Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott együttes megfelelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Együttes megfelelés az árbevételi feltételnek

Kérdés: Megfelelhet-e úgy az ajánlattevő az árbevételi feltételnek, hogy a kapacitást biztosító szervezet árbevétele és az ajánlattevő árbevétele együttesen teszi ki az igényelt mértéket, amit az ajánlatkérő kér?
Részlet a válaszból: […]gazdasági szereplőre (melyre az előbbiekben utaltunk), majd a következő bekezdésében lehetővé teszi a kapacitást biztosító szervezetre támaszkodást az alkalmasság vonatkozásában.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4738

2. találat: Közös megfelelés alkalmassági követelménynek

Kérdés: Van-e lehetőség egy adott építésre vonatkozó referenciát két ajánlattevőnek biztosítania úgy, hogy az adott építési beruházást valóban ők ketten teljesítették 80%-ban, de tény, hogy egy darab építési beruházás így 20% hiányában nincs meg?
Részlet a válaszból: […]melyet a két fél végzett, és így a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 21/A. §-a alapján igazolható a teljesítés, vagy a 22. § (5) bekezdés alapján a teljesítés oszthatatlansága miatt az ellenszolgáltatásból való részesülés érte el a kérdésben jelzett százalékot.A kormányrendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (...).A 22. § (5) bekezdése értelmében a 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy -nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy -nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4695

3. találat: Együttes megfelelés alvállalkozóval

Kérdés: Mely esetben lehetséges az együttes megfelelés az alvállalkozóval a műszaki alkalmasság területén?
Részlet a válaszból: […]ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Az erőforrást nyújtó szervezet bevonása szakember, gép, referencia rendelkezésre bocsátása esetében - melyek a műszaki alkalmassági körbe tartoznak - igényli a szerződés teljesítése során történő tényleges bevonást. Ennek legegyszerűbb módja gép és szakember biztosítása esetében az alvállalkozói minőség, míg referencia rendelkezésre bocsátása esetében a tapasztalatok átadása, mely nem azonos az alvállalkozóvá nyilvánítással.A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) és b) pontja szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy- ha az alkalmassági követelmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3514
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Együttes megfelelés az alvállalkozóval 2012-től

Kérdés: Fenntartja-e az új törvény az alvállalkozóval való együttes megfelelés szabályát?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő helyetti igazoláshoz, amely praktikusan helyettesíti a közös megfelelést. A törvény idevonatkozó 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontja szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: - ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy - ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy - a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2896
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Alvállalkozó bevonása "részbeni" megfelelésre

Kérdés: A pénzügyi alkalmasságnál megfelelhetünk-e 10 százalék alatti alvállalkozóval, abban az esetben, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a P4-P5 követelményeknek együttesen kell megfelelni? Mi a P5-nek nem felelünk meg. 10 százalék feletti alvállalkozóként viszont nem tudjuk bevonni az illető társaságot, mert a P2 pontnak nem felel meg.
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó felmutatni, mindamellett, hogy az alvállalkozó nem vehet igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. A megoldás tehát 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonása kell, hogy legyen. Ezt azonban annak figyelembevételével kell megtenni, hogy az ajánlattevőnek tudnia kell igazolni a későbbiekben a számlázás során, hogy valóban nem haladja meg a 10 százalékot az alvállalkozó teljesítése. A Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimumkövetelményeknek önállóan kötelesek megfelelni, ha az ajánlatkérő ezek valamelyikét a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében is - akár az ajánlattevővel azonos mértékben, akár enyhébb követelményt meghatározva - alkalmassági minimumkövetelményként előírta az ajánlati felhívásban. A (8) bekezdés szerint az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2822

