Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott cégadatváltozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszból: […]és így meg tudja állapítani a változás, jelen esetben a névváltozás tényét, így megítélésünk szerint a működés nem aggályos, a végbement változásbejegyzési eljárást követi."Az ajánlattétel során ma már van arra lehetőség, hogy az ajánlattevő az alapadatait változtassa, majd frissítés keretében mindez az ajánlatban is megjelenjen. Ettől függetlenül véleményünk szerint mindezt szükséges jelezni, nem pedig egyszerűen önkéntes hiánypótlás keretében változtatni annak érdekében, hogy maga az ajánlatkérő tisztában legyen a változás tartalmával, hiszen az ajánlattételi időszakban már szembesült azzal, hogy változásbejegyzés van folyamatban. Ha azonban nem az ajánlattételi időszak alatt történt a változásbejegyzés kezdeményezése és maga a változás, úgy az ajánlatkérő erre semmilyen módon nem számít. Ettől még ezt a helyzetet is lehet kezelni, azonban a változtatáshoz hiánypótlási felhívás közzétételére van szükség. Ennek hiányában az ajánlattevő nem fogja tudni módosítani az adatokat. Amennyiben a változás akkor következik be, amikor az ajánlatkérő saját döntéshozatali folyamata tart, és éppen közzéteszi az összegezést, melyben még a korábbi adatok jelennek meg, de az EKR már tartalmazza a megfelelő adatokat, abban az esetben ezt már nincs lehetőség beépíteni az ajánlatba, de az összegezésben már az új információ jelenik meg. Nem azonos módon jut tehát az információhoz az ajánlatkérő.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4713

2. találat: Cégadatváltozások kezelése az EKR-ben

Kérdés: Ha az ajánlattevő cégnél a jelenlegi ügyvezető mellé választottak egy további ügyvezetőt, abban az esetben az ajánlat elkészítése során a gazdasági szereplő rögzítése alkalmával mindkét felet rögzíteni kell, akkor is, ha mindkét ügyvezető tulajdonos és önálló képviseletre jogosult? Továbbá, ha adataikban változás következett be (például megváltozott a lakcímük), az milyen hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Keletkeztet-e ez tájékoztatási kötelezettséget, és ha igen, milyen eljárási cselekménnyel?
Részlet a válaszból: […]szakaszban a gazdasági szereplőre vonatkozó adatokat frissítse. Ebben az esetben a rendszer érzékeli ezt, és külön frissítés gomb jelenik meg, melyet aktívan meg kell nyomnia az ajánlattevőnek, majd a változást elmenteni ahhoz, hogy az adatok hatályosak legyenek.Ha olyan adat változik, mint a kérdésben is jelzett ügyvezető lakcímváltozása, azt a nyitva álló hiánypótlási határidőig önkéntes hiánypótlás keretében lehet módosítani úgy, hogy a gazdasági szereplő rögzítését az ajánlattevő feloldja, az adatot módosítja, majd elmenti. Feltétlenül szükséges erről az ajánlatkérőt tájékoztatni, hogy milyen önkéntes hiánypótlás keretében történő adatváltozás történt, melyet a hiánypótlás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4680
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Cégadatváltozás jelentése folyamatban lévő szerződés esetén

Kérdés: Hároméves határozott időtartamú szerződést kötöttünk az ajánlatkérővel. Ha a cégadatainkban változás áll be, ezt jelentenünk kell, vagy az ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi a cégállapotot a szerződés fennállta alatt? Ha jelenteni kell, akkor a változás bejegyzését követően?
Részlet a válaszból: […]követően azonnal értesíteni kell az ajánlatkérőt a változásról.A fentiekben feltételeztük, hogy a cégadatokban beállt változás adószámváltozást, székhelyváltozást jelent. Ha azonban változás alatt a kérdező azt érti, hogy például az ajánlattevő szétválik két társaságra, akkor ez a változás nem csak a változásbejegyzéssel kapcsolatos információ megosztását teszi szükségessé. A teljesítésre a Kbt. az alábbiakban lehetőséget ad a jog­utód számára is, azonban az alkalmassági feltételeknek való megfelelés a teljesítés során is fenn kell, hogy álljon. Ennek megfelelően tehát a szétválási szerződés is szükségszerűen a tájékoztatás részét kell, hogy képezze annak érdekében, hogy az ajánlatkérő meg tudjon győződni arról, hogy az ajánlatkérő továbbra is rendelkezik például azokkal a referenciákkal, melyeket az eljárás során benyújtott.A Kbt. 128. §-ának (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét elő­írta vagy azt lehetővé tette (27. §) - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.A (2) bekezdés szerint az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.Az (5) bekezdés alapján az (1)-(2) bekezdés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül, vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.Mindez analógiaként alkalmazható az alábbi 128. § vonatkozásában, mivel a jogszabály azt írja elő, hogy az ajánlattevőnek az új alvállalkozóval együtt is meg kell felelnie azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az eljárás során kellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3579
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszból: […]és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;- a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja esetén magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;- a Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi - a)-c) pontok.Válaszunk teljessége érdekében utalunk arra, hogy a rendelet 2. § i) pontjának ia) alpontja szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.A rendelet 3. §-ának b) pontja akként rendelkezik, hogy Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3380
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Iratcsatolás változást nem tartalmazó cégkivonathoz, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás mellett

Kérdés: Amikor kiváltottuk a cégkivonatot, még nem nyújtottunk be változásbejegyzési kérelmet. A pályázat beadásának időpontjában már látszik a cégkivonaton, hogy változásbejegyzés van folyamatban, de még a "tiszta" cégkivonatot adjuk be. Mellékelnünk kell a változásbejegyzés iratait is?
Részlet a válaszból: […]arról, hogy miben áll a változás lényege. Nem elegendő az a tájékoztatás, hogy a cég egyes adatai változni fognak. Hiszen a változás bekövetkezhet olyan kérdés­adatban, ami a közbeszerzési eljárás szempontjából lényeges, például az ajánlattevő nevének, székhelyének megváltozása, vagy a cégjegyzésre jogosultak körének változása, vagy a cégjegyzés módjának változása, de lehet olyan módosulás is, ami adott esetben nem lényegesen.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2521
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Adatkérés cégeljárás folyamatban léte alatt

Kérdés: Miért kell a változásbejegyzési kérelmet csatolni, ha a cégkivonatból egyértelmű, hogy a cég melyik adata változik? Kérheti-e az ajánlatkérő a változás alapjául szolgáló iratokat?
Részlet a válaszból: […]eljárás lezárult, akkor véleményünk szerint szükségtelen a korábbi változásbejegyzési kérelem becsatolása, és az ajánlatkérő nem is kérheti ezt. Amennyiben viszont az eljárás folyamatban van, és a cégadatok változni fognak, akkor a korábbi cégállapotra vonatkozó cégkivonatot és az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2519
Kapcsolódó tárgyszavak: