Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott árlejtés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árlejtés lefolytatása egy ajánlattevővel

Kérdés: Lefolytathatom-e az árlejtést, ha csak egy ajánlattevőm van? Nem akarok eredménytelen eljárást, de bízom abban, hogy az egyetlen ajánlattevőm az árlejtés során alacsonyabb árat fog ajánlani. Ellenkező esetben meghaladjuk a fedezetet. Szükségszerű-e az eredménytelenség megállapítása, amikor észszerű lenne lefolytatni az árlejtést ebben az esetben is?
Részlet a válaszból: […]feltételezhetően magasabb árat adott, melyet az árlejtés során tervezett csökkenteni. Így jogos a kérdező felvetése, hogy miért ne lehetne egy ajánlattevő esetében is árlejtést lefolytatni.A Kbt. 108. §-ának (8a) bekezdése alapján, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, és az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy fenntartja ennek a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.A Kbt. fenti szabálya eleve abból indul ki, hogy az ajánlatkérőnek gondolnia kell arra az esetre, amikor kevés ajánlattevő tesz ajánlatot, és nem bízik a versenyben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4653

2. találat: Kbt. 81. § (5) bekezdésének és az elektronikus árlejtés szabályainak együttes alkalmazása

Kérdés: Milyen módon lehetséges a Kbt. 81. § (5) bekezdésének és az elektronikus árlejtés szabályainak együttes alkalmazása?
Részlet a válaszból: […]felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegzésben megnevezett nyertes - és ha az összegzésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét, az eljárást lezáró döntést megelőzően, az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.Ugyan a Kbt. 108. §-ának (1) bekezdése alapján erre még akár lenne is lehetőség, hiszen a szabály csak a 76. § szerinti értékelésre utal.A 108. § (1) bekezdése szerint az elektronikus árlejtés során az ajánlattevők új - egyre csökkenő - árakat, illetve az ajánlat egyes számszerűsíthető elemeire vonatkozó új értékeket ajánlanak. E célból az ajánlatkérőknek az elektronikus árlejtést ismétlődő elektronikus folyamatként kell kialakítaniuk, amely az ajánlatok 76. § szerinti értékelése után indul el, lehetővé téve az ajánlatok automatikus értékelési módszerek alkalmazásával történő rangsorolását.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet azonban kifejezetten előírja az árlejtés vonatkozásában, hogy a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelésnek valamennyi ajánlattevő esetében meg kell történnie az alábbiak szerint.A kormányrendelet 28. §-ának (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4371

3. találat: Ajánlati biztosíték érvényesítése árlejtésnél

Kérdés: Hogyan tudok ajánlati biztosítékot érvényesíteni árlejtés esetében?
Részlet a válaszból: […]érvényesnek minősül.A Kbt. 108. §-ának (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés során az ajánlattevők új - egyre csökkenő - árakat, illetve az ajánlat egyes számszerűsíthető elemeire vonatkozó új értékeket ajánlanak. E célból az ajánlatkérőknek az elektronikus árlejtést ismétlődő elektronikus folyamatként kell kialakítaniuk, amely az ajánlatok 76. § szerinti értékelése után indul el, lehetővé téve az ajánlatok automatikus értékelési módszerek alkalmazásával történő rangsorolását.A (7) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek, mielőtt elektronikus árlejtést tartana, a meghatározott értékelési szempontnak vagy szempontoknak, és az azok tekintetében rögzített súlyozásnak megfelelően el kell végeznie az ajánlatok 76. § szerinti értékelését.A (8) bekezdés szerint az ajánlatok (7) bekezdés szerinti értékelését követően az ajánlatkérő köteles minden ajánlattevőt elektronikus úton értesíteni, és egyidejűleg felhívni arra, hogy vegyen részt az elektronikus árlejtésen, az értesítésben szereplő utasítások szerinti kapcsolattartás alkalmazásával, a megjelölt időpontban.Mivel a Kbt. szabályai alapján még bizonytalan, hogy pontosan milyen értékelési fázisban kell az árlejtést megkezdeni, erre választ ad az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet, mely egyértelművé teszi, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása előtt kell az árlejtést lebonyolítani, amennyiben azt az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben leírta.A kormányrendelet 28. §-ának (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelést követően az elektronikus árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban - a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint - érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, és egyben felhívja ajánlattételre. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerinti bírálatot az árlejtés megkezdését megelőzően a 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat keretében is elvégezheti. Az ajánlatkérő az árlejtés befejezését követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének eleget tett, és akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen.A hivatkozott rendelkezés alapján tehát olyan módon lehet az árlejtést elkezdeni, hogy az ajánlatkérő meghozza azt a köztes döntést, mely szerint a nyilatkozati elv alkalmazásával az ajánlattevő addig a pontig érvényesnek tekinthető ajánlatot tett, amíg ezt igazolnia nem kell majd. Amennyiben volt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, addig annak és egyéb nyilatkozatoknak a hiánypótoltatása is megtörtént, továbbá a szakmai ajánlat teljes, érvényes. Ekkor kezdődhet meg az elektronikus árlejtés, és ezt követően történik az igazolások benyújtása a Kbt. 69. § (4) bekezdésének alkalmazásával.Fentiek egyben azt is jelentik, hogy az árlejtés ideje alatt ugyan már beállt az ajánlati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4367

