Összeférhetetlenség építési beruházások esetében

Kérdés: A részletszabályok alapján nem tudjuk eldönteni, mennyiben egyszerűbb az építési beruházás esetében az ajánlatkérő dolga az összeférhetetlenség megállapításakor? Összességében változott-e az összeférhetetlenségi szabály értelmezése? Hogyan kell értelmezni a távolmaradási nyilatkozattal kapcsolatos ajánlatkérői kötelezettséget építési és nem építési beruházás esetében?
Részlet a válaszából: […] Válaszunkban először a Kbt. szabályait elemezzük, majd rátérünk az építési beruházásokkal kapcsolatos szabályok ismertetésére.A jelenleg hatályos összeférhetetlenségi szabály – eltérően a korábbi megközelítéstől – nem törekszik valamennyi, esetlegesen előforduló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Teljesítés utólagos dokumentálása

Kérdés: Egy éve teljesítettünk egy részmunkát közbeszerzési keretszerződés alapján az ajánlatkérőnek, melyhez nem csatoltuk a régi Kbt. 305. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő most bekérte azt a számla kifizetésének feltételeként. Megteheti-e ezt utólag? (Arra is figyelemmel, hogy voltak olyan részkifizetések, melyekhez nem kérte azt.)
Részlet a válaszából: […] A régi Kbt. 305. § (3) bekezdésének b) pontja szerint az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 17.

Alvállalkozó gépjárműbeszerzésnél

Kérdés: Ha a közbeszerzés tárgya gépjármű szállítása, és a gépjárművet az ajánlatkérő vizsgáztatva kéri átadni, akkor a vizsgáztatást végző céget 10 százalék alatti alvállalkozóként meg kell-e jelölnöm az ajánlatomban?
Részlet a válaszából: […]  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalombantartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá agépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatóságieljárások díjáról szóló 91/2004. GKM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Alkalmazott besorolása az új Kbt.-ben

Kérdés: Olvastuk az új közbeszerzési törvényt. Jól értelmezzük, hogy az új szabályozás szerint az alkalmazott is alvállalkozónak minősül?
Részlet a válaszából: […]  A korábbi – azaz a jelenleg hatályos – definíció értelmébenalvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzésieljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő általbevontan közvetlenül vesz részt, kivéve– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Fuvarozó minősítése

Kérdés: A termék szállítását az ajánlattevő részére fuvarozócéggel végeztetjük, erre szerződést kötünk velük. A fuvarozócég minek minősül, alvállalkozásnak, erőforrásnak? Ezt a körülményt az ajánlatban fel kell tüntetni? (A kiírás erre nem tartalmaz rendelkezést.)
Részlet a válaszából: […]  Az alvállalkozó definíciója a jelenleg hatályos Kbt. és a2012-ben hatályba lépő új törvény rendelkezései szerint is azonos, tartalmilaga következő.Alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki aközbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Összeférhetetlenség értelmezése

Kérdés: Bizonytalan vagyok abban, hogy pontosan mit is jelent az összeférhetetlenség szabálya. Arra szeretnék választ kapni, hogy pontosan kik azok, akik az összeférhetetlenség miatt ki vannak zárva az ajánlatadás lehetőségéből? Szeretnék erről egy kis magyarázatot, hogyan kell ezt értelmezni?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben a hatályos szabályt elemezzük, ebben ki vannakzárva a megközelítés szerint azok az ajánlattevők, akik valamilyen szempontbólkapcsolódnak az ajánlatkérőhöz vagy a bírálóbizottsági tagokhoz, illetve azeljárás felhívásának és dokumentációjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Egységes számla kibocsátása az alvállalkozó kifizetését követően

Kérdés: Kifizethetem-e az alvállalkozómat előbb, és így egységesen bocsátom ki a saját számlámat, vagy be kell várnom a kétszámlás megoldást? (Megjegyzem, ez a gyakorlatban alkalmazhatatlan.)
Részlet a válaszából: […]  Ha a szerződésből indulunk ki, akkor ketté kell bontani aszámlát, ami egyben a Kbt. logikájából is következik. Ha azonban a szállítómegelőlegezi az alvállalkozói kifizetéseket, azon nyilatkozattal együtt, melyarról szól, milyen összegre és mely alvállalkozók jogosultak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Szerződéskötés mellőzése ajánlattevő által bejelentett alvállalkozóval szemben

Kérdés: Egy közbeszerzés nyertese egyedül a mi cégünket jelölte meg 10 százalékot meghaladó alvállalkozóként, mégsem köt most velünk szerződést, hanem pályázatot írt ki erre a munkára. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […]  Ajánlattevőnek lehetősége van alvállalkozót cserélni, ennekoka azonban a következő lehet.A Kbt. 304. §-ának (1)-(4) bekezdéseiben a következőkszerint rendelkezik:– a közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapjánnyertes ajánlattevőként [Kbt. 91....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Teljesítési nyilatkozattétellel érintett alvállalkozók

Kérdés: Ajánlattevőt valamennyi alvállalkozója vonatkozásában terheli a teljesítési nyilatkozat megtételének kötelezettsége, vagy ez a kötelezettség a bevonás mértékétől függ?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény – fizetésre vonatkozó – szabályaijelenleg a következők szerint fogalmaznak:Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésénekelismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról – hajogszabály másként nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Egyéb foglalkoztatási jogviszony feltüntetése az ajánlatban

Kérdés: Mit jelent az egyéb foglalkoztatási jogviszony? Aki ilyen jogviszonyban van ajánlattevővel, és ajánlattevő bevonja a teljesítésbe, ezt az ajánlatában hol, milyen formában kell feltüntetnie? Esetleg alvállalkozóként?
Részlet a válaszából: […] Az egyéb foglalkoztatási jogviszonyt a Kbt. 4. §-a határozzameg az értelmező rendelkezések között. Ebbe a körbe tartozik a közszolgálati, akormánytisztviselői, a közalkalmazotti, a bírósági jogviszony, továbbá azügyészségi, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.
1
2
3
4