Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott elkésett ajánlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hamis adatszolgáltatás későn benyújtott ajánlat kontextusában

Kérdés: Ha késve nyújtom be az ajánlatot, figyelembe lehet-e venni úgy, hogy ennek ellenére igazoltam az alkalmasságomat, csak későn?
Részlet a válaszból: […]részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot, vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.Mivel a hamis adatszolgáltatásnak előbbiek értelmében szándékosnak vagy gondatlannak kell lennie, a kérdés, hogy a később érkezett hiánypótlás tartalma az iratanyag részét képezi-e. Véleményünk szerint, mivel feltöltésre kerül az EKR-be, a később betöltött adattartalom alkalmas arra, hogy bizonyítsa, az ajánlattevő valójában alkalmas volt az eljárásban, tehát igazolásait benyújtotta, így mentesülhet a hamis adatszolgáltatás alól. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy mivel az ajánlat elkésve került benyújtásra, így annak tartalmát az ajánlatkérő nem vizsgálja, ezért ebben az esetben sem hiánypótlásra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4577

2. találat: Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszból: […]magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4202

3. találat: Kbt. új eredménytelenségi okának értelmezése

Kérdés: Ha alkalmaznom kell a Kbt. 75. §-ában meghatározott, új eredménytelenségi okot, elegendő-e, ha két ajánlatom van, de az egyik elkésett, vagy esetleg van több ajánlatom is, de abból csak az egyik érvényes?
Részlet a válaszból: […]fogalmaz, hogy az ajánlattételi határidőben vagy részvételi határidőben beérkezett ajánlat, vagy részvételi jelentkezés irányadó. Nem lehet tehát beszámítani a késő ajánlatot, vagy az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavont ajánlatot sem.A Kbt. 75. §-ának (2) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3959

4. találat: Későn benyújtott ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi lesz a határidőn túl benyújtott ajánlatok sorsa?
Részlet a válaszból: […]alábbi részletszabálya oldotta meg:A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni - Kbt. 61. §-ának (3) bekezdése.Fentiek alapján tehát az eljárás dokumentációjának része lesz a késett ajánlat vagy részvételi jelentkezés, de nem lesz része a bontási jegyzőkönyvnek, és nem kötelező az összegezés részévé tenni a gyakorlatilag eljáráson kívül érkezett, érvénytelen jelentkezést. Az ajánlatkérő nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3731
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Elkésett ajánlatok kezelése

Kérdés: Mi a sorsa az elkésett ajánlatoknak?
Részlet a válaszból: […]kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatot nevezzük "elkésett" ajánlatnak, mely ajánlat felbontására a fenti szabályok nem vonatkoznak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3169
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Ajánlatkérő hibájából elkésett ajánlat

Kérdés: Mit tehetek akkor, ha az ajánlatkérő hibájából nem tudom beadni határidőben az ajánlatot, és ezt bizonyítani is tudom?
Részlet a válaszból: […]épületbe való bejutást, melyet az ajánlattevő bizonyítani tud, úgy nem esélyegyenlő módon biztosította az ajánlattételt. A Kbt. alapelveinek megsértése mellett nem hirdetményének
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2647
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Elkésett ajánlat "sorsa"

Kérdés: Mi történik a késve érkezett ajánlattal?
Részlet a válaszból: […]felbontásra. Az értékelésben tehát egyik esetben sem jelenik meg, ellenben az ajánlatkérőt 5 éves dokumentálási és iratőrzési kötelezettség terheli mindkét esetben, a törvény következő előírásai szerint: - az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni; - közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [98. § (4) bekezdése], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2344
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ajánlattételi határidő lejárta után érkezett ajánlat elbírálhatósága

Kérdés: A Kbt. egyértelműen kizárja-e, hogy az ajánlattételi határidő letelte után beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő elbírálhassa? A gyakorlatban volt-e példa ilyen elbírálásra? Lehetséges-e, és ha igen, milyen indokkal az ajánlattételi határidő elmulasztásának igazolása?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (Kbt. 57. §) alapján, illetőleg a közbeszerzési törvény 89-90. §-aiban foglaltakra tekintettel kell értékelni. Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel. Ajánlatnak tehát az ajánlattételi határidő beérkezéséig beérkezett ajánlat minősül. Az ajánlattevő - amennyiben megvásárolta például a dokumentációt - nem nyer jogot arra, hogy bármikor az ajánlattételi határidőt követően megjelenhessen ajánlatával. Volt már példa arra, hogy az ajánlattételi határidőt megelőzően az ajánlatkérő képviselője felhívta a potenciális ajánlattevőket, hogy jelezze feléjük, az épületbe való bejutás időigénye legalább tíz perc. Ez a segítség azonban nem jelenti azt, hogy az érkezők automatikusan kaptak tíz percet, vagy éppen ajánlattevőnek minősültek volna, annak ellenére, hogy nem érkeztek be ajánlatukkal időben. A késő ajánlat benyújtására tehát az elmondottak értelmében nincs lehetőség, de arra már volt példa, hogy a késői beérkezésnek a tényét a bontási eljáráson rögzítették, tekintettel arra, hogy a bontási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1675
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Elkésett ajánlatok kezelése, ajánlattevő értesítése

Kérdés: Az elkésett ajánlatot át kell-e venni, meg kell-e őrizni? Az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek kell-e küldeni bontási jegyzőkönyvet, illetőleg összegezést?
Részlet a válaszból: […]hiszen nem minősül az eljárásban megfelelő időpontban beérkezett ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatok bontása során érkezik be az ajánlat, a bontási jegyzőkönyvben szerepeltetni kell azt mint elkésett ajánlatot. Tekintettel arra, hogy ebben a fázisban szerepe van az elkésett ajánlatnak, bontási jegyzőkönyv küldése jogszerű az elkésett ajánlatot tevőnek. Mivel az eljárásban a továbbiakban a szóban forgó ajánlat nem vesz részt, így összegzés küldése sem életszerű. Amennyiben a bontást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 906
Kapcsolódó tárgyszavak: ,