Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott felelősség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Felelősség a teljesítésbe más szakember bevonása miatti adminisztráció elmaradásáért

Kérdés: Kinek a felelőssége, ha az alkalmasságba és értékelésbe bevont szakember helyett mégis más teljesít, és ezt nem foglalják írásba a felek? Ez egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen az ajánlatkérőnek kell tudnia, nem másnak?
Részlet a válaszból: […]intézkedést annak észlelése kapcsán, hogy nem az ajánlatban és szerződésben megjelölt szakember vett részt a teljesítés során. Afentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezett és az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 138. § (4) bekezdését, továbbá az ajánlatkérőt és az ajánlattevőt is bírsággal marasztalta el a DB. A fenti esetben jelentősége volt annak, hogy az ajánlatkérő észlelte ugyan a cserét, de ezt nem dokumentálta le. A kérdés alapján feltételezhető, hogy az ajánlatkérő tudatában volt a cserének, ami azt jelenti, hogy felelősségre vonható. A fenti DB-határozatból azonban az a következtetés is levonható, hogy amennyiben az ajánlattevő annak ellenére nem jelentette le a szakembercserét, hogy lenyilatkozta a teljesítésbe történő bevonását, szintén jogsértést követett el. Az alkalmasság vonatkozásában a kapacitást biztosító szervezet cseréje kapcsán erre kifejezetten ki is tér a jogszabály az alábbiak szerint:Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg - 138. § (2) bekezdése.A fentiek értelmében a teljesítésbe történő bevonási kötelezettség az ajánlattevőt érinti, a csere kezdeményezése pedig nemcsak a fenti (2) bekezdésből következik - figyelemmel arra, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, ami feltételezi a csereigény bejelentését -, hanem a (3) bekezdés alvállalkozó bejelentésére vonatkozó szabályából is. A szakember esetében ugyanis mindenképpen alvállalkozóként kerül a szakember (vagy foglalkoztatója) bevonásra, mellyel kapcsolatos bejelentési kötelezettség és az adatok változása mindenképpen fennáll. Attól tehát, hogy a (2) bekezdés nem rendelkezik aktív módon a változás bejelentéséről, még szükséges annak megtétele, különösen úgy, hogy a kapacitást biztosító cseréje esetében mindenképpen szükséges az ajánlatkérő aktív hozzájárulása, míg egy egyszerű alvállalkozó esetében erre nincs szükség, csak a bejelentési kötelezettség érvényesül.A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Anyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4781

2. találat: Konzorciumi ajánlatkérők felelőssége

Kérdés: Ha konzorciumi ajánlatkérők indítanak közbeszerzési eljárást, majd a teljesítés során kiderül, hogy a megrendelés a keretmegállapodásból jogszerűtlen volt, akkor mindhárom ajánlatkérőt éri a retorzió, vagy csak azt, aki/amely jogszerűtlenül megrendelt? Érvényesül-e ebben az esetben az egyetemleges felelősség?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek, hanem a közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevőjének is megállapítsák a felelősségét, és vele szemben bírságot szabjanak ki abban az esetben, ha valamely teljesítés alatt álló közbeszerzési szerződés módosításakor a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok alkalmazását jogellenesen mellőzték. Ugyanakkor, amennyiben a nemzeti szabályozás előír ilyen lehetőséget, a jogorvoslati eljárásnak tiszteletben kell tartania az uniós jogot, ideértve annak alapelveit, mivel maga az érintett közbeszerzési szerződés - mind az eredeti formájában, mind a jogellenes módosítását követően - a közbeszerzésekről szóló irányelvek tárgyi hatálya alá tartozik".A döntés tartalmaz továbbá egy olyan elemet is, amelyet kevésbé szoktak hivatkozni. Nevezetesen, hogy az egyes felek magatartásának figyelembevételével kell meghatározni a bírság mértékét, konkrétan: "(...) Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött közbeszerzési szerződés jogsértő módosítását szankcionáló bírság összegét az egyes felek magatartásának a figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4601
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Felelősség a közbeszerzési törvény alkalmazásának mellőzése miatt

