Fővállalkozói kifizetés alvállalkozóval szembeni jogvita esetén

Kérdés: Egy közbeszerzési beruházáshoz kapcsolódóan a fővállalkozó és az alvállalkozó között vita keletkezett. Az alvállalkozóval szemben a fővállalkozó több jogcímen is követelést érvényesített, ezért az 50%-os teljesítéshez kapcsolódó alvállalkozói teljesítésigazolás 33 millió forint összegű lett – az alvállalkozó 74 millió forintos tényleges teljesítése helyett. A fővállalkozó felmondta az alvállalkozó szerződését, már új alvállalkozók dolgoznak a területen. A megrendelő kiadta a teljesítésigazolást a fővállalkozónak az 50%-os teljesítésre, azonban a fővállalkozói díjat nem akarja megfizetni, mivel számára kétséges, hogy az alvállalkozót nem illeti meg a díj. Van arra vonatkozóan valamiféle gyakorlat, hogy a megrendelő mi alapján minősítheti a fővállalkozó nyilatkozatát, és mit köteles elfogadni "hitelt érdemlő iratnak"? A fővállalkozó jogosult a nemfizetésre tekintettel felmondani a fővállalkozói szerződését, esetleg felfüggeszteni a munkavégzést? Ha van szakvélemény vagy egyéb dokumentum arról, hogy az alvállalkozónak nem jár pénz, akkor feloldható a megrendelői blokkolás? A következő fővállalkozói teljesítéseket – amelyeket már új alvállalkozók végeztek el – tudja-e blokkolni a korábbi alvállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...hogy megegyezzenek a felek. Uniós forrás költése esetében gyakori, hogy az ajánlatkérő bírói letétbe helyezheti az összeget, főleg, ha EU-támogatásról van szó, hogy ne vesszen el a támogatás, melyet a fenti jogvita miatt nem fizethet ki az ajánlattevőnek. Jellemzően ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása hivatalból

Kérdés: Ha bizonyos kérelmi elemekre megállapítja a KDB, hogy megkésett, jogsértő, nem kötelező-e saját hatáskörben eljárnia, felhívni a Közbeszerzési Hatóság elnökének a figyelmét a jogsértő eljárásra?
Részlet a válaszából: […] A hivatalból történő eljárást a Kbt. 152. §-ának (1) bekezdése alapján lehet kezdeményezni, melynek feltétele, hogy a felsorolt szervezeteknek, személyeknek feladatkörük ellátása során jusson tudomására az eljárás alapjául szolgáló információ.A Kbt. 152. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Kbt.-változások 2015-ben

Kérdés: Nagyon sok jogszabályváltozást láttunk az év végén. A Kbt.-t milyen módon érintették a módosítások?
Részlet a válaszából: […] Igen, a változások érintették a közbeszerzés területét is. A 2015. január 1-jei hatályú változások az alábbiak.A nemzeti rezsim kivételei bővültek a következők szerint:A törvényt az idei évtől nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő– olyan szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Jogkövetkezmények részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén

Kérdés: Milyen következményeket von maga után az, ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlati szakaszban támadják meg a hirdetményt, a jogorvoslati fórum a Kbt. 46. §-ának (3) bekezdése alapján megállapíthatja a részajánlattételi kötelezettséget. Erre vonatkozóan viszonylag kevés jogorvoslati tapasztalat áll rendelkezésre. Ennek oka elsősorban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Közbeszerzési tanácsadó bevonása nemzeti rezsimben

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdésében van az a mondat: "Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni." Ez igaz arra az esetre is, amikor a becsült érték nem haladja meg a közösségi értékhatárt, tehát nemzeti eljárásrendben is?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló jogviszonyban álló hivatalosközbeszerzési tanácsadó is bevonható.A törvényi szöveg megszorító értelmezése szerint tehát azEU-támogatás esetében főszabály a független tanácsadó, azaz nem köthető összeegyértelműen az első mondattal, mely csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása

Kérdés: A Kbt. 9. § (1) bekezdés második mondatának helyes-e az az értelmezése, mely szerint az ajánlatkérő az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén is csak a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni az eljárásba? A közbeszerzési törvény idézett rendelkezése a következő: 9. § (1) bekezdés: a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő – kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségre, tekintettel arra, hogy elsősorban ahivatalos közbeszerzési tanácsadó státuszát szabályozza (függő, független).Tehát EU-támogatás esetében a független hivatalos közbeszerzési tanácsadóalkalmazása szükséges feltétel, mely biztosan megfelel a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

EU-s támogatás elnyerése esetén irányadó szabályok

Kérdés: Versenyszférában tevékenykedő, ajánlattevőként szereplő fél, ha elnyer egy uniós támogatást, milyen szabályok vonatkoznak rá egy adott közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a támogatás több mint 50 százalékos mértékű, és aprojekt eléri áru- és szolgáltatásbeszerzés esetében a nemzeti, árubeszerzésesetében az egyszerű értékhatárt, úgy az ajánlatkérő e projekt erejéig a Kbt.klasszikus ajánlatkérői minőségében beszerző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 10.

Idegen nyelv tárgyalóképes ismerete és a Kbt. alapelveinek összefüggése

Kérdés: Az ajánlati felhívásban alkalmasságot kizáró tényezőként szerepel, ha ajánlattevő nem rendelkezik 1 fő építésvezetővel, aki szerepel a műszaki vezetők névjegyzékében, továbbá rendelkezik 10 éves szakmai gyakorlattal és az angol nyelv tárgyalóképes ismeretével. Az eljárás nyelve magyar – igaz tény, hogy európai uniós támogatásból finanszírozott a beruházás. Nem ütközik-e a Kbt. 1. §-ának (2) bekezdésébe az idegen nyelv tárgyalóképes ismeretének kritériuma?
Részlet a válaszából: […] Az idegen nyelv tárgyalóképes ismeretének szükségessége akérdés szerinti esetben véleményünk szerint megfelelően alátámasztható, különöstekintettel arra, hogy európai uniós támogatásból finanszírozott beruházásrólvan szó. Az esélyegyenlőségre történő hivatkozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.