Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott DKÜ tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Részlet a válaszból: […]szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,-olyan szervezet, amely a rendelet szerinti központosított beszerzési rendszerhez vagy valamely, a rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy vagy több meghatározott beszerzési eljáráshoz való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja - kormányrendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai, ea)-eb) alpontok.Mivel nem költségvetési szervről, kormány irányítása alá tartozó szervezetről stb. van szó, így csak azért tartozhat a jogszabály hatálya alá ajánlatkérőként az egyházi fenntartású intézmény, mert önként szeretne egy-egy keretmegállapodáshoz vagy dinamikus beszerzési rendszerhez csatlakozni.Az önkéntes csatlakozás lehetőségéről az alábbiak szerint szól a jogszabály:Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti ellátását. Ennek érdekében a DKÜ a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Amennyiben a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a DKÜ egy vagy több meghatározott beszerzési eljárásához, az érintett szervezetre - a 6. § (2) bekezdésében a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak - 1. § (2c) bekezdés.Az önkéntes csatlakozó bizonyos szempontból kényelmes helyzetben van, hiszen amennyiben megfelelőnek találja a keretmegállapodásokat, dinamikus beszerzési rendszereket, csatlakozhat azokhoz, de beszerzési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4689

2. találat: Eljárásindítás kötelezettsége DKÜ-be beküldött, engedélyezett igény esetén

Kérdés: El kell-e indítanom az eljárást, ha a DKÜ-be beküldött igényt már engedélyezte a DKÜ és a miniszter is? Ha a hirdetményt előkészítem, az már elindításnak minősül?
Részlet a válaszból: […](4) bekezdése alapján a miniszter a beszerzési és fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt- jóváhagyja,- feltételekkel jóváhagyja vagy- elutasítja - a)-c) pontok.Az (5) bekezdés szerint a beszerzési igény esetében a miniszteri jóváhagyás és a feltételekkel történő jóváhagyás az érintett szervvel történő közléstől számított hat hónapig hatályos, e határidő lejártát követően a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.A Kbt. 3. §-ának 22., illetve 23. pontja definiálja értelmező rendelkezései körében az eljárás előkészítését, illetve megkezdését az alábbiak szerint:- közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése;- közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4584
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közbeszerzési díj fizetésének esedékessége

Kérdés: A közbeszerzési díjat előre ki kell fizetni a központosított közbeszerzésben a jelenlegi szabályozás alapján?
Részlet a válaszból: […]megindítás feltétele az előleg megfizetése. A rendelet 13. §-ának (3) bekezdése szerint ezt a mértéket a DKÜ határozza meg a becsült érték ismeretében, mely maximum a becsült érték 1%-a lehet.A fentiekben hivatkozott 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján a DKÜ a vonatkozó rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást, az érintett szervezet javára eljárva, központosított közbeszerzés keretében, vagy járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával - kizárólagos joggal - maga folytatja le (...).A (3) bekezdés értelmében a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4502