Kérdés: Számonkérhető-e az ajánlattevő, ha tudott arról, hogy az ajánlatkérő mellőzte a közbeszerzési törvény alkalmazását, bár aktív módon nem vett részt annak elkerülésében? Ha szerződésmódosítás keretében történik mindez, ahol közösen döntenek, hogyan változik az előző kérdés megítélése?
Részlet a válaszból: […]alkalmazását jogellenesen mellőzték. Ugyanakkor, amennyiben a nemzeti szabályozás előír ilyen lehetőséget, a jogorvoslati eljárásnak tiszteletben kell tartania az uniós jogot, ideértve annak alapelveit, mivel maga az érintett közbeszerzési szerződés - mind az eredeti formájában, mind a jogellenes módosítását követően - a közbeszerzésekről szóló irányelvek tárgyi hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött közbeszerzési szerződés jogsértő módosítását szankcionáló bírság összegét az egyes felek magatartásának a figyelembevételével kell meghatározni."Mivel az érintett esetben a felek szerződésmódosítás keretében, tehát konszenzussal döntöttek, így a bíróság elfogadhatónak tartotta a közös felelősségre vonásukat. A szerződésmódosítás esetében a felek együttműködése a módosítás feltétele, bár véleményünk szerint ez alapján az ügy alapján sem mondható ki, hogy a módosítás jogszerűtlenségéért mindkét fél felel, függően attól, milyen tartalmú módosítás történik. Ha azonban az ajánlatkérő elkerüli a közbeszerzési eljárást, az ítélet nem terjeszthető ki arra az esetre, amikor maga az alapszerződés megkötése közbeszerzés mellőzésével történik, miközben a gazdasági szereplő nincs abban a helyzetben, hogy minden, a közbeszerzés előkészítésével és a közbeszerzés mellőzésének lehetőségével kapcsolatos információt ismerjen. Nem feltételezhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4530

4. találat: Üzemeltető felelőssége az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerért

Kérdés: Az üzemeltető milyen formában vállal felelősséget az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerért?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint:Az EKR működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal szemben az EKR működéséből, működési zavaraiból, az üzemeltetés során felmerülő hibákból eredő károkért.Az érintett MvM rendelet ellenére ugyanakkor álláspontunk szerint érvényesül a felelősség Polgári Törvénykönyv szerinti általános szabálya, mely alól a felróhatóság hiánya mentheti fel az üzemeltetőt, nem pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4191
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Felelősség megosztása konzorciumi szerződésben

Kérdés: A közös ajánlattevők egymás közötti szerződésükben rendelkezhetnek a felelősségük vétkesség arányában történő egymás közötti megosztásáról, annak ellenére, hogy a felelősség az ajánlattevővel szemben egyetemleges?
Részlet a válaszból: […]megalapoz, a következők szerint:- "az egyetemleges kötelezetteket - ha jogviszonyukból más nem következik - a kötelezettség egymás között egyenlő arányban terheli. Ha valamely társkötelezett a jogosultnak kötelezettségét meghaladó szolgáltatást teljesített, a többi társkötelezettel szemben - a követelésnek őket terhelő része erejéig - megtérítési követelése támad;- egyik kötelezett sem hivatkozhat a többivel szemben olyan kedvezményre, amelyben a jogosulttól részesült;- a jogosultnak teljesítő kötelezettre a jogosultat megillető és a többiek teljesítésének biztosítására is szolgáló jogok átszállnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3316
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Alvállalkozó felelőssége az ajánlattevő szerződésszegéséért

Kérdés: 10 százalékot meghaladó alvállalkozóként veszünk részt egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésében. Úgy tűnik, hogy a nyertes a saját tevékenysége vonatkozásában nem tudja teljesíteni a szerződést, és várható, hogy az ajánlatkérő felbontja a megállapodást. Ez kihat ránk? Ugye jól tudom, hogy csak a konzorciumi tagok felelőssége egyetemleges? Más lenne a helyzet, ha 10 százalék alatti alvállalkozók lennénk?
Részlet a válaszból: […]ettől még az ajánlattevőnek ki kell fizetnie az alvállalkozóját. A szerződés idő előtti megszüntetése esetén - a Ptk. rendelkezései miatt - elszámolási kötelezettség következik be az ajánlattevő és az ajánlatkérő között. Az elszámolás keretében az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatkérő felé, hogy az elvégzett teljesítésből milyen arányban teljesítettek az alvállalkozói és milyen arányban ő maga. Az ajánlatkérő elsőként az alvállalkozói teljesítmény értékét fizeti ki/utalja át az ajánlattevőnek, és neki kell tovább utalnia. Az ajánlattevő saját számlát akkor nyújthat be, ha igazolja, hogy az alvállalkozóit kifizette. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2812
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Anyagok biztosítása építési beruházáshoz az ajánlatkérő által

