Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott céginformáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cégállapot-változást igazoló dokumentumok

Kérdés: A cégkivonatban látható, hogy mely cég­adat áll változásbejegyzés, illetve törlés alatt. Miért szükséges ehhez képest hiánypótlási eljárás keretében benyújtanunk külön a változásbejegyzési kérelmet és az elektronikus tértivevényt is?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő számára, hogy meg tudja ítélni azt, hogy a változó adat - például valamely tevékenység törlése - nem érinti-e a jelentkező vagy az ajánlattevő jelentkezési/ajánlattételi képességét az adott eljárásban. Az elektronikus
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3294
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Cégállapot ellenőrzésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő külön nyilatkozatot kért arra, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás cégadatainkkal kapcsolatban, illetve nyújtottak-e be változásbejegyzés iránti kérelmet. Erre miért van szükség, ha úgyis ellenőrzi a cégállapotot az ajánlatkérő? Rendelkezik erről az igényről a Kbt. vagy valamelyik végrehajtási rendelete?
Részlet a válaszból: […]elektronikusan lekérhető cégjegyzék­adatok alapján kell a szükséges ellenőrzéseket elvégezni, például meggyőződni arról, hogy az ajánlattevő valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő-e. Tekintettel azonban arra, hogy a cég­adatbázis statikus adatokat tartalmaz, nem minden esetben látható abban, hogy az ajánlattevő milyen pontos tartalommal nyújtotta be a változásbejegyzés iránti kérelmét - mindaddig, amíg annak elbírálása folyamatban van.Erre tekintettel kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3292
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Cégadatok ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján ellenőrzi. Ehhez képest az ajánlatkérő a kizáró okokon kívüli okra, például a cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében kérheti-e, hogy az ajánlatban nyújtsa be az ajánlattevő - az igénybe venni kívánt alvállalkozója - erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát? Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlatkérő hogyan járjon el, ha ellentmondást tapasztal az általa lehívott cégkivonat és az ajánlattevő - az igénybe venni kívánt alvállalkozója - erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete által benyújtott cégkivonat között? Továbbá az ajánlatkérő kérheti-e azt az ajánlattevőtől - az igénybe venni kívánt alvállalkozójától -, erőforrást, kapacitást nyújtó szervezetétől, hogy nyilatkozzon felelőssége teljes tudatában arról, hogy ellenőrizte a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatokat, és hogy azok az ajánlattétel napján a valós helyzetével mindenben megegyeznek?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő ellenőrzi. A fenti rendelkezésből következően, véleményünk szerint, az ajánlatkérő nem kérheti sem az ajánlattevőtől, sem az alvállalkozótól a cégkivonat benyújtását, tekintettel arra, hogy a KIM honlapjáról elérhető az "Online Ingyenes Céginformáció", amely menüpontból bármely cég cégkivonatát az ajánlatkérő meg tudja nézni. A cégkivonatból mind a képviseletre jogosultak adatai, mind a cégjegyzés módja, mind egyéb céginformációs adatok, információk megtudhatók. Az aktuális cégállapot ellenőrzése érdekében az ajánlatkérőnek - a fentiek mellett - a kormányrendelet 7. §-ában foglaltakat is figyelembe kell vennie. E rendelkezés szerint az ajánlatkérő köteles előírni a második rész szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívásában, hogy amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlattevő vagy az alvállalkozója tekintetében, a részvételi jelentkezéshez vagy az ajánlathoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2970
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Cégkivonat csatolásának indokoltsága

Kérdés: A cégkivonatok az interneten több portálról is letölthetők. Mi értelme van annak, hogy a legtöbb felhívás szerint azt is csatolni kell az ajánlathoz? Nem lenne biztonságosabb és költségkímélőbb, ha a mindenki által elérhető adatbázisokból az ajánlatkérő lekérné az általa igényelt adatokat, és erre esetleg utalna a dokumentációban? Várható-e e körben a jogszabály/gyakorlat változása?
Részlet a válaszból: […]vagy alvállalkozója cégkivonatában. Így azonban nem igazolható, hogy ezt az ajánlatkérő mikor nézte meg, hiszen az adatot elmenteni nem tudja, csak egy, gyakran több hónapos cégkivonatot lát. Amennyiben kinyomtatja, nem tudja igazolni, hogy mikor tette azt, és hogy abban a pillanatban valóban ezt tartalmazta volna a dokumentum, amit az ajánlatkérő lát. Mivel a hiteles adatot, amelyet elektronikusan aláírva el lehet menteni, és ezzel igazolni, hogy adott időpontban valóban az adott adat állt rendelkezésre, ingyenesen nem kapja meg minden ajánlatkérő, így nem felel meg a 2012-ig hatályos Kbt. előírásának, amely a következőképpen szól. Az ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2) bekezdésének g) pontja, továbbá a (4) és (5) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat a 20. § (8) bekezdése szerint ellenőrzi és őrzi meg. A 60-61. § szerinti egyéb kizáró okok fenn[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2870
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Cégkivonat érvényessége, felszámolás

Kérdés: Az ajánlattevőnek általában 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolnia a közbeszerzésben. Ugyanakkor a kizáró okok között szerepel, hogy nem állhat felszámolási eljárás alatt. A 60 napon belüli cégkivonat benyújtása mellett bőven előfordulhat, hogy már az ajánlattétel időpontjában felszámolás alatt áll. Hogyan oldható fel ez az ellenmondás? Az ajánlatkérőnek nem érdeke a legfrissebb cégállapot ismerete? Hogyan egyeztethető össze az említett probléma a Kbt. alapelveivel? És: az ajánlatkérőnek folyamatosan ellenőriznie kell az "aktív" cégállapotot? Mi történik, ha a szerződés teljesítése folyamán áll elő a fenti helyzet?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdés értelmében a céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A céginformációs szolgálatnál rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal. A 12. § (1) bekezdésében meghatározott közokiratok kiadására a céginformációs szolgálat is jogosult. A céginformációs szolgálat e törvényben meghatározott módon kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá a cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében. A fentiekben meghatározott adatok, illetve cégiratok - a céginformációs szolgálat honlapjáról, illetve - a kormányzati portál útján is megismerhetők. A 16. § (1) bekezdés értelmében a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a céginformációs szolgálattól - külön jogszabályban meghatározott költségtérítés, iratonként jelenleg 1500 forint ellenében - hiteles vagy nem hiteles papíralapú másolat kérhető. Ha a kérelemből más nem következik, a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat - a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül - az okirat hiteles másolatát adja ki. A fentiekben meghatározott esetben a kérelem benyújtható írásban vagy a kormányzati portálon keresztül, illetve közvetlenül a céginformációs szolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán, elektronikus úton. (Megjegyezzük, hogy mivel a bejegyzés alapját képező cégiratoknak van papíralapú megfelelője, elvileg az arról készült egyszerű, illetve hiteles másolatot is el kell fogadnia az ajánlatkérőnek, de e tekintetben - amennyiben nincs lehetőség teljes körű hiánypótlásra - javasoljuk kiegészítő tájékoztatás kérését.) Felhívjuk azonban a figyelmet a kérdéssel kapcsolatban arra, hogy az ajánlatkérő 2009. április 1-je után nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult - Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése. Figyelemmel arra, hogy a cégadatok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2046
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,