezdés 2-3. és 5. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 1-15. pontja 2019. április 1-jén lép hatályba;- a 6. § 2019.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4327

3. találat: Sub-alvállalkozó bevonásának korlátja

Kérdés: Miért kell arról nyilatkoznunk, hogy az alvállalkozónk milyen mértékben szervezi ki a munkáját további alvállalkozónak? Ez mennyiben releváns információ az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszból: […]bekezdésben meghatározott mértéket.A hivatkozott kormányrendeleti szabály szerint az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése az ajánlattevő alvállalkozója vonatkozásában határozza meg, hogy annak értéke nem lehet több 65%-nál. A 138. § (5) bekezdés ezt kiegészíti, méghozzá építési beruházás esetében a sub-alvállalkozó bevonásának korlátozásával, az alábbi tartalommal:"Építési beruházás esetén a teljesítésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4256

4. találat: Eljárás alvállalkozó, szakember cseréje esetén

Kérdés: A Közbeszerzési Hatóság szerződésmódosításra vonatkozó útmutatójában szerepel, hogy szakember-, illetve alvállalkozó-csere, -bevonás esetén szerződésmódosításnak van helye. Ezek szerint minden egyes alvállalkozó-csere (bevonás) esetében szerződésmódosításra van szükség, még akkor is, ha az alvállalkozók nem jelennek meg az ajánlatban, hanem bejelentésüket külön adminisztráljuk, tehát az nem a szerződés része?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt - Kbt.138. §-ának (3) bekezdése.A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (K. É. 2017. évi 81. szám; 2017. május 19.) kifejezetten kitér a kérdésre az alábbiak szerint."...az új alvállalkozó Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bevonása nem minősül a szerződés módosításának. A szerződés módosítása a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése szerint a felek közös megegyezésével történik, míg az új alvállalkozó Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bevonása az ajánlattevő egyoldalú aktusa alapján történik. Az alvállalkozó bevonása akkor jelentheti mégis a szerződés módosítását, ha például a szerződés részévé tették az alvállalkozói közreműködés területét és a bevonással együtt ez is módosul, vagy akár magát az alvállalkozót nevesítették a szerződésben és módosul a személye, mivel ilyenkor a felek közös megegyezése az alvállalkozó személyére nézve fennáll, ilyen esetben azonban - szerződésmódosításról lévén szó - a Kbt. 141. §-ának szabályai is alkalmazandóak."Az útmutató tehát arra az esetre utal kifejezetten, amikor a szerződésben valamilyen okból nevesített alvállalkozó cseréje történik meg, melyhez szükséges, hogy az szerződésmódosítással járjon. Az alvállalkozó cseréjének nem lehet akadálya ez az adminisztratív lépés, melyre a Kbt. 141. §-ának szerződésmódosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4050

5. találat: Alvállalkozói teljesítés arányának értelmezése

Kérdés: A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A kérdésünk az "arány" szó értelmezésével kapcsolatos. Forintban értve, a teljes szerződéses érték 50 százalékát teljesítheti alvállalkozó, azaz egy építési beruházásnál a fővállalkozói haszon és az anyag biztosítása mellett ez teljesíthető akár egy fő saját fizikai állomány nélkül is? A feladat teljesítéséhez szükséges humánerőforrás-szükséglet 50 százalékát a saját humán erőforrás kell, hogy adja? (Feltételezhető, hogy ez volt a jogalkotói szándék.)
Részlet a válaszból: […]esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.A saját teljesítésbe az tartozik, melyet az ajánlattevő nem szervez ki alvállalkozók részére.Az alvállalkozó definíciója a Kbt. szerint a következő.Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.Mivel a módosítás bizottsági szakaszban került a normaszövegbe, viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a jogalkotó szándékát illetően. Mivel építési beruházás és szolgáltatásmegrendelés esetében az alvállalkozói továbbszerződés ellenőrzése történik - mely alapján megállapítható, hogy az elméletileg legmagasabb 50 százalékos korlátot elérte el az alvállalkozói kifizetések aránya a teljes szerződéses értékhez képest -, úgy ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3821

6. találat: Alvállalkozói részvétel növekedése a szerződés teljesítésének szakaszában

Kérdés: Mit tehetünk, ha a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés (részvétel) 30 százalékra emelkedik? (Bejelentett, 10 százalék feletti alvállalkozóról van szó.)
Részlet a válaszból: […]minősíteni. Ez a rendelkezés a szerződés teljesítésének szakaszára is irányadó, hiszen alapvetően a szerződés teljesítéséért való felelősség viselése tekintetében különbözik egymástól a közös ajánlattételben részes ajánlattevő, illetve az alvállalkozó. Míg ugyanis a közös ajánlattevők mindegyike egyetemleges felelősséggel tartozik a szerződésért, addig az alvállalkozó ilyen felelősséget nem visel, az ajánlattevő "teljesítési segédjeként" vesz részt a szerződésben, így az ajánlatkérő a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamely igényével közvetlenül nem fordulhat az alvállalkozóhoz.A Kbt. 132. §-ának (2) bekezdése szerint a módosításnak akkor van helye, és akkor nem kell a 132. § (1) bekezdésében foglalt módosítási korlátokat vizsgálni, ha a módosítás olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a felek által előre nem látható okból merült[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3326
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Alvállalkozói közreműködés mértéke az új Kbt.-ben

Kérdés: Változik-e az új törvényben az alvállalkozói közreműködés mértékének meghatározása?
Részlet a válaszból: […]nagyobb közreműködés esetén a közreműködő már nem alvállalkozónak minősül, hanem közös ajánlattevőnek. Ugyanakkor eltörli a 10 százalék alatti és 10 százalék feletti mértékű alvállalkozó közötti megkülönböztetést, és minden gazdasági szereplőt alvállalkozónak definiál, aki a közbeszerzési szerződés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2820

8. találat: Alvállalkozó igénybevételének mértéke

Kérdés: Milyen mértékben vehető igénybe alvállalkozó? Az ajánlatkérő előírta, hogy 10 százalékot meghaladó mértékben nem lehet alvállalkozót igénybe venni. Ez jogszerű? Ehhez kapcsolódva kérdezem, hogy az új törvényben változik-e az alvállalkozó szabályozása?
Részlet a válaszból: […]nem változik, az a 25 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kényszerű közös ajánlattevői besorolása ajánlattételkor, melyet az új törvény 26. §-a szabályoz. E szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell szerepelnie. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele ará­nyát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó előírások az alábbiak szerint érintik minden alvállalkozó tevékenységét a teljesítésben, valamint a teljesítés százalékos arányát, melyen a későbbiekben a teljesítés során változtathat az ajánlattevő. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2779

9. találat: Tíz százalék alatti alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Amennyiben a 10 százalék alatti alvállalkozó igazolja kizáró okok fenn nem állását, mit szükséges bekérni tőle?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó vonatkozásában, amelyben "segít" a bevont alvállalkozó ajánlattevőnek a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése alapján. Az említett jogszabályhely szerint az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2581