4. találat: Eljárás az árlejtés üzemzavara esetén

Kérdés: Hogyan kell szabályozni az árlejtés üzemzavarát? Ott is érvényesek az EKR általános üzemzavarszabályai?
Részlet a válaszból: […]az árlejtés alatt, hogy nem fér hozzá az EKR-hez. Ez a megoldás a korábbi szabályozás üzemzavarszabályát idézi, ugyanakkor érthető, hogy az árlejtés alatt lehetővé kell tenni az árlejtés leállítását, amennyiben egyértelmű, hogy a továbbiakban nem biztosítható az esélyegyenlőség. Hasonlóképpen eredménytelenné szükséges nyilvánítani az árlejtést, ha a titkosság sérelme merül fel a kormányrendelet 33. §-ának (3) bekezdése szerint.Az árlejtésre vonatkozó üzemzavarszabály szerint, amennyiben az árlejtés során üzemzavar történik, úgy az ismételt lebonyolításról értesíteni kell az érvényes ajánlatot benyújtókat - a kormányrendelet 33. §-ának (4) bekezdése szerint. Ekkor a kormányrendelet 28. §-ának (2) bekezdése szerinti 5 munkanappal korábbi értesítésre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.A vonatkozó szabályok a következők:A kormányrendelet 33. §-ának (1) bekezdése szerint, mennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az EKR-nek az árlejtést érintő üzemzavara [22. § (2) bekezdés] lép fel, vagy azt üzemszünet érinti, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.A (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az elektronikus árlejtést abban az esetben is, ha az ajánlattevőknek legalább fele az elektronikus hírközlési hálózatban fellépő üzemzavar következtében nem fér hozzá az EKR-hez az elektronikus árlejtés során,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4282
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Árverseny árlejtéskor

Kérdés: Árlejtés esetén minden esetben versenyeztetni kell az árat? Lehetséges-e, hogy több igen-nem válasz alapján versenyeztetünk?
Részlet a válaszból: […]hogy a szempontoknak számszerűsíthetőnek kell lenniük, hogy lehetővé váljon meghatározott képlet szerint az ajánlatok automatikus rangsorolása.A Kbt. 107. §-ának (5) bekezdése szerint az elektronikus árlejtésnek a következő ajánlati elemek valamelyikén kell alapulnia:- kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;- az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok alapján kerül sor - a) és b) pontok.A (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben elektronikus árlejtés olyan szempontok esetében kezdeményezhető, amelyek kellő pontossággal meghatározhatók. Az értékelési szempontok akkor minősülnek kellő pontossággal meghatározhatónak, ha azok olyan módon számszerűsíthetők és számjegyekkel vagy százalékban kifejezhetők, amely lehetővé teszi az ajánlatoknak előre meghatározott képlet szerinti automatikus rangsorolását.Amennyiben az ajánlatkérő igen vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4248
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,