Bankgarancia pótlása pénzintézet cégjogi státuszának változása esetén

Kérdés: Mi legyen az ajánlati biztosítékkal, ha már nyertünk, de az ajánlati biztosítékunkat érinti az azt kibocsátó bank cégjogi státuszának változása? Mi a helyzet, ha az értékelés szakaszában járunk, és mi, ha a teljesítés szakaszában történik a változás? Hogyan pótoljuk?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy bankgarancia formájában történt az ajánlati biztosíték nyújtása. Amennyiben már nyert az ajánlattevő, úgy a szerződés megkötéséig is kell rendelkeznie bankgaranciával. Ugyanakkor az ajánlattevő gondosan járt el, szerződéses partnerének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Határidős cégjogi kötelezettség elmulasztásának következménye közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha az ajánlattevő jogszabályban meghatározott névváltoztatási kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőben, azzal szakmai-etikai vétséget követ el, ha a tenderen a határidőt követően olyan cégnévvel indul, ami jogszabályba ütközik? Kizárható emiatt a közbeszerzésből?
Részlet a válaszából: […] ...cégneve a vonatkozó jogszabályoknak megfelel-e, avagy sem, illetve hogy névváltoztatási kötelezettségeinek eleget tett-e, avagy sem.A cégjogi kötelezettségeket – így a névváltoztatási kötelezettséget is – a cég törvényes működése érdekében valamennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

"Régi" cégkivonat használhatósága

Kérdés: Mit ér a 60 napnál nem régebbi cégkivonattal az ajánlatkérő? Lehet, hogy azóta az ajánlattevő már felszámolás alatt áll.
Részlet a válaszából: […] ...cégkivonat a cég létezését és legfontosabb cégjogi adataittartalmazó okirat, amelyből számos közbeszerzési szempontból is fontos és azajánlattevő cégjogi helyzetére vonatkozó adat állapítható meg.Így például megállapítható a cég által végzettfőtevékenységi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszából: […] A meghatalmazás érvényessége tekintetében a Pp.-ben, továbbáaz ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtakat kell figyelembe venni.A Pp. szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni, vagyjegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Cégjogi szabályok alkalmazása a közbeszerzésben

Kérdés: Az egyéni vállalkozónak nincs aláírási címpéldánya. Miért kell arról rendelkezni a dokumentációban, hogy nem kell csatolnia az aláírási címpéldányt? Ehhez kapcsolódva nem lenne elvárható az ajánlatkérőktől az egységes gyakorlat a hatályos cégjogi előírások területén? Például elektronikus dokumentumok "kezelése", annak másolata tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő túlbiztosítja magát, ezt nem lehetmegakadályozni akkor, ha az nem olyan túlzó mértékű, mely aránytalan terhet róaz ajánlattevőkre. A hatályos előírásokat valóban ismerniük kell azajánlattevőknek, s hasonlóképpen érdemes elmélyedniük az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Együttműködési megállapodás csatolásának kötelezettsége közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő kötelezheti-e az ajánlattevőt arra, hogy az együttesen ajánlatot tevők csatolják az együttműködésüket tartalmazó megállapodást akkor, ha egyébként nem követeli meg a közös nyertesektől gazdasági társaság létrehozását? Tartalmaz-e erre előírást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattétel esetén arról van szó, hogy egy többtagból álló konzorcium jelenik meg az ajánlattevő pozíciójában. A konzorciumnem cégjogi, hanem közgazdasági kategória, nem állandó, hanem esetiegyüttműködést jelent a konzorciumi tagok között. Emiatt erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Cégjogi szabályokkal ellentétes gyakorlat

Kérdés: A cégadatok változására irányuló kérelmet írásban is be lehet adni a Gt., illetve a Ctv. szabályai szerint a cégbírósághoz, sőt, 2007. szeptember 1-je óta elektronikus formában is. A kiírások értelmében ezzel szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén – annak igazolására – kizárólag a cégbíróság bélyegzőjével ellátott változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát fogadja el az ajánlatkérő. Milyen jogszabályi alapon követelhetik meg ezt az ajánlatkérők?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérők hiába nem térnek ki rá, a papíralapúvalegyenértékű elektronikus úton kibocsátott hiteles igazolást, illetve azigazolás közjegyző által hitelesített elektronikus formáját is kötelesekelfogadni. A kérdéshez kapcsolódóan véleményünk az, hogy amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.