Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: határidők a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt.-ben számos esetben találkozom azzal, hogy ajánlatkérőként haladéktalanul meg kell tennem valamit. Mit jelent az, hogy haladéktalanul, és mennyi a kockázata annak, ha az ajánlatkérő késlekedik egy kicsit?
Részlet a válaszból: […]egy olyan objektív időbeli eljárási határidőt állapít meg, amely egyértelműen órában és percekben meghatározható és kikényszeríthető lenne, azonban a feladatok ügyintézési sorrendjére, prioritására utaló kötelezettségként értelmezhető.A Döntőbizottság határozata alapján a jogorvoslati fórum gyakorlatában a haladéktalanul azt jelenti, hogy az ajánlatkérő az arra megjelölt eseményt követően rövid időn belül köteles a közzétételről intézkedni.Mivel az érintett esetben több okból ez nem így történt, a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 165. §-ának (11) bekezdése szerint a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét figyelembe vette. Értékelte az ajánlatkérő terhére a jogsértés súlyát, azt, hogy a több olyan jellegű jogsértést követett el (közzététel, ellenőrzés), mely az eljárást lezáró döntésre nincs kihatással. Értékelte a kérelmezett terhére a jogsértés súlyát, hogy a kérelmezett a kifizetések kapcsán nem tett eleget maradéktalanul a 322/2015. kormányrendeletben foglalt kötelezettségének, valamint figyelembe vette a közbeszerzés tárgyát és alacsony értékét (becsült értéke 43.421.400 Ft). Figyelembe vette továbbá, hogy a jogsértések a szerződés teljesítése és a közbeszerzési eljárás során következtek be. A kérelmezett és az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4632
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Üzemzavar miatt módosított hirdetmény feladásának határideje

Kérdés: Meddig kell feladni azt a hirdetményt, amelyet üzemzavar miatt kell módosítani arra figyelemmel, hogy az üzemzavarról szóló információ nem derül ki azonnal?
Részlet a válaszból: […]meghatározottak szerint. Ekkor utalni kell az üzemzavarra, és az alábbiak szerint az ajánlatkérőnek haladéktalanul fel kell adnia a módosító hirdetményt, de legkésőbb az üzemzavart követő munkanapon. Mivel az üzemzavart követő munkanapon ma már jellemzően megjelenik, ha valóban üzemzavar volt, így ennek az ajánlatkérő meg tud felelni.A kormányrendelet előzőekben utalt 16. §-ának (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.(3) Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.2019. április 1-jétől a Kbt. módosítása értelmében összhang lesz az 55. § (2) bekezdése és az üzemzavar miatti, késői határidő-módosítás között. Erre a módosításra valóban szükség volt ahhoz, hogy egyértelmű legyen a probléma kezelése.A Kbt. rendelkezése a fenti időpont szerinti hatállyal a következő:"55. § (2) A felhívást módosító hirdetményt az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidő lejártáig fel kell adni, és a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. Amennyiben az EKR e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges a módosító hirdetményt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja. A módosításról szóló hirdetményt az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon fel kell adni, és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni kell."Hasonlóképpen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4297

3. találat: Határidők számítása

Kérdés: Változtak a határidők számítására irány­adó szabályok az új Kbt.-ben?
Részlet a válaszból: […]megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik;- a hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján;- ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le;- a hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik;- az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is alkalmazni kell.Az ismertetett rendelkezések közül a fenti, utolsó bekezdésben foglaltak új szabályok. Ezzel tulajdonképpen régóta hiányzó rendelkezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3768
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Munkanapokban meghatározott határidő értelmezése

Kérdés: A Kbt. több helyen munkanapokban meghatározott határidő alkalmazását írja elő. Az így megadott határidő pontosan mikor jár le? Az utolsó nap 24. órájában, vagy az adott napon, a munkaidő végén? Nevezetesen például, ha az ajánlattevő vitarendezési kérelmet nyújt be, de az a határidő utolsó napján, munkaidő után érkezik meg az ajánlatkérőhöz, az határidőben benyújtottnak, avagy elkésettnek tekintendő?
Részlet a válaszból: […]nélküli tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint egészében vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció vagy azok módosítása - a) és b) pontok.A kezdeményezés időkorlátját a Kbt. tehát kétféleképpen határozza meg: egyrészt a tudomásszerzést követő három munkanapon belül, ami a teljes 24 órát is jelentheti, azaz a határidő adott munkanapon késő este is lejárhat, másrészt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, vagy további esetekben a határidők lejártáig kezdeményezhető. A tizedik napig történő kezdeményezési lehetőség szintén a teljes 24 órára utal, azaz nem a határidő lejártát megelőzően kell a 24 órákat visszaszámolni, és amennyiben a határidő délelőtt 10 órakor jár le, akkor a visszafelé számított 10. nap 10 óráig érkezhet csak be vitarendezés iránti igény. Ebben az esetben szintén érkezhet akár késő este is kezdeményezés, ezt a Kbt. nem zárja ki. A gyorsított vagy rendkívüli sürgősség esetében egyértelművé tett határidő logikus, hiszen ebben az esetben a vitarendezési kérelem sem érkezhet be ajánlattételi vagy részvételre jelentkezési határidőt követően.A Kbt. 79. §-ának (3) bekezdése a korábbiakban már jelzett válaszadási határidőt az alábbiak szerint határozza meg.Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - általa ismert - ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja.A vitarendezés megérkezését követő munkanapon kezdődik tehát az ajánlatkérő határidejének számítása, mely időszak alatt, azaz a teljes három munkanap 24 órája alatt lehetősége van válaszát megadni, vagy a közbeszerzési törvény 79. §-ának (4) bekezdése értelmében hiánypótlásra vagy felvilágosítás, indokolás nyújtására felszólítani az ajánlattevőt.A Kbt. rendelkezése szerint az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) három munkanapos határidővel hiánypótlás (67. §), felvilágosítás (67. §) vagy indokolás (69-70. § bekezdése) benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3276
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Határidők meghatározása a Kbt.-ben

