Független mérnök kötelező igénybevétele

Kérdés: Egy projekt 80 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 261 millió forint, az építés 198 millió forint értékű. Egy projekt 100 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 251 millió forint, az építés 198 millió forint értékű. Egy projekt 80 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 461 millió forint, az építés 260 millió forint értékű. Egy projekt 50 százalékos támogatással valósul meg, a támogatás összege 181 millió forint, az építés 260 millió forint értékű. A fentiekben felsorolt példák közül mely esetben kell független mérnököt igénybe venni?
Részlet a válaszából: […]

Abban az esetben kell igénybe venni független mérnököt, ha a fentiekben említett forrásokból származó támogatás meghaladja a 250 M Ft-ot.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Egyszerű eljárásban irányadó értékhatárt meghaladó ajánlat

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, azonban a legalacsonyabb árakkal kalkulálva, az általa megrendelt áru (szolgáltatás) legalább bruttó 56 millió forint értékű?
Részlet a válaszából: […] ...címének, valamint 32.címének a (6) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezései is megfelelőenalkalmazhatóak.A törvény 23. címe a nemzeti értékhatárt elérő értékű, de aközösségi értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési tárgyakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Értékhatárok, eljárásrendek 2008-ban

Kérdés: Változik-e 2008-ban a nemzeti közbeszerzési értékhatár? Marad-e a két nemzeti eljárásrend?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési törvényben tudomásunk szerint nem kerültelőterjesztésre a 2008. évi közbeszerzési értékhatárok változása, ezértmaradnak a 2007. évre irányadó értékhatárok, nevezetesen a nemzeti és egyszerűeljárásrend értékhatárai várhatóan a következők lesznek: ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Védett foglalkoztatókra vonatkozó értékhatárok

Kérdés: Milyen eredményeket hoztak a törvénymódosítást megelőzően elvégeztetett hatásvizsgálatok a védett műhelyekkel kapcsolatban? Az értékhatárok változatlanok a védett műhelyek részére fenntartott közbeszerzésekre is?
Részlet a válaszából: […] ...értékhatárok nem változtak a védett foglalkoztatóktekintetében, hatásvizsgálatokról pedig nem tudunk számot adni. A közbeszerzési értékhatárok kialakítása körében egyébkéntnincs különbség a tekintetben, hogy az értékhatár védett vagy nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 6.

Szerződésmódosítással kapcsolatos értelmezések

Kérdés: A közbeszerzési törvény 303. §-ával kapcsolatosan felmerülő szerződésmódosításhoz kapcsolódóan rengeteg kérdés merült fel a gyakorlat során, különösen a Közbeszerzések Tanácsa elnökének 2006. szeptember 13. napján kiadott tájékoztatója alapján. Az első kérdésem az, hogy a módosítás során mi értelmezhető lényeges, jogos érdeksérelemnek? Azon túl, hogy ez igen szubjektív, eszmei érdeksérelem vagy a beszerzés értékéhez képest - esetleg százalékos arányban - meghatározható sérelemről is szó lehet? Van-e erre gyakorlat? A másik kérdés a témához kapcsolódva az, ha fennállnak a Kbt. 303. §-ában felsorolt konjunktív feltételek, akkor a módosítást csak a közbeszerzési értékhatár alatt lehet alkalmazni (8, illetve 15 millió forint)? Az értékhatár felett már más vonatkozó eljárást kell lefolytatni? Esetlegesen elképzelhető az értékhatárt meghaladó összegű szerződésmódosítás is? (A szabályozás nem mondja ezt ki egyértelműen, még ha az alapelvekből ez következik is.)
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott elnöki tájékoztató így szól:A Kbt. 303. §-a alapján a felek csak akkor módosíthatják aszerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlattartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - aszerződéskötéskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 23.

