Kizáró oki nyilatkozat eredetisége az EKR-ben

Kérdés: A kizáró oki nyilatkozatot eddig eredetiben kértük, jelenleg az EKR-ben szkennelt formában kerül feltöltésre. Milyen formában felel meg az eredetiség követelményének?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alábbi szabálya alapján a papíralapon hitelesített dokumentum is ún. egyszerű másolatként kerülhet benyújtásra, mely nem igényli az elektronikus aláírást. Az eredetiséget, mely szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Cégkivonat biztosítása közbeszerzési eljárásokhoz

Kérdés: A 2267. számú kérdésre adott válasz szerint az ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet cégkivonatot az ajánlattevőtől a Kbt 63/A. § (1) bekezdésére tekintettel. A cégtaláló honlapja szerint a közhiteles cégkivonat papíralapú és nem ingyenes. A magyarorszag.hu 2009 októberében módosított oldala szerint az elektronikus közokiratot kérésre 15 napon belül küldik meg minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. Ez lenne a közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen elérhető igazolás? Ha mégsem, akkor hol találjuk meg?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül életszerű. A közhiteles cégkivonat,melyet az ajánlatkérő fizikailag birtokolni képes, papíralapú. A Kbt. azonbanennél tágabb megfogalmazást használ a következők szerint.A törvény 63/A. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy azajánlatkérő nem kérheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Ajánlattevők érintettsége az e-közbeszerzésben

Kérdés: Az ajánlattevőket mennyiben érinti az e-közbeszerzés? (Kérem a vonatkozó előírások tételes felsorolását!)
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevők– a hirdetmény letöltése,– dokumentáció,– kiegészítő tájékoztatás,– hiánypótlási felhívás,– jegyzőkönyv egyeztetése,– egyéb tájékoztatók eljuttatása, letöltéseesetében kell, hogy felkészüljenek az információ fogadására,illetőleg annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Képviselő "helyettesítése"

Kérdés: Ha az ajánlattevő cégjegyzésére, képviseletére jogosult személy egy adott közbeszerzési eljárásban – például szabadsága miatt – nem tud az ajánlattevő képviseletében eljárni, és a céget a cégjegyzékbe bejegyzett adatok szerint csak egy személy képviselheti, mi a teendő? Ki járhat el ebben az esetben, és hogyan igazolhatja képviseleti minőségét?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő nevében – bármely okból – nem acégjegyzésre jogosult jár el az ajánlattétel során, a helyette eljáró személyképviseleti jogát – azaz képviselői minőségét – közokiratba vagy teljesbizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Cégbírósági hitelesítés elfogadhatósága közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a cégbíróság által lemásolt és általa hitelesített éves beszámolót nem fogadja el, mert szerinte nem közhiteles? A kiírásban eredeti vagy közjegyző által hitelesített éves beszámolót kért, megteheti, hogy a cégbírósági hiteles másolatot nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] Miután itt hiteles, cégbíróság által kibocsátottbeszámolóról van szó, bevalljuk, nem értjük a problémát, de ahogy érezzük,ezzel nem vagyunk egyedül. Valóban elfogadhatónak tartanánk a cégbíróság általhitelesített éves beszámoló csatolását, különös tekintettel arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Akkreditálási dokumentumok alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatkérő – építési beruházás esetén – a minősítő vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditálási dokumentumait is kéri becsatolni, akkor ezen okiratok becsatolhatók-e egyszerű fénymásolati példányban, vagy csak eredeti, illetve közjegyző által hitelesített másolati formátumú becsatolásuk az elfogadható?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 20. §-a rendelkezik a közbeszerzési eljárásbanbecsatolandó igazolások alakiságáról. A rendelkezés főszabály szerintmegengedi, hogy az igazolásokat az ajánlattevők egyszerű másolatban (fénymásolatban)nyújtsák be. A közösségi vagy a nemzeti eljárásrendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.

Másolat fogalma pontatlan kiírás esetén

Kérdés: Ajánlattevők vagyunk, és rendszeresen előfordul, hogy a tendereztetők nem jelölik meg a felhívásban, mit értenek másolati példányon, egyszerű vagy hitelesített másolatot. Jogszerű-e így a kiírás?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a törvény nem írja elő hiteles másolati példánybenyújtását, és az ajánlatkérő csak másolati példányt írt felhívásában, nemkötelezheti az ajánlattevőt hiteles másolati példány benyújtására. A 2005 decemberében módosított közbeszerzési törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Személyes jelenlét szükségessége közjegyző előtt

Kérdés: A cégjegyzésre jogosultnak személyesen kell elmennie a közjegyzőhöz a közjegyző előtt tett nyilatkozat elkészítése érdekében?
Részlet a válaszából: […] Mint az a vonatkozó jogszabályi környezet alapján magából akérdésből is kitűnik, a közjegyző előtti nyilatkozattétel érdekében az annakmegtételére kötelezettnek személyesen kell megjelennie a közjegyző előtt,illetve a közjegyzőkkel lehet egyeztetni abban a kérdésben –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 22.

Hiteles másolat a közbeszerzésben

Kérdés: A 393. kérdésre (a Közbeszerzési Levelek 17. számában) adott válaszukban a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdésre hivatkozással valamennyi igazolásra – így az éves beszámolóra is – vagy eredetiben, vagy pedig hiteles másolat formájában történő benyújtási lehetőséget fogalmaznak meg. Nem találom viszont a "hiteles másolat" fogalomnak a Kbt. szerinti eljárásoknál is alkalmazható meghatározását.
Részlet a válaszából: […] A hiteles másolat meghatározás általános jellegű, tehát ún.külön fogalom nem létezik a közbeszerzési eljárásoknál. Ennek megfelelőenáltalában hiteles a közjegyzői hitelesítéssel ellátott, bármely eredetiokiratról készült másolat, de hiteles másolatról beszélünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.