Együttes megfelelés az árbevételi feltételnek

Kérdés: Megfelelhet-e úgy az ajánlattevő az árbevételi feltételnek, hogy a kapacitást biztosító szervezet árbevétele és az ajánlattevő árbevétele együttesen teszi ki az igényelt mértéket, amit az ajánlatkérő kér?
Részlet a válaszából: […] ...mérleg szerinti eredmény, amelyet nem adhat össze több gazdasági szereplő.A főszabályt a Kbt. 65. § (6) bekezdése tartalmazza, mely az együttes megfelelést teszi lehetővé, amennyiben nem egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőre (melyre az előbbiekben utaltunk),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Közös megfelelés alkalmassági követelménynek

Kérdés: Van-e lehetőség egy adott építésre vonatkozó referenciát két ajánlattevőnek biztosítania úgy, hogy az adott építési beruházást valóban ők ketten teljesítették 80%-ban, de tény, hogy egy darab építési beruházás így 20% hiányában nincs meg?
Részlet a válaszából: […] ...is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Véleményünk szerint amennyiben a 80%-kal tisztában vannak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Együttes megfelelés alvállalkozóval

Kérdés: Mely esetben lehetséges az együttes megfelelés az alvállalkozóval a műszaki alkalmasság területén?
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozóval történő együttes megfelelés kifejezést a közbeszerzési szabályrendszer még az erőforrást nyújtó szervezeti státusz bevezetését megelőzően alkalmazta. Jelenleg nincs olyan lehetőség, hogy az ajánlatkérőnek együttesen kelljen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Együttes megfelelés az alvállalkozóval 2012-től

Kérdés: Fenntartja-e az új törvény az alvállalkozóval való együttes megfelelés szabályát?
Részlet a válaszából: […] ...a főszabály továbbra is az együttes megfelelés, annyi különbséggel,hogy a továbbiakban nincs lehetőség az alvállalkozó vonatkozásában különalkalmassági követelmény meghatározására. Az együttes megfelelés ugyanakkor nema korábbi szófordulattal van jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Alvállalkozó bevonása "részbeni" megfelelésre

Kérdés: A pénzügyi alkalmasságnál megfelelhetünk-e 10 százalék alatti alvállalkozóval, abban az esetben, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a P4-P5 követelményeknek együttesen kell megfelelni? Mi a P5-nek nem felelünk meg. 10 százalék feletti alvállalkozóként viszont nem tudjuk bevonni az illető társaságot, mert a P2 pontnak nem felel meg.
Részlet a válaszából: […] ...együttes megfelelés főszabálya értelmében a harmadikszemélynek nem szükséges minden alkalmassági kritériumnak megfelelnie. Azaz egykritériumban segítheti az ajánlattevőt, s ennek megfelelően ezt kell igazolniaa kizáró oki megfelelés mellett, de más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Együttes megfelelés alkalmassági minimumkövetelményeknek

Kérdés: Igaz-e, hogy a Kbt. szerinti keretszerződés alapján nem minősülhet alvállalkozónak az a cég, amely a szerződés teljesítésében a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése szerint közreműködik, és 10 százalék alatt alkalmasságot is igazol? Milyen jogszabályhely értelmezhető így?
Részlet a válaszából: […] A törvény 69. §-ának (8) bekezdése a következők szerintfogalmaz: az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek azajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékbenigénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Referenciaszámok értelmezése együttes megfelelésnél

Kérdés: A kiírás szerint alkalmassági követelmény, hogy az ajánlattevő és a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen rendelkezzenek az ajánlattétel évét megelőző három évből minimum 5-5 meghatározott referenciával. Ez évenként 5-5 referenciát jelent, vagy a három évre összesen ennyit?
Részlet a válaszából: […] A minimum 5-5 meghatározott referencia véleményünk szerintévente 5-5 referencia meglétét irányozza elő. Érdemes ebben az esetben isrákérdezni kiegészítő tájékoztatás keretében, de ajánlattevő értelmezése,amennyiben bizonytalan, úgy mindig a szigorúbb megoldás irányába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Együttes megfelelés igazolása közös ajánlattételnél

Kérdés: Kérdésünk az alkalmassági feltételeknek való együttes megfelelés igazolására vonatkozik. Minden ajánlattevőnek be kell-e csatolnia az arra az ajánlattevőre vonatkozó igazolást, aki (amely) megfelel a kérdéses alkalmassági követelményeknek, vagy csak a "megfelelő" ajánlattevőnek? (Közös ajánlattételről van szó.)
Részlet a válaszából: […] Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők alkalmasságávalkapcsolatos kérdésekről a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése rendelkezik. Arendelkezés szerint a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai tekintetébenönállóan, a többi alkalmassági feltétel tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Együttes megfelelés szabályai közös ajánlattétel esetén - ajánlatkérői rendelkezés hiányában

Kérdés: A Kbt. 52. §-a lehetőséget biztosít közös ajánlattételre. Valamennyi további kérdésünk arra az esetre vonatkozik, ha a közös ajánlattevők a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, azaz az ajánlatkérő erre vonatkozóan az ajánlati felhívásban nem rendelkezett. Kérdéseink ennek megfelelően a következők: A közös ajánlattevők számára vonatkozóan van-e korlátozás? Az ajánlati felhívás 10 százalék feletti alvállalkozókra vonatkozó alkalmassági előírása értelmezhető-e (utólagosan) a közös ajánlattevőkre is? Az "együttesen való megfelelés" értelmezhető-e úgy, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, szakmai alkalmassági feltételek közül - a közös ajánlattevők választása szerint - egyik feltételnek az egyik, a másiknak a másik (és így tovább, akár váltakozva is) megfelelhetnek, vagy a közös ajánlattevők bármelyikének ugyan, de egyedül kell megfelelnie valamennyi alkalmassági előírásnak?
Részlet a válaszából: […] ...első kérdésre válaszunk az, hogy az együttes megfelelésrevonatkozó törvényi rendelkezéstől az ajánlatkérő nem térhet el. A hivatkozottrendelkezés viszont önálló megfelelést ír elő a közbeszerzési törvény 66. § (1)bekezdés a) és b) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.