Kérdés: Az ajánlatkérő kiírhatja-e úgy az építési munka kivitelezését, hogy az anyagokat ő biztosítja? Nem sérti ez az ajánlattevő döntését? Hogyan lehet garanciális kötelezettséget vállalni, szerződést jogszerűen teljesíteni, ha a támogatott a munka elszámolásánál a saját teljesítményt önmagának igazolja stb.?
Részlet a válaszból: […]munkaerőt is. Ugyanakkor sem a Kbt., sem más jogszabály nem tiltja, hogy adott esetben az ajánlatkérő által biztosított anyagok beépítésével valósuljon meg a beruházás. Ez nem sérti az ajánlattevőt, hiszen a munkát az ajánlatkérő rendeli meg, és neki azt kell elvégeznie, amire a megrendelést kapta. Ilyen esetben természetesen mások az egyes szerződési rendelkezések például a teljesítési, garanciális és együttműködési szabályoknál, mint kulcsrakész kivitelezés esetén. Például az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagok minőségéért nem kell felelősséget vállalnia, csak a beépítésért. A teljesítési feltételek meghatározásánál tekintettel kell lenni arra a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2692
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyetemleges felelősség, alvállalkozói részesedés aránya

Kérdés: Ajánlattevővel egyetemleges a felelőssége az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek? A felelősség jellege függ-e attól, hogy milyen mértékű az alvállalkozó igénybevétele? Kérdésünk még, hogy elképzelhető-e a gyakorlatban az, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést 90 százalékos mértékben az alvállalkozó teljesíti, és ajánlattevő részvétele csupán 10 százalékos?
Részlet a válaszból: […]teljesítést. Polgári jogi értelemben tehát nincs egyetemleges felelőssége az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak, illetve az erőforrást biztosító szervezetnek. A felelősség jellege nem függ a közreműködés mértékétől. Egyetemleges felelősség jellemzően abban az esetben áll elő, ha két vagy több ajánlattevőből álló konzorcium tesz ajánlatot. Ilyen esetben a konzorcium minden tagját egyetemleges felelősség terheli a szerződés teljesítéséért. Véleményünk szerint, miután az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések nem határozzák meg azt, hogy milyen mértékű lehet az alvállalkozó igénybevétele a szerződés teljesítésében, csak azt írják elő a rendelkezések, hogy a 10 százaléknál nagyobb mértékű alvállalkozót kell megadni - ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2462

9. találat: Felelősség tervhiány esetén

Kérdés: Ha a kiírás az építési munkánál a terveztetéssel együtt szerepel, és a tervek nem készülnek el, kinek a felelőssége ez - ugyanis a terveztetés beruházói feladat, és ezt (kiviteli terv) az ajánlat részeként kérte az ajánlatkérő? A tervellenőr közreműködése, bevonása kinek a kötelezettsége? (Hivatalosan megrendelő.)
Részlet a válaszból: […]megnevezését; - az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát, - az ellenőrzött dokumentáció (rész) megnevezését; - a tervellenőr(ök) nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, adószámát; annak kinyilvánítását, hogy az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, továbbá - annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér - a)-g) pontok. A (4) és (5) bekezdések a következő rendelkezéseket tartalmazzák: - a tervellenőr tervezői, kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. A tervellenőr továbbá nem láthat el tervellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol a kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] végzi, amelynek a tervellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a tervellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat; - ha a tervellenőr azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció (dokumentációrész) nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem kezdhető meg. A tervellenőr felelős tehát azért, hogy a dokumentáció megfelel az előírásoknak, azaz a kivitelezés megkezdődhet. A tervellenőr tehát nem felelős műszaki-vezető vagy tervező az adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2109
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Felelősség fordításért

Kérdés: A dokumentáció tartalmazza, hogy a fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíti a fordítást, milyen felelőssége van az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszból: […]az OFFI Zrt.-nél, amennyiben egyértelműen félrefordítás történt. A kártérítésre a Ptk. szabályai vonatkoznak. [A Ptk. - általános érvényű és közismertnek mondható - 339. §-ának (1) bekezdése értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1891
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést