Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott előminősítési rendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Új kapacitást biztosító bevonása előminősítési rendszerben

Kérdés: Előminősítési rendszer alkalmazása esetén lehet-e új kapacitást biztosítót bevonni?
Részlet a válaszból: […]versenypárbeszéd, illetve az innovációs partnerség meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény nem alkalmazható (...).Két szempontból vizsgálható a kérdés. Egyrészt az ún. előminősített jelentkezők amennyiben elvesztik képességüket, és ezt bejelentik, úgy kapacitást biztosítójukat az ajánlatkérő köteles ellenőrizni. Amennyiben nem képesek új kapacitást biztosítót megnevezni, abban az esetben kizárásra kerülnek, majd újra bejelentkezhetnek az érintett előminősítési rendszerbe. Másrészt a rendszerben történő újraversenyeztetések esetében merülhet fel az igény, hogy az ajánlattevők kiegészítsék saját kapacitásaikat. Az előminősítési rendszerben ugyanis a versenyeztetés folyamán szigorúbb alkalmassági követelmény is előírható, mint az előminősítés során, ami egyben azt is jelenti, hogy új kapacitást biztosító szervezet is bevonásra kerülhet, hiszen erre az előminősítésbe bekerülés során nem lehettek felkészülve a jelentkezők.A kormányrendelet 11. § (6) bekezdése alapján a közvetlen részvételi felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdés m) és n) pontjától eltérően - ha szükséges - tartalmazza: (...) az adott szerződés teljesítéséhez - az elő­minősítési szempontokhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4806

2. találat: Beszerezni kívánt mennyiség rögzítése a DBR-ben

Kérdés: Rögzíthető-e DBR-ben a beszerezni kívánt mennyiség, azaz vállalható-e kötelezettség arra a DBR felállításakor?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget - Kbt. 104. § (8) bekezdés.Mivel esetünkben nincs beszerzendő mennyiség, így a DBR-ben nem is találkozunk a fenti szabállyal. Helyette egy általános szabályt tartalmaz a Kbt. az alábbiak szerint:Az eljárást megindító vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert alkalmaz. Az eljárás megindításakor a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen, valamint meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét, a beszerzendő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe. A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre - részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre - vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni - Kbt. 107. § (2) bekezdés.A fenti becsült mennyiség azonban semmilyen módon nem kell, hogy irányadó legyen egy kötelezettség meghatározása céljából, hiszen az ajánlatkérőnek nem áll érdekében úgy kötelezettséget vállalni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4804

3. találat: Eseti konzorciumok létrehozása előminősítési rendszerben

Kérdés: Előminősítési rendszer esetében van-e lehetőség arra, hogy a versenyeztetésben az ajánlattevők esetenként új konzorciumokba tömörüljenek?
Részlet a válaszból: […]versenypárbeszéd, illetve az innovációs partnerség meghirdetésére előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény nem alkalmazható.A (2) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő az eljárást előminősítési hirdetménnyel hirdette meg, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet, illetve az innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az előminősített gazdasági szereplők listájára (a továbbiakban: lista) felvett. Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.Az előminősítési rendszer abban különbözik a dinamikus beszerzési rendszertől, hogy a DBR a meghívásos eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra, ahol a részvételi szakasz eredményeként a rendszerbe felvételre kerülő gazdasági szereplők versenyeznek a második részben. A meghívásos eljárás második része így több esetben kerül lefolytatásra, de mégis egy eljárás szabályai érvényesülnek a teljes rendszer fenntartása során. Az előminősítés esetében azonban az első részvételi szakasztól független eljárások keretében történik a második részben az újraversenyeztetés. Mivel ebben a vonatkozásban az előminősítés részvételi szakasza független a későbbi újraversenyeztetéstől, ezért történhet meg, hogy a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az újraversenyeztetés során jellemzően meghívásos vagy tárgyalásos eljárás keretében a korábban egyénileg alkalmas jelentkezők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4761

4. találat: EKR-en kívüli eljárások

Kérdés: Az előminősítési rendszerben lévő eljárásokat miért nem kell beintegrálnom az EKR-be?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok módosítására az alábbiak szerint:Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a már listára vett előminősített gazdasági szereplőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni - kormányrendelet 13. §-ának (6) bekezdése.Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes változás esetében az ajánlatkérőnek kötelessége a jogszabályi módosulásokat követni. A D. 799/2016. számú döntésében a Közbeszerzési Döntőbizottság kifejezetten kitér arra a kérdésre, hogy milyen formában szükséges követni az előminősítési rendszer előírásainak változását. A jogorvoslati fórum szerint: "Amennyiben az ajánlatkérő létrehozta az előminősítési rendszerét, akkor az abban foglalt rendelkezésekhez kötve van. Az ajánlatkérőnek a kizáró okokat az előminősítési szempontok szerint meghatározott előírások alapján kell vizsgálnia, azt nem módosíthatja a részvételi felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban, és az előminősítési szempontok szükség szerinti módosítását nem indokolhatja a jogszabályváltozás. Ennek indoka az, hogy az új Kbt. új irányelv alapján, új kizáró okokra vonatkozó elvárásokat tartalmaz, mely így nem vonatkoztatható a régi irányelv alapján kialakított törvényi szabályozáshoz szabott kizáró okok rendszeréhez."A döntés során két jogszabály közötti különbség okozta többek között a problémát, azonban esetünkben az elektronikus közbeszerzés bevezetése legalább olyan mértékű változást eredményez, ahol felvethető, hogy ilyen jogszabályi változáshoz szükséges-e illeszteni az előminősítési rendszer előírásait.Eredetileg a jogorvoslati kérelem kezdeményezője az álláspontjával azt kívánja meg az ajánlatkérőtől, hogy a jogszabály változásával felülbírálja minden esetben az előminősítési rendszerét, és lényegében új előminősítési rendszert hozzon létre, mert azt álláspontja szerint csak úgy lehet megvalósítani, ha az ajánlatkérő a minősítési szempontját módosítja. Ez azonban a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4241