Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő – ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő minden tekintetben a Kbt. 65. § (12) be­kezdése szerint kíván eljárni, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy az érintett kapacitást nyújtó szervezeti nyilatkozatnak kell tartalmaznia a meghatalmazást az EKR-ben történő nyilatkozattételre vonatkozóan.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Eljárás aláírás nélküli árazott költségvetés benyújtása esetén

Kérdés: Építési beruházás esetében az ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésen nem található aláírás. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében felhívta az ajánlattevőt az aláírás pótlására, de ezt az ajánlattevő nem tette meg. Így sem tekinthető formai hiányosságnak az aláírás hiánya az árazott költségvetés tekintetében? (A közbeszerzési dokumentációban elő volt írva az árazott, cégszerűen aláírt költségvetés.)
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő az árazott költségvetés aláírását azért kéri, mert a kötelezettségvállaló számára szeretné elő­írni, hogy biztosan vállalja a kötelezettséget, nem felel meg számára az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben jogosultsággal rendelkező munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos követelmények az EKR-ben

Kérdés: Megjelent egy jogeset, mely szerint a dokumentum megfelelő formában történő feltöltése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe alapvetés, ettől eltérni nem lehet. Előadáson mást hallottunk, így nem világos, hogy milyen formában kell követni az ajánlatkérő fájlformátumra vonatkozó igényeit a nyilatkozatok feltöltése során. (Az eset száma: D.94/2019.)
Részlet a válaszából: […] Alábbiakban a Közbeszerzési Döntőbizottság D.94/2019. számú ügyét elemezzük, és vonjuk le az esetből következtetéseinket. Előrebocsátjuk, hogy ebben az esetben a jogkérdés valójában nem csak a megfelelő fájlformátum volt, azaz nem lehet az esetet minden szempontból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Aláíráshiány jogkövetkezménye

Kérdés: Be lehet úgy adni a dokumentumokat és a módosított tartalomjegyzéket, hogy hiányzik a szignó a lap alján?
Részlet a válaszából: […] A tartalomjegyzék nem minősül olyan tartalomnak, melyet cégszerű aláírással kellene ellátni. A lap alján egyes ajánlatkérőktől megkövetelt szignó olyan formai követelmények tekinthető, melynek nemteljesítése nem eredményez érvénytelenséget. Ennek jogalapja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Döntés az iratcsatolás formájáról

Kérdés: Az ajánlatkérő dönti-e azt el, hogy az egyes iratokat eredetiben vagy másolatban kell az ajánlathoz csatolni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. egyértelműen fogalmaz, amikor 36. §-ában korlátozza az eredeti vagy hiteles másolat kérésének lehetőségét az alábbiak szerint.Ahol a törvény vagy a törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Ajánlatkérő által előírt formai követelmények köre

Kérdés: A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ez az ajánlatkérő által előírt formai követelmény megjelölés pontosan mit takar, meddig terjed ez a korlát? Ha például az ajánlatkérő előírja, hogy egy nyilatkozatot, vagy egy szerződéstervezetet az ajánlatban cégszerűen aláírva kell benyújtani és az ajánlattevő nem e szerint jár el, akkor ez ebbe a kategóriába tartozik még? Vagy az ilyen ajánlat már érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] A formai követelmények hiánypótoltatása minden esetben az ajánlatkérő kötelezettsége. Ettől nem tekinthet el, még akkor sem, amikor egyértelmű, hogy előírt formai követelményeit az ajánlattevő nem fogja pótolni, gondolunk itt elsősorban az oldalak számozására,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Referenciaigazolás kötelező tartalma

Kérdés: Melyek a referenciaigazolásnak a kötelező tartalmi elemei? Kötelező-e rá bélyegző?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 68. §-ának (2) bekezdése alapján az alkalmasságottöbbek között a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kelligazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét,a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Visszaigazolási kötelezettség

Kérdés: Milyen alapon írja elő az ajánlatkérő, hogy a kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolni? És hogy azokat cégszerű aláírással ellátva be kell csatolni az ajánlatba?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő egy esetleges jogorvoslati eljárás esetében abizonyítási terhet kívánja az ajánlattevőre telepíteni a fenti megoldással.Ennek ellenére nem az ajánlattevőnek, hanem az ajánlatkérőnek kellbizonyítania, hogy a kiegészítő tájékoztatását elküldte. Fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Cégszerű aláírás a Gt.-ben

Kérdés: A Gt. szerint a cégszerű aláírásnak nem feltétele pecsét használata. Miért követelik azt meg egyes ajánlatkérők? És milyen alapon nyilvánítják annak hiányában érvénytelennek az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […]

Az ajánlatkérőnek nincs joga érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, hiszen a pecsét használatára az ajánlattevő nem kötelezhető. Az ennek hiányában történő érvénytelenné nyilvánítás jogellenes.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Cégszerű aláírás értelmezése

Kérdés: Egy kiírásban az olvasható, hogy az ajánlatot minden olyan személy cégszerű aláírásával kell ellátni, aki felhatalmazott arra, hogy az ajánlattevő nevében jogokat és kötelezettségeket szerezzen. Véleményünk szerint e megfogalmazás pontatlan és értelmezhetetlen. Azt jelenti, hogy ha egy cégnél például 20 ilyen személy van, mindenki aláírja az ajánlatot? Lehet így megfogalmazni egy érvényességi feltételt?
Részlet a válaszából: […] Aránytalan a feltétel, amennyiben a cég képviseletét elegendő,hogy ennél kevesebb személy ellássa – a cégkivonat szerint. Az ajánlatkérő acégkivonat alapján meg kell, hogy elégedjen a képviseletre jogosultak együttesaláírásával, vagy akár egyedi aláírásával. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
1
2