ISO-minősítés mint egyéb információ

Kérdés: Különböző rendszertanúsítványok meglétének (ISO 9001, 14001, 45001, 37001) feltételét eddig mindig az egyéb információk között láttam csak, nem alkalmassági követelményként. Van esetleg lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő alkalmassági követelményként írja ki az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Igen, előírható, mivel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet lehetővé teszi. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Az üzleti titok tárgya

Kérdés: Lehet-e üzleti titok tárgya a járulék mértéke?
Részlet a válaszából: […] A D. 378/2020. számú döntésében a Közbeszerzési Döntőbizottság egy hasonló esetre kimondta, hogy nem képezheti üzleti titok tárgyát az ilyen jellegű információ. A jogorvoslati fórum az alábbiak szerint fogalmazott:"A Döntőbizottság az iparűzési adó tekintetében viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

A felolvasólap tartalma

Kérdés: Érvénytelen-e az ajánlat, ha a felolvasólapon nem szerepel külön a konzorcium összes szereplője, csak a konzorcium vezetője?
Részlet a válaszából: […] A felolvasólap kötelező tartalma az értékelési szempontok vonatkozásában szükséges ajánlat, minden más egyéb információ az ajánlatkérő igényének megfelelően formai kérdésnek tekinthető. Amennyiben az ajánlatkérő az egyes konzorciumi tagok nevét, székhelyét stb....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Versenytárs jogai jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Látom a KH honlapján, hogy a versenytárs jogorvoslati eljárást kezdeményezett. Mikor szerzek tudomást a kérelem tartalmáról? Hány napon belül, és van-e lehetőségem azonnal reagálni, ha engem mint potenciális nyertest érint az ügy, vagy csak a megtámadott kiírónak van lehetősége véleményt nyilvánítani?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 148. §-a értelmében a kérelem benyújtásával megegyező módon a kérelmező az ajánlatkérőt köteles tájékoztatni, majd a Közbeszerzési Döntőbizottságot. Ez alapján juthatott a kérdező tudomására is a jogorvoslati eljárás kezdeményezése.A Kbt. 148. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Többletadatok bekérése kizáró okok vonatkozásában külföldi ajánlattevő esetén

Kérdés: Az ESPD-ben lévő adatok mellett az ajánlatkérő külföldi jelentkező/ajánlattevő esetében bekérhet-e egyéb nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok vonatkozásában a jelentkező/ajánlattevő letelepedése szerinti országban mi felel meg a kizáró ok igazolására (hatóság, közjegyző, bíróság stb.)?
Részlet a válaszából: […] Az ESPD alkalmas arra, hogy ezeket az információkat a külföldi ajánlattevő megossza az ajánlatkérővel. Mivel minden európai nyelven elérhető a dokumentum, így egyértelmű, mit kell kitölteni. A probléma abból adódik, ha az E-certis szolgáltatás nincs az adott EU-tagállam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása módszerének meghatározása

Kérdés: Meg kell-e határozni azt a módszert, amellyel az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja? Elegendő e körben, ha utal a KH vonatkozó útmutatójára?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 71. §-a alapján leválogattuk azokat a szabályokat, melyek a módszer ismertetésével kapcsolatosak, és behatárolják az ajánlatkérő mozgásterét.A Kbt. 71. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Dokumentáció kötelező tartalmi eleme

Kérdés: A dokumentáció kötelező tartalmi eleme maga az ajánlati felhívás?
Részlet a válaszából: […] A dokumentációra vonatkozó, Kbt.-beli szabályok az alábbiak szerint eljárástípustól függően sorolják fel a kötelező tartalmi elemeket. Ezek között a Kbt. 49. § (1) bekezdésének felsorolásában az eljárást megindító felhívás, esetünkben az ajánlati felhívás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Ajánlatkérő kötelezése az ajánlattevő által

Kérdés: Kötelező-e a becsült értéket és a fedezetet megadni az eljárást megindító felhívásban? Az ajánlattevő arra szólít fel informálisan, hogy az egyértelmű tájékoztatás érdekében közöljem vele ezeket az adatokat. Megtehetem-e, és kötelezhet-e engem az ajánlattevő a nyilvánosságra hozatalra?
Részlet a válaszából: […] A fedezet és a becsült érték közzétételi kötelezettségét az alábbiakban szabályozza a Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése.Az ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok – bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 9.

Cégadatok ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján ellenőrzi. Ehhez képest az ajánlatkérő a kizáró okokon kívüli okra, például a cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében kérheti-e, hogy az ajánlatban nyújtsa be az ajánlattevő – az igénybe venni kívánt alvállalkozója – erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát? Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlatkérő hogyan járjon el, ha ellentmondást tapasztal az általa lehívott cégkivonat és az ajánlattevő – az igénybe venni kívánt alvállalkozója – erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete által benyújtott cégkivonat között? Továbbá az ajánlatkérő kérheti-e azt az ajánlattevőtől – az igénybe venni kívánt alvállalkozójától –, erőforrást, kapacitást nyújtó szervezetétől, hogy nyilatkozzon felelőssége teljes tudatában arról, hogy ellenőrizte a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatokat, és hogy azok az ajánlattétel napján a valós helyzetével mindenben megegyeznek?
Részlet a válaszából: […]  A kizáró okok igazolása, illetve vizsgálata tekintetében aKbt. hivatkozott rendelkezései mellett a 310/2011. kormányrendeletbenfoglaltakat is figyelembe kell vennie az ajánlatkérőnek. A kormányrendelet 2. § a) pontja szerint a Kbt. 56. § (1)bekezdésének a) és b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Vitarendezési kérelem az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás feladása előtt

Kérdés: Általános egyszerű közbeszerzési eljárásról az összegzés megküldése utáni napon elküldtem a tájékoztatót az eljárás eredményéről, amely feladás előtti állapotban van. Közben az egyik ajánlattevő vitarendezési kérelemmel élt. Mi a teendőm? A vitarendezési kérelemre a választ elküldtem, de nem tudom, fog-e jogorvoslattal élni az ajánlattevő, vagy elfogadja az érvénytelensége indoklását. Ha beírom az egyéb információkhoz, hogy vitarendezés van folyamatban, attól még az eredmény nem változik, de mit teszek, ha közben feladják a hirdetményt? Jogorvoslati eljárás kezdődik? Újabb tájékoztatót kell majd feladnom a DB határozata szerint? Vagy vonjam vissza a hirdetményt? Ebben az esetben kifutok a hirdetmény feladásának öt munkanapos határidejéből. A Kbt.-ben nem találtam erre utaló szabályt.
Részlet a válaszából: […]  Igen, javasolt a vitarendezésre utalni az eredményről szólótájékoztatóban. Amennyiben valóban jogorvoslati eljárás lesz, amelynek során aDB-határozat hatással lesz az eredményre, úgy új tájékoztató közzétételérekerül sor, amelyben hivatkozni szükséges a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.
1
2
3
5