Maradványpénzek felhasználása

Kérdés: Uniós támogatású program keretében a maradványpénzek felhasználása érdekében tervezetet készítettünk a már kifejlesztett tananyagok témaköreinek médián keresztül történő népszerűsítésére. Az igényelt támogatás összege 300 millió forint. A feladatokat szakmai szolgáltatásként tudjuk költségvetési soron tervezni. Szeretném megkérdezni, hogyan járunk el szabályosan, szükséges-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amennyiben jóváhagyást nyer a tervezés?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben feltételezzük, hogy a támogatás a teljesprojektre vonatkozik, így számoljunk 300 millió forinttal. Szolgáltatásesetében mindez meghaladja mind a nemzeti, mind a közösségi értékhatárt.Érdemes áttekinteni az esetlegesen szóba jöhető kivételeket, amelyeket a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárás

Kérdés: 28 millió forint becsült értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ha igen, akkor azt milyen eljárási rezsimben tegyük meg, és milyen beszerzési tárgynak minősítve (szolgáltatás vagy árubeszerzés) – tekintettel arra is, hogy szolgáltatásként már meghaladtuk a nemzeti értékhatárt, míg árubeszerzésként még nem értük el a nemzeti értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 242. §-a a közösségi szabályozásnálszigorúbban és attól eltérően szabályoz, amikor (2) bekezdésében így fogalmaz:az árubeszerzésre a törvény 24. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogyárubeszerzésnek minősül az ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.

Elektronikus hírközlési szolgáltatások a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt. módosítása 2006. január 15-étől bővítette a törvény hatálya alóli kivételek körét az elektronikus hírközlési szolgáltatás vonatkozásában. Kérdésünk, hogy a kivétel mely beszerzési tárgyakat érinti? Csak a szolgáltatásmegrendelést?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 29. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai értelmében atörvény általános közbeszerzési eljárásra vonatkozó IV. fejezete szerintieljárást a közösségi rezsimben nem kell alkalmazni– az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg az országalapvető biztonsági,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.

Energiavásárlás közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: A Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja alá tartozó szervezet a vásárolt energiát [villamos energia évi 4 012 500 kW (109 millió forint), gáz 5 099 000 m2 (234 millió forint)] közbeszerzési eljárásban köteles-e beszerezni, vagy e termékek nem közbeszerzés-kötelesek? Mely Kbt.-paragrafus alapján igen vagy nem?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésieljárás alóli kivételeket, azaz azokat a beszerzéseket, szerződéseket,amelyekre nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a Kbt. 29. §-atartalmazza, a következők szerint. A IV. Fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni– az államtitkotvagy szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Elektronikus hírközlési szolgáltatások köre

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek megvilágítani, hogy a Kbt. 29. §-ának (1) bekezdés f) pontja alatt milyen nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását értik? A törvény indokolása sem hozott fel példákat, így nem igazán tudjuk, milyen típusú szolgáltatások sorolhatók a kivételek közé.
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényszerint elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általábanellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrésztjeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Új értelmező rendelkezések a Kbt.-ben

Kérdés: Tudomásunk szerint a módosítás számos új értelmezést vezetett be a közbeszerzési törvénybe, amelyek azonban nem egy időben lépnek hatályba. Kérdésünk, hogy melyek azok az értelmezések, amelyeket 2006. január 15-étől alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] 2006. január 15-étől nemcsak új értelmező rendelkezésekettalálunk a közbeszerzési törvényben, hanem olyan értelmezéseket is, amelyek atörvény hatálybalépésekor is szerepeltek abban, azonban eltérő tartalommal.A fenti hatállyal életbe lépő értelmezéseket az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.

Tevékenység kihelyezésének lehetősége közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül

Kérdés: Adott tevékenység kihelyezése 100 százalékos tulajdonú társaságba közbeszerzési eljárás nélkül megtehető-e? (Uniós rezsim szerinti értékhatárt elérő szolgáltatás, közszolgáltató cég, az outsourcingcég kapcsolódik a közszolgáltatáshoz.)
Részlet a válaszából: […] A különös eljárások szabályozása széles kivételi körében aközbeszerzési törvény 173. §-a tartalmaz vonatkozó elemeket. Az utaltjogszabály értelmében az V. fejezet szerinti eljárást – a szolgáltatásokkörében – nem kell alkalmazni akkor, ha– az ajánlatkérő olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 16.

Kivételek a Kbt. hatálya alól a törvénymódosítás kapcsán

Kérdés: Várhatóak-e új kivételek a Kbt. hatálya alól?
Részlet a válaszából: […] A távközlési/elektronikus hírközlési piacon végbementliberalizációs folyamatokra tekintettel az új irányelvek megszüntették azt akorábbi kivételi lehetőséget, amelynek értelmében nem kellett közbeszerzésieljárást lefolytatni a távbeszélő, a telex, a rádiótelefon, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.

Különös közbeszerzési szabályok alkalmazhatósága vegyes tevékenység folytatása esetén

Kérdés: Ha a közszolgáltató többféle (vegyes) tevékenységet is végez, a különös közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket csak a közszolgáltatással kapcsolatos beszerzéseinél alkalmazhatja-e, vagy valamennyi, általa végzett tevékenységre?
Részlet a válaszából: […] Ha a közhasznú társaság a közérdekű (közszolgáltató)tevékenysége mellett egyéb tevékenységet is végez, akkor a főszabály az, hogy aközszolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggő beszerzéseire a különösközbeszerzési eljárásokat, az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.

Előzetes tájékoztatás különös közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan alakul az ún. előzetes tájékoztatási kötelezettség a közösségi értékhatárokat elérő, különös közbeszerzési eljárásokban? Milyen főbb rendelkezéseket tartalmaz ebben a tekintetben a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ a Kbt. 181-183. §-ai adják meg.E szerint az ajánlatkérő évente legalább egyszer, a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.
1
2