4. találat: Beszerzési igény dokumentálása DKÜ esetében adott beszerzési tárgyra vonatkozó keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Hogyan dokumentálható, bizonyítható a DKÜ esetében, hogy az érintett szervezet nem tudja a beszerzési igényét a meglévő keretmegállapodásokból, vagy egyéb keret jellegű szerződésekből kielégíteni, ha nincs az adott termék vonatkozásában keretmegállapodás?
Részlet a válaszból: […]fel: vagy elérhető a termék keretmegállapodásban, vagy ha nem, azt a DKÜ beszerzi, vagy a beszerzési eljárást az ajánlatkérőnek visszaadja. A kormányrendelet 13. §-ának (1b) bekezdése értelmében, ha a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési igényét, ha az a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, köteles a keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíteni.Korábban a KEF által történt "saját hatáskörben történő beszerzés" engedélyezése igazolta egyben azt is, hogy nincs érvényes keretmegállapodás vagy keretszerződés az adott beszerzési tárgyra vonatkozóan. A mostanra kialakult jogszabályi környezet ezt az igazolást nem adja meg az érintett szervezetnek, amely viszont így nem tudja - esetleg több év elteltével egy ellenőrzés során - azt igazolni, hogy az adott beszerzési tárgyra nincs vagy nem volt érvényes keretmegállapodás, keretszerződés.Annak megítélése, hogy az adott beszerzési igény a kormányrendelet szerinti keretmegállapodások használatával kielégíthető-e, vagy sem, az érintett szervezet feladat- és felelősségi köre.A DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben a "Termékek" fülre kattintva a kereső használatával rá lehet keresni, hogy adott igény kielégíthető-e keretmegállapodás használatával, illetve a "Közbeszerzési adatok" menüpont alatt a "Keretmegállapodások" fülre kattintva minden hatályos keretmegállapodás elérhető. Amennyiben az érintett szervezet megállapítja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4499

5. találat: Közbeszerzési díj fizetésére kötelezettek

Kérdés: A DKÜ átvette a KEF keretmegállapodásait. Mi szerint kell a közbeszerzési díjat megfizetni, és ki fizeti meg az új rendszerben?
Részlet a válaszból: […]Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet értelmében az ajánlatkérő fizet a 14. § d) pontja alapján 2%-ot. Az alábbi szabályok közül esetünkben csak a keretmegállapodásos eljárás vonatkozásában történő újraversenyeztetés szabálya irányadó, mivel a kérdés is arra utal, tehát amennyiben már a keretmegállapodásos eljárás eredményeként a keretmegállapodás megszületett.A fentiekben hivatkozott kormányrendelet 14. §-ának (1) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat akkor fizet, ha a beszerzési igényét a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb- a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 4%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 2%-a;- a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2,5%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1,75%-a;- a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a;- keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a - a)-d) pontok.Fentiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4489

6. találat: Egybeszámítási kérdések a DKÜ rendeletben

Kérdés: A DKÜ - egybeszámítási szabályok nélküli kormányrendelet - nem ad túlzott szabadságot az ajánlatkérőknek? Korábban másként szólt ez a rendelkezés. Lehet, hogy a korábbi megfogalmazás helyesebb volt?
Részlet a válaszból: […]250 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonja...;- 11. § (1) bekezdés: A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 250 millió forintot eléri vagy meghaladja, vizsgálat alá vonja.A korábbi szabályozás az alábbi szöveget tartalmazta, mely 2019. 04. 19-től változott meg a fenti szövegre:- 9. § (1) bekezdés: A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként a 15 millió forintot el nem érő...;- 10. § (1) bekezdés: A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként, a 15 millió forintot elérő és a 250 millió forintot meg nem haladó beszerzési igényt megvizsgálja...;- 11. § (1) bekezdés: A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként, a 250 millió forintot meghaladó beszerzési igényt állásfoglalás céljából a beérkezést követő 12 munkanapon belül megküldi az NHIT részére.Fentiek alapján látható, hogy a korábbi, nehezen értelmezhető "beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként" kifejezés "érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke" szövegre változott, ami nem feltétlenül teszi egyértelművé és egyszerűvé a megfogalmazást. Mivel nem az egybeszámított becsült érték számít, hanem a beszerzési tárgy becsült értéke, ebben az esetben kifejezetten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4464
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: DKÜ hatálya alá tartozó szervezet önkéntes csatlakozása a keretmegállapodáshoz