Közbeszerzési értékhatárok 2007-ben

Kérdés: 2007. évre melyek az irányadó közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] ...azértékhatárok nem változtak 2006-hoz képest. Az erről megjelent Elnökitájékoztató szerint a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzésiértékhatárok (a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel módosított[1] 2004/17/EK és2004/18/EK európai parlamenti és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Közszolgáltatás nyújtása és értékhatár összefüggése

Kérdés: Közszolgáltatók esetében a távbeszélő-, teletex-, rádió-, telefonszolgáltatás igénybevételét mely értékhatár szerint kell vizsgálni? Közvetlenül összefügg-e a közszolgáltatás nyújtásával?
Részlet a válaszából: […] A közszolgáltatók közbeszerzéseinél a Kbt. 168. §-ában,továbbá a 161. §-ban szereplő rendelkezéseket kell figyelembe venni. Aközvetlen összefüggésnél az a meghatározó, hogy az adott beszerzési tárgynélkül a közszolgáltatás ellátható-e, avagy sem. A közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Adott eljárás értékhatára alatti ajánlatok minősítése, ajánlattevő kizárhatósága

Kérdés: Ha egy közbeszerzési eljárást - amelynek értéke nem éri el a közösségi értékhatárt - a közösségi eljárásrendben hirdetnek meg, akkor kizárhatók-e azok az ajánlattevők, akiknek ajánlati áruk alatta van a közösségi értékhatárnak? Van-e erre törvényi szabályozás? Például energiaágazatban, építési beruházás esetén az értékhatár: 1 326 163 884 HUF. A kiírásban (felhívásban) a becsült beruházási érték 800 000 000 HUF, de a felhívás a közösségi eljárásrendben, a Kbt. V. fejezete szerint az európai közösségi rendelet V. számú mellékletben jelent meg. Kizárható vagyok-e, ha az én ajánlatom alatta van az értékhatárnak? (A valós ajánlati ár valóban a becsült érték körül van.) Akkor járok el helyesen, ha az ajánlatom az értékhatár fölött van?
Részlet a válaszából: […] ...minden ajánlati árnak/ellenszolgáltatásnakmagasabbnak kell lennie, mint az adott közbeszerzési tárgyra vonatkozóközösségi közbeszerzési értékhatár. Ebből adódóan az értékhatár alattiellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot (illetve ajánlattevőt) nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Egybeszámítás "igazi" értékhatára

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 253. kérdéséhez kapcsolódó újabb kérdés: az árubeszerzésre vonatkozó szerződés több évre szól. A 253. válasz szerint "...a becsült érték a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatás - értve alatta a becsült maradványértéket is". Ugyanakkor az egybeszámításnál a Kbt. 40. §-ának (2) bekezdésében csak egy évről van szó. Jól értelmezzük-e, hogy a 36. § szerint becsült értéknek csak egy részét (a 12 hónapnyit) kell egybeszámítani? Ha az egybeszámítási szabályt alkalmazzuk, akkor a becsült érték nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárt, több év esetén pedig meghaladja azt. Melyik az "igazi" értékhatár?
Részlet a válaszából: […] ...értéketkell-e a közbeszerzés értékeként figyelembe venni ahhoz, hogy meg tudjukállapítani azt, hogy a beszerzés során mely Kbt. szerinti értékhatárhoz kötötteljárás alapján kell lebonyolítani a közbeszerzést? Válaszunkban utaltunk arra,miszerint a Kbt. 36....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Értékhatár túllépése kiegészítő beruházással

Kérdés: Kiegészítő építési beruházás esetén mi a teendő, ha a kiegészítő építési beruházás összegével elérjük, illetve meghaladjuk a közösségi értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] ...beruházás, illetőleg szolgáltatásértékének felét. A fenti jogszabályhely alapján, a kérdés szerinti esetbentehát nem a közösségi értékhatár számít, hiszen feltehetően az eredeti építésiberuházást is közösségi rezsimben indították. Ekkor tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 20.
1
2
3