Ajánlati biztosíték teljesítésének elmaradása, hibája

Kérdés: Az ajánlatkérő önkormányzat ajánlati biztosítékot írt elő az eljárásban, mely átutalással, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezességvállalással teljesíthető. Az ajánlattételi határidő lejárta napján az egyik ajánlattevő utalása nem teljesült az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, a banki rendszer meghibásodása miatt, így az utalásról az igazolást sem tudta benyújtani az ajánlatában. A bank a rendszerhibáról nyilatkozatot is kiadott. Hiánypótolható-e az ajánlati biztosíték befizetésének az igazolása, illetve a biztosíték utólagos rendezése? Elfogadható az, ha az ajánlattevő az önkormányzat más - nem az ajánlattételi felhívásban előírt - számlájára fizeti be a biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben az ajánlati biztosíték átutalása mellett döntött az ajánlattevő, úgy azt a megfelelő számlára az ajánlattételi határidőig kell teljesítenie. Ha ez technikai okokból nem teljesül, akkor sem hiánypótoltatható az ajánlati biztosíték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szakemberek száma mint értékelési szempont

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban vettünk részt, ahol az ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek számát pontozta, de alkalmassági körben nem kérte a szakembereket. 3 szakembert ajánlottunk meg. Sajnos ajánlatunk bírálata során az ajánlatkérő nem találta megfelelőnek az egyik szakembert, és ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Miért nem lehet 2 főt figyelembe venni az értékelés során?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig lehet módosítani.Az eljárási típustól függően meghatározott ajánlattételi határidő lejárata egyben az ajánlati kötöttség beálltát is jelenti, ezt követően az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Referencia pontosítása az eljárásban

Kérdés: Uniós közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tartottunk. A konzultáción feltett kérdések hatására módosítani szeretnénk a referencia megfogalmazásán, hogy biztosan egyértelmű legyen a jelentkezőknek. Elegendő, ha erről a konzultáción részt vevőket közvetlenül tájékoztatjuk, akik egyébként lefedik az általunk ismert piacot?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 55. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:"Kbt. 55. § (1) Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (ideértve a határidők hosszabbítását is) kívánja módosítani, amelyet hirdetményben közzétettek, hirdetmény közzétételével módosíthatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Teljesítési időszak megkezdése az eljárás elhúzódása esetében

Kérdés: Ha a felhívás csak egy teljesítési időszakot határoz meg, az gyakorlatilag egy mozgó kezdési időpontot is jelent a szerződés teljesítése vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a felhívásban nem korlátozta magát az ajánlatkérő, úgy a szerződés teljesítésének megkezdésére a szerződésben foglaltak irányadók, mely szerződés nem léphet hatályba korábban, mint annak aláírása. Így amennyiben elhúzódik az eljárás, valójában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szerződéskötési időszak hosszabbítása

Kérdés: Hosszabbítható-e a szerződéskötési időszak, ha a Kbt. ezt nem rendezi?
Részlet a válaszából: […]

Árubeszerzés és szolgáltatás beszerzése esetében 30, építési beruházás esetében 60 nap áll rendelkezésre a szerződés megkötésére az összegezés közzétételétől számítva. Ezt az időszakot nem lehet hosszabbítani.

(Kéziratzárás: 2023. 10. 31.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Felelősségbiztosítás építési beruházásnál

Kérdés: Ajánlatkérőként olyan közbeszerzési eljárást szeretnénk indítani építési beruházás megvalósítására, amelyik nem feltételes. A módosult szabályok alapján az ajánlattevőnek szükséges felelősségbiztosítással rendelkeznie szerződéskötésre?
Részlet a válaszából: […] ...való rendelkezés végső időpontja annak a tevékenységnek a megkezdése, amelyet a felelősségbiztosítás érint.Ezzel a véghatáridő-tűzéssel azok az esetek is kezelhetővé válnak, ahol a beszerzés tárgya olyan tevékenységeket is tartalmaz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szerződéskötési határidő

Kérdés: Nyertesként hirdettek ki bennünket egy uniós közbeszerzési eljárásban, 2 évre szóló ütemezett szállítási szerződést nyertünk el. A szerződéskötéshez benyújtottuk az ajánlatkérő által kért dokumentumokat, információkat. Mi úgy tudjuk, hogy a szerződést 30 napon belül kell megkötni, de az ajánlatkérő illetékes vezetőjének szabadsága miatt a szerződést még nem írtuk alá. Az aláírás késedelme miatt érvényes lesz-e a szerződés? Az aláírás késedelme alapul szolgálhat a szerződésben vállalt 1. részteljesítési határidő módosítására?
Részlet a válaszából: […] ...ideje alatt, azaz az írásbeli összegezés megküldésétől számított - jelen esetben - 30 napon kötelesek megkötni a felek. Ez a határidő nem hosszabbítható meg, és a kötelezettség alól nem mentesít az ajánlatkérő vezetőjének esetleges akadályoztatása sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Eljárás visszavonása

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzési szerződésre (munka- és védőruha) irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított még az év elején. Eddig kétszer módosította az ajánlattételi határidőt, a módosító hirdetményekben mindig megadta a módosítás indokát. Szeptember elején, 5 nappal az ajánlattételi határidő előtt, újabb hirdetményt tett közzé, amelyben visszavonta az eljárást, melyet mi az ajánlattétel napján észleltünk, amikor már teljesen kész volt az ajánlatunk. Az ajánlatkészítésnek van költsége, ennek megtérítését milyen módon lehet kérni az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.(2) Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Előzetes vitarendezés minősítése

Kérdés: Ajánlattevőként előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottunk be az ajánlatkérőhöz, mert szakmai tudásunk szerint a beszerzési tárgyra vonatkozó műszaki paramétereket indokolatlanul versenyszűkítőnek láttuk. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmet elutasította. A kiegészítő tájékoztatásokat követően újabb előzetes vitarendezési kérelemmel fordultunk az ajánlatkérőhöz, amelyben kértük az ajánlattételi határidő meghosszabbítását. Erre a kérelemre az ajánlattételi határidő lejártáig nem kaptunk választ, így ajánlatot nem nyújtottunk be. Az ajánlatkérő eljárását megtámadhatjuk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés tartalma szerint mi úgy látjuk, hogy miután az ajánlattevő a 2. vitarendezési kérelmében kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítását kérte az ajánlatkérőtől, de semmilyen olyan jogsértő eseményt vagy dokumentumot nem jelölt meg, amely a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Határidők számítása kiegészítő tájékoztatás esetében

Kérdés: A Kbt. 48. § (3) bekezdése a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás nyújtására és kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is alkalmazandó? Azaz amennyiben a válaszadási, illetve kérdezési határidő pl. vasárnap jár le, úgy a hétfői nap lesz a válaszadás, illetve kérdezés határideje?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésének feltevésére. Pontosan ezért fontos, hogy az ajánlatkérő erre is figyelemmel legyen akkor, amikor a jelentkezési/ajánlattételi határidőt meghatározza.A 48. § (3) bekezdés szerint, ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.
1
2
3
112