Egyesület mint kapacitást biztosító szervezet

Kérdés: Egyesület bevonható-e egy ajánlatadás során mint kapacitást biztosító szervezet? Az egyesület bizonyos tagja adott eljárásban szakértőként kerülne bemutatásra alkalmasság igazolására. Jól értjük, hogy mivel egyesületek nem végeznek gazdasági tevékenységet, és annak tagjai nem munkaviszonyban állnak az egyesülettel, erre nincs lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés érdekes, hiszen valójában nem tiltja semmi az egyesület megnevezését kapacitást biztosító szervezetként. A probléma inkább abból adódik, hogy van olyan eset, amikor az egyesület nyilatkozata nem elegendő a kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában, kivéve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Közbeszerzési kötelezettség támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén

Kérdés: Egy kb. 400 milliós építési beruházás 70 százaléka tao-támogatásból, 30 százaléka önkormányzati támogatásból valósul meg. Közbeszerzés-köteles-e a sportegyesület, amely a beruházás megrendelője?
Részlet a válaszából: […] ...75 százalékos részben nyújtja. Jelen esetben a 30 százalékos önkormányzati rész ezt a mértéket nem éri el, azaz nem kell a sportegyesületnek közbeszereznie.Itt jelezzük ugyanakkor, hogy a vissza nem térítendő támogatásokra más szabály vonatkozik. A (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Támogatási intenzitás számítása

Kérdés: A Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti arány számításakor a beruházás nettó vagy bruttó értékét kell figyelembe venni? Konkrét esetben egy nem áfaalany támogatott egyesület esetén az építési beruházás nettó értékének 80 százaléka a támogatás, ezenfelül az áfát is az egyesület fizeti, melyet nem tud visszaigényelni, így végső soron a támogatás aránya a bruttó beruházásra 63 százalék. Ez esetben melyik arányt kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A támogatási intenzitás számítása során figyelemmel kell lenni mind a becsült érték értelmezésére, mind a Kbt. hatálymeghatározására. Az alábbiak alapján a közbeszerzésben a támogatási intenzitás számítása során is a nettó értéket kell alapul venni, függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Sportegyesület beszerzése

Kérdés: Milyen beszerzési lehetőségei vannak egy önkormányzati tulajdonban lévő sportegyesületnek, amely társasági adóból valósítana meg egy hozzávetőlegesen 70 milliós értékű építési beruházást? Ez közbeszerzés-köteles?
Részlet a válaszából: […] ...választ elsősorban annak ismeretében lehet megadni, hogy maga az egyesület a Kbt. hatálya alá tartozik-e, avagy sem. Mivel megtörténhet, hogy nem tekinti magát a Kbt. hatálya alá tartozónak, arra tekintettel, hogy a támogatás a teljes egyesületi költségvetést nézve évente...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Felszámolási eljárás ajánlati biztosíték visszafizetésének elmulasztása miatt

Kérdés: Társaságunknak a Kbt. 59. § (5) bekezdés b) pontja alapján visszajárna az ajánlati biztosíték, mivel az nem lett szerződést biztosító mellékkötelezettség. A csődtörvényből nem egyértelmű számomra, hogy az összeg visszafizetésére indítható-e felszámolási eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...az egyesülés,ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködésicsoportosulás, a sportegyesület, valamint mindazon jogi személyek vagy jogiszemélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Felelősség tervhiány esetén

Kérdés: Ha a kiírás az építési munkánál a terveztetéssel együtt szerepel, és a tervek nem készülnek el, kinek a felelőssége ez – ugyanis a terveztetés beruházói feladat, és ezt (kiviteli terv) az ajánlat részeként kérte az ajánlatkérő? A tervellenőr közreműködése, bevonása kinek a kötelezettsége? (Hivatalosan megrendelő.)
Részlet a válaszából: […] ...társulat, a végrehajtói iroda,továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetésiszerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodótevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Támogatott eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás nélkül

Kérdés: Helyesen jártunk-e el a következő esetben? Egy magánszemélyek által alapított egyesület pedagógiai intézetet működtet, amely HEFOP-pályázatot nyert, amit az Európai Unió és a magyar költségvetés 100 százalékban támogat. A pályázat keretében eszközbeszerzésre 2006 augusztusában került sor, értéke bruttó 17,8 millió forint volt. A becsült érték meghatározása után megállapítottuk, hogy az eljárást a nemzeti értékhatár alatti beszerzések szerint kellene lebonyolítanunk. Ebben az eljárásrendben azonban a Kbt. 293. §-ának b) pontja szerint eszközbeszerzésre nem kell eljárást indítani, ha az ajánlatkérő nem tartozik a törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők közé, mivel csak az uniós támogatás megléte miatt került volna a beszerzés a közbeszerzés hatálya alá. A fentiek miatt a versenyszabályok betartása mellett – három ajánlat bekérése – dokumentált közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül szereztük be az eszközöket. Megfelelt-e ez így a hatályos közbeszerzési törvénynek?
Részlet a válaszából: […] ...építésiberuházásra terjed ki az egyszerű eljárás lefolytatásának kötelezettsége.Ebből tehát az következik, hogy amennyiben az egyesületáltal működtetett pedagógiai intézet nem minősül a közbeszerzési törvény 22.§-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosításáról ismételten

Kérdés: Hol lehet felelősségbiztosítást kötni a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak? (Úgy tudom, nem minden biztosító kínál hasonlót.)
Részlet a válaszából: […] ...Csoport1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.Tel.: 301-7463, fax: 301-7490A fentieken túl a Magyar Ügyvédek Biztosító és SegélyezőEgyesülete (MÜBSE) kizárólag ügyvédek részére értékesít az együttes rendeletnekmegfelelő felelősségbiztosítást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Műszaki ellenőr összeférhetetlensége a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Vonatkozik-e valamilyen kizáró szabály az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásokban a műszaki ellenőrre?
Részlet a válaszából: […] ...társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, aköztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggőpolgári jogi kapcsolataira is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 3.

Kormányzati és közüzemi beszerzők

Kérdés: Mely szervezetek (személyek) tartoznak a Kbt. szerint a kormányzati beszerzők (központosított közbeszerzés) és közüzemi beszerzők körébe?
Részlet a válaszából: […] ...társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.