Kérdés: Valóban önként kell csatlakoznom, ha a cégünk nem tartozott a KEF hatálya alá, de a DKÜ hatálya alá tartozik?
Részlet a válaszból: […]168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet).- A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet).Ennek következtében a korábban KEF által megkötött keretmegállapodások a továbbiakban valóban a DKÜ jogutódlásával teljesülnek tovább. Mivel a DKÜ hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4443
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatta.A DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdése alapján a KEF rendeletnek 2019. október 31. napjáig hatályos 1. számú melléklete 1-3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas,- 2019. október 31. napján hatályban lévő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében, 2019. november 1. napján,- 2019. október 31. napján folyamatban lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében (a továbbiakban: keretmegállapodások), annak létrejöttének napjána Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) helyébe jogutódként - a rendelet szerinti központi közbeszerző szervként - a DKÜ lép, továbbá a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos 1. számú mellékletének 1-3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítése a DKÜ rendelet szerint történik - a) és b) pontok.A jogutódlást követően a keretmegállapodásokhoz történő csatlakozásra, lehívásra, újraversenyeztetésre a keretmegállapodástól függően a DKÜ rendelet szerinti valamennyi érintett szervezet jogosulttá válik. A jogutódlást követően azon érintett szervezetek, amelyek a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezései szerint nem tartoztak a KEF rendelet hatálya alá, a keretmegállapodások alkalmazása tekintetében a KEF rendelet szerinti önként csatlakozónak minősülnek. A két szervezet alanyi hatályának különbségéből adódó státuszváltozás ennek megfelelően az érintett szervezetek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4441

9. találat: DKÜ rendelet hatálya

Kérdés: A DKÜ rendelet alapján hogyan lehetséges olyan informatikai beszerzés megvalósítása, ami a KEF futó szerződésében is benne van, és már eleve tervezett volt a beszerzés? Ekkor melyik szabályt kell alkalmaznom?
Részlet a válaszból: […]megelőzően született.A kormányrendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra is kiterjed az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, így az általa, mint érintett szervezet által megkötött keretmegállapodásokra a kormányrendeletben írtakat alkalmazni kell - az átmeneti rendelkezésekben foglaltakkal összhangban.Az átmeneti rendelkezés szerint a kormányrendelet a fentiekben hivatkozott 30. §-ának (2) bekezdése alapján nem vonatkozik az alábbi szerződésekre:- a kezdőnapot megelőzően, az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre,- a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre,- a kezdőnapot megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy más keretjellegű szerződések alapján megkötött szerződésekre és- a kezdőnapot megelőzően indított közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre sem.A kormányrendelet hatálya tehát kiterjed a kezdőnapon vagy a kezdőnapot megelőzően, verseny újranyitásával vagy közvetlen megrendeléssel lefolytatandó megrendeléssel, vagy újraversenyeztetéssel járó beszerzési eljárásokra (KEF Keretmegállapodás második rész) és az ezek alapján kötendő visszterhes szerződésekre. Ekkor a kormányrendelet 30. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4398
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: 301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszból: […]Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól (a továbbiakban: kezdőnap) kell alkalmazni.A (3) bekezdés értelmében az érintett szervezet a kezdőnaptól számított 90 napon belül - de nem korábban, mint a kezdőnaptól számított 30. nap lejárta - köteles a portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a portálra feltölteni.A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdőnaptól számított 150. nap elteltét követően tölti fel a portálra.Az (5) bekezdés alapján a kezdőnaptól számított 150. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.A (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a kezdőnaptól számított 150. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a kormány egyedi döntése alapján indíthat.Végül a (9) bekezdés előírása szerint a Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdőnaptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.2019. április 12-én az 1/2019. (IV. 12.) szám alatt megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének határozata, amely rögzíti, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség cégbírósági bejegyzésének napja 2019. április 10-e, így a fentiekben jelzett kezdő időpont, azaz a kormányrendelet 30. §-ában jelzett határidők kezdőnapja 2019. április 11.A kezdőnapot megelőzően - azaz 2019. április 11-e előtt - az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésre kötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, vagy más keretjellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát a kormányrendelet nem érinti. Az ajánlatkérők legfontosabb kötelezettsége volt 90 napon belül regisztrálni, mely 2019. július 10-én járt le. Eddig kellett az ajánlatkérő 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4389