6. találat: Együttes megfelelés alkalmassági minimumkövetelményeknek

Kérdés: Igaz-e, hogy a Kbt. szerinti keretszerződés alapján nem minősülhet alvállalkozónak az a cég, amely a szerződés teljesítésében a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése szerint közreműködik, és 10 százalék alatt alkalmasságot is igazol? Milyen jogszabályhely értelmezhető így?
Részlet a válaszból: […]igazolásához szükséges - a 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. A tíz százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tehát ugyanúgy az alvállalkozói definícióba sorolandó alvállalkozónak tekinthető, hiszen ugyanazt a kifejezést alkalmazza a fenti szabály. Az alvállalkozó definíciója pedig nem tartalmaz megkötést a teljesítésbe bevont alvállalkozó teljesítésének mértékéről. A Kbt. 4. § 2. pontja szerint ugyanis alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve - az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2684

7. találat: Referenciaszámok értelmezése együttes megfelelésnél

Kérdés: A kiírás szerint alkalmassági követelmény, hogy az ajánlattevő és a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen rendelkezzenek az ajánlattétel évét megelőző három évből minimum 5-5 meghatározott referenciával. Ez évenként 5-5 referenciát jelent, vagy a három évre összesen ennyit?
Részlet a válaszból: […]irányozza elő. Érdemes ebben az esetben is rákérdezni kiegészítő tájékoztatás keretében, de ajánlattevő értelmezése, amennyiben bizonytalan, úgy mindig a szigorúbb megoldás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1886
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Együttes megfelelés igazolása közös ajánlattételnél

Kérdés: Kérdésünk az alkalmassági feltételeknek való együttes megfelelés igazolására vonatkozik. Minden ajánlattevőnek be kell-e csatolnia az arra az ajánlattevőre vonatkozó igazolást, aki (amely) megfelel a kérdéses alkalmassági követelményeknek, vagy csak a "megfelelő" ajánlattevőnek? (Közös ajánlattételről van szó.)
Részlet a válaszból: […]éves beszámolót írt elő, akkor a közös ajánlattevők mindegyikének be kell csatolnia ezeket. Az ezen túlmenően előírt valamennyi alkalmassági feltétel tekintetében, akár a pénzügyi-gazdasági, akár a műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozóan került meghatározásra, elegendő annak becsatolnia az igazolást, aki az annak való megfelelést igazolja a közös ajánlattevők közül. Ha többen együttesen teljesítenek egy előírt feltételt, például az előírt referenciaszámot ketten együtt tudják igazolni, akkor mindegyik ajánlattevőnek saját magára vonatkozóan be kell csatolnia az igazolást. [A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1665
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Együttes megfelelés szabályai közös ajánlattétel esetén - ajánlatkérői rendelkezés hiányában

Kérdés: A Kbt. 52. §-a lehetőséget biztosít közös ajánlattételre. Valamennyi további kérdésünk arra az esetre vonatkozik, ha a közös ajánlattevők a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, azaz az ajánlatkérő erre vonatkozóan az ajánlati felhívásban nem rendelkezett. Kérdéseink ennek megfelelően a következők: A közös ajánlattevők számára vonatkozóan van-e korlátozás? Az ajánlati felhívás 10 százalék feletti alvállalkozókra vonatkozó alkalmassági előírása értelmezhető-e (utólagosan) a közös ajánlattevőkre is? Az "együttesen való megfelelés" értelmezhető-e úgy, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, szakmai alkalmassági feltételek közül - a közös ajánlattevők választása szerint - egyik feltételnek az egyik, a másiknak a másik (és így tovább, akár váltakozva is) megfelelhetnek, vagy a közös ajánlattevők bármelyikének ugyan, de egyedül kell megfelelnie valamennyi alkalmassági előírásnak?
Részlet a válaszból: […]kritérium tekintetében, ami azt jelenti, hogy e két kritériummal kapcsolatban a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell teljesítenie az ajánlatkérő által meghatározott feltételeket. A második kérdés véleményünk szerint nem értelmezhető. Az alvállalkozó és a közös ajánlattevő ugyanis nem ugyanazon státusú résztvevője a közbeszerzési eljárásnak. Áttérve az utolsó kérdésre: az első kérdésre adott válaszban jelzett feltételek kivételével, ahol önálló megfelelés van, a többi alkalmassági feltétel többféleképpen teljesíthető. Teljesíthető oly módon, hogy váltakozva hol az egyik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,