Kérdés: Nem lenne célszerű, ha a Kbt. a határidőket munkanapban és nem naptári napban határozná meg? Gondolunk itt különösen a kiegészítő tájékoztatásra, amikor is például a hat napból egy péntek délután, kettő hétvége, és a kiegészítő tájékoztatás olyan tartalmú, hogy három nap alatt gyakorlatilag megoldhatatlan a válasz megfelelő benyújtása. Hiánypótlásánál hasonló a helyzet.
Részlet a válaszból: […]minden esetben, de segíthet a helyzet orvoslásában. A fentiekben említett jogszabályhely szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell. Ebben az esetben a közbeszerzési törvény 75. §-ának (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével az ajánlatkérő csak akkor élhet, ha az ajánlati felhívásban előírta, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről a körülményről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2106
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Kiegészítő tájékoztatás határidejének számítása

Kérdés: A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal lehet kérni. Ezt több ajánlatkérő úgy számítja, hogy az ajánlattételi határidő órájáig lehet feltenni a kérdéseket. Jogszerű ez, hiszen a Kbt. nem órában határozza meg az időtartamot?
Részlet a válaszból: […]elkerülése végett közzétett órameghatározás nem ütközik a közbeszerzési törvény szabályaiba. Amennyiben nem ad meg az ajánlatkérő más időpontot, és e-mailen, továbbá faxon is elérhető az ajánlatkérő, értelmezhető úgy is, hogy éjfélig eljuttatható a kérdés. Ezért mindenképpen javasolt a pontos időpont meghatározása. (Amely egyébként az ajánlatkérő válaszadási kötelezettségére is irányadó kell, hogy legyen.) [A Kbt. 56. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2084
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Hiánypótlási felhívás kiadásának időpontja, határideje

Kérdés: A hiánypótlási felhívást az eljárás mely szakaszában lehet kiadni, és mi az az időpont, amíg kiadható?
Részlet a válaszból: […]eredményhirdetés időpontjának elhalasztására. A hiánypótlás megküldése és határideje tehát az ajánlatkérő józan belátásának függvénye, amely egyben azt is jelenti, hogy amennyiben rosszul mérte fel a határidőt, és nem lehetett annyi idő alatt a hiányokat pótolni, akkor bizony az ajánlatkérő eljárási hibát vétett. Fentieket támasztja alá - egyebek mellett - a Kbt. 83. §-ának (1), (3) és (5) bekezdése a következők szerint: - az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét; - a hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat; - a hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. [A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Határidő-problémák hirdetmény honlapon történő közzétételénél

Kérdés: A közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos a kérdésünk. A Kbt. 17/C. §-ának (1) bekezdése szerint 5 munkanap áll rendelkezésre a 17/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, információk honlapon történő közzétételére. A törvény 17/C. §-ának (3) bekezdése szerint a hirdetmények TED, illetve a Közbeszerzések Tanácsa részére történő feladását követően kerülhet sor az adatok honlapon történő közzétételére, és közzétenni a már megjelent hirdetmény tartalmával megegyező adatokat lehet. Tekintettel arra, hogy a hirdetmények valószínűleg nem jelennek meg a feladást követő 5 munkanapon belül, hogyan tud eleget tenni az ajánlatkérő a határidő betartására vonatkozó kötelezettségének?
Részlet a válaszból: […]információt javasoljuk feltenni, ami már megjelent. Sokkal több kárt okoz az ajánlatkérő saját magának, ha korábban, vagy akár véletlenül más tartalommal
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1951
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Határidő-meghatározás módja

Kérdés: Mit jelent az, hogy az ajánlattevő ajánlata azért érvénytelen, mert a szállítási határidőt nem egy bírálható egységben fejezte ki? Hogy lehet azt a gyakorlatban nem bírálható egységben megjelölni?
Részlet a válaszból: […]ajánlatában, az ajánlatkérő számára nem egyértelmű, hogy milyen időegységre gondolt az ajánlattevő. Javasolt ugyanakkor felvetni, hogy amennyiben az ajánlatkérő nem írta elő felhívásában a kötelező egységet, vajon hogyan tervezte az összegezés elkészítését. Azonban az ajánlattétel során a felhívás gyengeségével kapcsolatban már
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1934
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Ajánlati kötöttség minimum határideje

Kérdés: Az ajánlati kötöttség időtartamát minek alapján határozza meg az ajánlatkérő? Van-e minimum-határidő? Változik-e 2009-ben az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszból: […]a tekintetben lesz változás, mivel a szerződéskötési moratórium 2010. január 1-jétől 20 nap lesz, de az elektronikus közbeszerzési eljárási kötelezettség miatt közösségi eljárásrendben valójában a 12 nap lép hatályba, míg nemzeti eljárásrendben 2010. július 1-jén 20 napról 12-re csökken a moratórium, amennyiben nem elektronikus az eljárás. Tehát a moratórium idejénél rövidebb időre biztosan nem érdemes meghatározni az ajánlati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1866
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést