Kapacitást biztosító bevonása kapacitást biztosító által

Kérdés: Van-e lehetőség a kapacitást biztosító által kapacitást biztosító szervezet bevonására?
Részlet a válaszából: […] ...vagy arra is támaszkodik - Kbt. 65. § (7) bekezdése.Fentieket nem lehet kiterjesztően értelmezni, azaz áttételesen nem támaszkodhat erőforrást nyújtó szervezetre maga az erőforrást nyújtó szervezet. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az erőforrást nyújtó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Nyilatkozat magánszemély kapacitást biztosító bevonása esetén

Kérdés: Milyen következménye van annak, ha a kapacitást biztosító helyett az ajánlattevő azt nyilatkozza, hogy a saját embere a bevont szakember, ugyanakkor a szakember önéletrajzából egészen más derül ki? Ebben az esetben hamis adatszolgáltatás történik, esetleg hiánypótlást kell elrendelni? Vagy magánszemély esetében ennek nincs relevanciája?
Részlet a válaszából: […] Gyakori a félreértés abban a tekintetben, hogy amennyiben a kapacitást biztosító szervezet magánszemély, úgy másként kell kezelni, mint a jogi személyt, hiszen magánszemély nem érthető a szervezet fogalma alatt.Mivel a kapacitást biztosító szervezet a teljesítésbe kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Bérbeadó státusza az új Kbt.-ben

Kérdés: A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez felajánlott (bemutatott), bérelt géppark bérbeadója milyen státuszban szerepel? Kérheti-e az ajánlatkérő az ajánlat részeként a már megkötött bérleti szerződést?
Részlet a válaszából: […] Az új, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. §-ának (7) bekezdése értelmében géppark igénybevétele, bérlete igazolására szükséges a bérleti szerződés bemutatása, függetlenül attól, hogy azt az ajánlatkérő kéri-e, avagy sem, az alábbiak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Gyártói tanúsítvány szerepe a közbeszerzésben

Kérdés: Lehet-e gyártói tanúsítvány alkalmassági követelmény? Mindez az adott termékre vonatkozik, nem a gyártóra. Ha pedig lehet alkalmassági követelmény, akkor be kell-e vonnom az eljárásba mint alvállalkozót, vagy kell-e definiálnom erőforrást nyújtó szervezetként a tanúsítvány kiállítóját?
Részlet a válaszából: […] ...feltételként jelenhet meg az eljárást megindító felhívásban. Ebben a helyzetben tehát nem vonatkozik rá sem az alvállalkozói, sem az erőforrást nyújtó szervezeti definíció, mivel a tanúsítvány magára a termékre vonatkozik, melyet a gyártó nyújt, de ettől még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Lízingbe adó minősítése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha ajánlattevőként a szerződés tárgyát lízingszerződés alapján béreljük, meg kell-e jelölnünk a lízingbe adó hitelintézetet alvállalkozóként, vagy kapacitását rendelkezésre bocsátó társaságként a részvételi jelentkezésünkben? (A válasz azért lenne fontos, mert ha a hitelintézetet meg kell jelölnünk alvállalkozónak vagy kapacitást nyújtó szervezetnek, akkor ahhoz, hogy a társaságunk el tudjon indulni a közbeszerzésen, kell a hitelintézet jóváhagyása, és annak elfogadása, hogy alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet. Ezt egyik pénzintézet sem szívesen teszi meg.)
Részlet a válaszából: […] ...való megfelelésben nem segít. Esetünkben vélhetően ilyen segítséget nem nyújt, azaz nem kerül nevesítésre sem alvállalkozóként, sem erőforrást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Erőforrás igénybevehetősége

Kérdés: A legutóbbi módosítás szerint a teljesítés mely részére lehet igénybe venni erőforrást? Mennyiben változott az erőforrás meghatározása a korábbi szabályozáshoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 4. §-a az értelmező rendelkezések között határozzameg az erőforrást nyújtó szervezet definícióját, valamint azt is, hogy miminősülhet erőforrásnak.A 3/D.25 pont szerint erőforrást nyújtó szervezet az aszervezet vagy személy, amely vagy aki nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet aláírási kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél vonatkozásában jogszerű-e a követelmény?
Részlet a válaszából: […] ...személy vagy meghatalmazott) kell hogy aláírjon. Ígypéldául azt a nyilatkozatot, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozó,illetve az erőforrást nyújtó szervezet kijelenti, hogy nem esik kizáró okokhatálya alá, magának a nyilatkozónak kell cégszerűen aláírnia, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Teljesítésben részt vevő fél minősítése

Kérdés: Ha valamelyik cég például bérel egy darut, akkor az hogy lehet erőforrást nyújtó cég, amikor részt vesz a teljesítésben?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljáráseredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontanközvetlenül vesz részt).Erőforrást nyújtó szervezet csak az lehet, aki ténylegesennem vesz részt a szerződés teljesítésében, de kötelezettséget vállal arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.