Kizáró okok igazolása védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzések esetében a kizáró okok igazolása nincs összhangban a 321/2015. számú kormányrendelettel. Valójában hiányos, vagy leginkább problémát okoz. Van arra lehetőség, hogy mégis a kormányrendeletre hivatkozva határozzuk meg az igazolási formát?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. alábbi kivételi körei kerültek megfogalmazásra a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések vonatkozásában:A Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése alapján a törvényt nem kell alkalmazni– a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszából: […] Igen. Erre az ajánlatkérőnek már nincs lehetősége, legfeljebb a változásbejegyzési kérelem benyújtására, amennyiben a cégadatokban változás történik.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Kizáró okokkal kapcsolatos változások

Kérdés: Változtak-e a kizáró okokkal kapcsolatos előírások?
Részlet a válaszából: […] 2010. szeptember 15-étől kismértékű módosítás történt mind akizáró okok, mind igazolásuk vonatkozásában.Az alábbi szabályok módosultak a kizáró okok elő­írásában.A Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és i) pontja alapján amódosítást követően az eljárásban nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Közlési kötelezettség személyesen közreműködők nevének vonatkozásában

Kérdés: Általában mely beszerzéseknél kell közölni a gyakorlatban a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködők nevét?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlatban ilyen lehet a tanácsadói, tervezői szolgáltatás,de például fordítási szolgáltatás esetében is – amennyiben ajánlatérő igényli,hogy pontosan informálva legyen a fordítók személyéről. Előfordult, hogy azajánlatkérő előírta takarítási szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Adatközlés személyesen közreműködők vonatkozásában

Kérdés: Mikor indokolt, hogy az ajánlattevő közölje a szerződésben személyesen közreműködők nevét, képzettségét? És ha adott esetben e személyek száma eléri a százas nagyságrendet, akkor mi a teendő? Vagy ha előre nem is tudja az ajánlattevő, hogy az adott közbeszerzési szerződés teljesítésében alkalmazottai (megbízottja) közül ki működik majd közre?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő igénye a beszerzés tárgya alapján dönthetőel, szükséges-e a fentiekben említett információigény, azaz nem aránytalan-e azajánlatkérő hasonló előírása. Amennyiben például takarítási szolgáltatás eseténaz erkölcsi bizonyítvány létéhez köti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Nyilatkozattartalom "harmadik személy" esetén

Kérdés: A Kbt. 71. és 105. §-a alapján az ajánlattevőnek/jelentkezőnek nyilatkoznia kell harmadik személy és alvállalkozók témakörben. Kérdésem, ha egy ajánlattevő 10 százalék feletti alvállalkozót von be a teljesítésbe, és nyilatkozik a 10 százalék alatti alvállalkozók kizáró okai tekintetében, akkor a harmadik személlyel kapcsolatban mit kell nyilatkoznia? A 10 százalék feletti alvállalkozó által ellátandó tevékenységet is le kell nyilatkozni az ún. harmadik személyes nyilatkozatnál?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 71. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatban – haezt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta – meg kell jelölni– a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben azajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.

Eljárásfajták, igazolások a Kbt. és a Mód. Kbt. szerint

Kérdés: A módosított közbeszerzési törvény értelmében a 60-61. § szerinti kizáró okokkal kapcsolatban milyen igazolás fogadható el az egyes eljárási fajtáknál? Elég egyszerű nyilatkozat vagy közjegyző előtt tett nyilatkozat egyszerű másolatát kell-e benyújtani, vagy a módosítás előtti törvénynek megfelelő eredeti vagy hiteles másolattal is teljesíthető a kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a Kbt. 20. §-a adja meg nekünk a választ,amelynek (3) bekezdése értelmében, ahol a törvény vagy a törvény alapján azajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás egyszerű másolatban is benyújtható. A közösségi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Igazolások új szabályai

Kérdés: Hogyan kell ajánlattevőként igazolni a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat és a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjait, illetve amit ebből eddig közjegyző előtt tett nyilatkozattal lehetett igazolni? Igaz-e, hogy elegendő a cégszerűen aláírt nyilatkozat 2006. január 15-e óta? Milyen további változásokat hozott a törvénymódosítás az igazolási módokban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a közbeszerzési kizáró okok igazolására vonatkozik.A kizáró okok hiányát egyes kizáró okok tekintetében lehet cégszerűen aláírtnyilatkozattal igazolni, a nyilatkozatot azonban közjegyző által hitelesíttetnikell.A közbeszerzési kizáró okok tekintetében irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Kizáró okok igazolási módjának változása

Kérdés: A Kbt. módosításával változott-e a törvény 63. §-a szerinti kizáró okok igazolásmódja?
Részlet a válaszából: […] Bizonyos kizáró okok tekintetében van változás. Errevonatkozóan a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatót adott ki, amely "aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozottigazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Az ajánlat fogalmának értelmezése

Kérdés: A Kbt. 114. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. Az a kérdésünk, hogy mi számít ajánlatnak? A Ptk. 4. része szerinti egyoldalú nyilatkozat, vagy ajánlatnak tekintendő már az is, ha a részvételi jelentkező egy-egy szerződéses feltétel vonatkozásában közöl olyan információt, mely ajánlati elemnek tekinthető, vagy ha például olyan információt ad, nyilatkozatot tesz, mely az ajánlatok elbírálásánál értékelendő szempontot jelent?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához tekintsük át a Kbt. ajánlatravonatkozó szabályozását, amelyet a 70-73. §-ok tartalmaznak.Az utalt előírások értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatifelhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formaikövetelményeknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 24.
1
2