Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszából: […] Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyes ajánlatkérők az eljárási dokumentumokat is közvetlenül elérhetővé teszik az eljárást megindító hirdetmény mellett, azaz nem követelik meg az érdeklődés jelzését. Az ajánlatkérők nagyobb részben azonban nem teszik közzé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Dokumentáció letöltésének feltételhez kötése

Kérdés: Megtehetem-e ajánlatkérőként, hogy a dokumentáció letöltését regisztrációhoz kötöm? (Csak az e-mail-címet kell megadni, oda érkezik egy e-mail, és már hozzá is tud férni az ajánlattevő a dokumentációhoz, tehát automatikus az eljárás.)
Részlet a válaszából: […] Amennyiben valódi korlátot nem jelent az ajánlattevő számára az információhoz jutás, mely összhangban van a Kbt. 57. § (1)-(2) alábbi bekezdéseivel, úgy a regisztráció alkalmazható. Lényeges tehát, hogy közvetlen adatelérés történhessen, és aránytalan nehézséget nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Dokumentáció elérésének feltételhez kötése, ajánlattételi határidő lerövidítése

Kérdés: Rövidíthető-e az ajánlattételi határidő, ha az ajánlatkérő regisztrációhoz és saját engedélyéhez köti a dokumentáció elérését, azaz közvetett módon feltételeket támaszt a dokumentáció közvetlen elérése során?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés nagyon helyesen arra kíván rávilágítani, miszerintnem egyértelmű, hogy a Kbt. alapján mi minősül a dokumentáció közvetlenelérésének.A Kbt. az 54. és 74. §-ában határozza meg a dokumentációeljuttatásának és a határidő-rövidítés lehetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Ajánlati kötöttség időtartama

Kérdés: Változtatott-e a Kbt.-módosítás az ajánlati kötöttség időtartamán?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati kötöttségre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt.76-78. §-ai tartalmazzák az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáigmódosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározottfeltételeket. Az ajánlati felhívás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Ajánlati dokumentáció kötelező megvásárlása ajánlattevői kör változása miatt

Kérdés: Közös ajánlattevőként kívántunk indulni, az ajánlatot azonban a körülmények alakulása miatt egyedül kell megtennünk. A dokumentációt – mely a részvétel feltétele volt a kiírás szerint – partnerünk vásárolta meg. Az ajánlattételhez az elő­zőek miatt meg kell vennünk a dokumentációt, vagy elegendő igazolni az eredeti szándékot – közös indulás? És ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. értelmében főszabályként közös ajánlattétel esetébenelegendő egy dokumentáció megvásárlása, amennyiben azonban mégsem együttesenindulnak a felek, vagy a dokumentációt megvásárló fél végül nem indulajánlattevőként, akkor az induló fél nem tudja igazolni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Részvétel dokumentáció beszerzése hiányában

Kérdés: Van olyan eset a gyakorlatban, amikor a részvételnek nem feltétele a dokumentáció megvásárlása?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásban kötelező jelleggel írja elő aKbt. 54. §-a, hogy az ajánlatkérőnek dokumentációt kell készítenie.A dokumentáció rendeltetése, hogy a megfelelő ajánlattételtelősegítse. A dokumentáció tartalmazza az igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Dokumentáció beszerzése közös ajánlattételnél

Kérdés: Közös ajánlattétel esetén elegendő-e, ha a közösen ajánlatot tevő felek egyike veszi csak át a dokumentációt? Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy valamennyi, a közös ajánlattételben részt vevő ajánlattevő átvegye azt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-a értelmében nem írható elő közös ajánlattételesetében a dokumentáció megvásárlása kötelező jelleggel valamennyi konzorciumitag részére. A Kbt. említett szabálya a kérdésben egyértelműen fogalmaz,melynek értelmében az ajánlatkérő – a megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Ajánlattételi határidő kapcsolata a dokumentáció beszerzésére megadott határidővel

Kérdés: Adhat-e meg rövidebb határidőt a dokumentáció beszerzésére az ajánlatkérő, mint maga az ajánlattételi határidő?
Részlet a válaszából: […] Nem adhat, erre a közbeszerzési törvény szerint nincslehetősége. A Kbt. 54. §-ának (3) bekezdése értelmében ugyanis azajánlatkérőnek gondoskodnia kell arról, hogy a dokumentáció az ajánlatifelhívás közzétételének napjától egészen az ajánlattételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 31.

Nyertesség és dokumentáció ellenértékének visszatérítése

Kérdés: Igaz-e az a feltevésünk, hogy az ajánlati dokumentáció beszerzésére fizetendő összeg az ajánlattevő részére visszautalandó, amennyiben nem nyertes? Illetve nyertessége esetén a szerződéses érték a dokumentáció árának összegével csökkentendő?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. dokumentációra vonatkozó rendelkezései a következők:– az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítéseérdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek melletttartalmazza a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet;– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 27.

Eltérési lehetőség a jogszabálytól hirdetmények esetében

Kérdés: A 15/2004. IM rendelet szerinti 16. számú melléklettel kapcsolatban egyik kollégánknak a következő észrevétele van: IV. 3. Adminisztratív információk; IV. 3.2. A dokumentáció beszerzésének feltételei esetében – tekintettel arra, hogy a nyílt, illetve a kétfordulós eljárások esetében is ez a minta használandó – zavaró, mivel csak a "beszerzésének határidejéből" derül ki, hogy ez az ajánlati vagy a részvételi szakaszra vonatkozik. Igaz, hogy a rendelet kitöltési útmutatójában ezen pont esetében is pontos leírás található, ennek ellenére az a véleményem, hogy ez a potenciális ajánlattevőknek, illetve jelentkezőknek nehézséget okozhat, ezért kollégánk javaslata a következő: 1. Hasonlóan a IV. 3.3. ponthoz, szerepeltetni kellene a zárójelben a következőt: attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos-e az adott közbeszerzési eljárás. 2. Az éppen "aktuális" eljárásra vonatkozó dokumentáció adatait határozzák meg – nyílt eljárás esetében az ajánlati dokumentációra, kétszakaszos eljárás esetében a részvételi dokumentációra –, ennek megfelelően a kétszakaszos eljárások esetében az "Egyéb információk" között a második ajánlattételi szakasz dokumentációjára vonatkozó adatok kerüljenek megadásra. Lehetséges a felvetés megvalósítása?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott IM rendelet (HR.) jogszabály, azaz az abbanelőírtaktól nem lehet eltérni, még akkor sem, ha az eltérés egyértelműbbé tennéa hirdetmény tartalmát. Ugyanakkor jelezzük, hogy a közbeszerzési törvény és akapcsolódó végrehajtási rendeletek módosítása folyamatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.
1
2