Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott hatáskör tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Döntőbizottsági hatáskör szerződés teljesítése vonatkozásában védelmi beszerzés esetén

Kérdés: Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?
Részlet a válaszból: […]szabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt indult eljárás lefolytatása.A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a szerződés érvénytelenségének megállapítása is, mely a Kbt. 137. §-ára utal, nem említve a védelmi beszerzéseket.A Kbt. 137. §-ának (3a) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértés alapján a szerződés semmisségének megállapítása, valamint a 137. § (3) bekezdésében foglalt körülmények alapján annak megállapítása, ha a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértéssel érintett szerződés nem semmis. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik továbbá annak megállapítása is, hogy a 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis szerződés esetén a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot helyreállítható-e.A kérdés ugyanakkor jogos, hiszen a közbeszerzési törvény 145. §-ának (6) bekezdése kifejezetten a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe utalja a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésre, beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárásokat is. Ez azonban nem vonatkozik semmilyen módon a védelmi beszerzési törvény alkalmazása során kötött szerződés ellenőrzésére.A Kbt. 145. §-ának (6) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság az e törvény alkalmazása alóli kivételekkel kapcsolatos jogorvoslat során nem vizsgálhatja felül az Országgyűlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazása alóli felmentést eredményező döntését. Törvény ilyen tartalmú rendelkezése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozhat a védelmi és biztonsági tárgyú, továbbá a minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre, beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása.A fentiek utalhatnak a védelmi beszerzési szabályokra, ezért érdemes megvizsgálni a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (továbbiakban Vbt.) jogorvoslati szabályait, melyek nagymértékben hasonlítanak a Kbt. 145. §-ának rendelkezéseire.A Vbt. elsősorban a védelmi és biztonsági beszerzési eljárással kapcsolatos jogsértések vonatkozásában emeli ki a Közbeszerzési Döntőbizottság szerepét a 138. §-ának (2) bekezdésében.A Vbt. előző bekezdésben hivatkozott rendelkezése szerint a védelmi beszerzési eljárással, a biztonsági beszerzési eljárással, a védelmi beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel, valamint a biztonsági beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel, és ezek módosításával vagy teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.A Vbt. 139. §-ának (2) bekezdése ugyanakkor kifejezetten utal a szerződés törvénybe ütköző módosítására vagy teljesítésére a Közbeszerzési Döntőbizottság feladatai között. Sőt a 139. § (2a)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4351

2. találat: Jogorvoslati lehetőség a kivitelezett műszaki tartalom jelentős eltérése esetén

Kérdés: Építési beruházás esetén a kivitelezett műszaki tartalom a dokumentációtól, illetőleg a nyertes ajánlattevő ajánlatától - jól látható módon - jelentős mértékben eltért. 1. Egyéb érdekeltként jogorvoslati kérelmet csak a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételét követően (30 napon belül) lehet benyújtani, vagy már az építési beruházás megvalósulása során is? 2. Mi a jogsértés jogvesztő határideje: - az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti (a pályáztatás tartalmától eltérő) vállalkozási szerződés megkötésének ideje, vagy - a teljesítésről szóló hirdetmény megjelenésének időpontja, vagy - egyéb - közbenső - határidő? 3. A KDB vagy a bíróság hatáskörébe tartozik-e az elbírálás?
Részlet a válaszból: […]abban, hogy nem is "terveznek" szerződésmódosítást, csak szerződéstől eltérő teljesítést, esetleg arról van-e szó, hogy a kivitelező szerződéstől eltérő módon teljesít. A kérdés szerinti felsorolásnak megfelelő sorrend szerint válaszunk a következő: - az első esetre irányadó szabály a Kbt. 307. §-a, amely szerint a szerződés módosításáról hirdetményt kell feladni a módosítástól számított 5 munkanapon belül. A hirdetmény feladásának elmulasztása miatt jogorvoslatot lehet kezdeményezni. A jogorvoslati határidő a jogsértés bekövetkeztének időpontjától számított 15. nap. Jelen esetben a jogsértés időpontja a szerződő feleknek a szerződésmódosításban való megállapodását követő 5. munkanap, amikor is ajánlatkérőnek a hirdetményt fel kellett volna adnia. Az 5. naptól számított 90. napon túl jogorvoslat nem kezdeményezhető, mert ez a határidő jogvesztő jellegű a Kbt. 323. §-ának (2) bekezdése alapján. A 90 napos jogvesztő határidőt minden esetben a jogsértés megtörténtétől kell számítani; - a második esetben a szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény közzétételével megnyílik a jogorvoslati lehetőség. Ettől számítva 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani. Ha a kérelmezőnek később jut tudomására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 896
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közbeszerzések Tanácsának feladatai

Kérdés: Milyen jellegű feladatokat lát el a Közbeszerzések Tanácsa? Rendelkezik-e erről az új Kbt.?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket; vezeti és közzéteszi a Kbt. XI. fejezete szerinti békéltetők névjegyzékét; jogosult ellenőrizni a békéltetők tevékenységét; kidolgozza a békéltetőkre vonatkozó Etikai Kódexet; vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét; vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait; közzéteszi az akkreditált tanúsítók listáját; jogosult ellenőrizni az akkreditált tanúsítók tevékenységét; gondoskodik a "Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá"-nak, illetőleg elektronikus változatának szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények ellenőrzéséről, közzétételéről; közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatait, valamint a bíróság ezek felülvizsgálata tárgyában hozott jogerős határozatait, a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját (az eltiltás idejének feltüntetésével), a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok végrehajtását segítő ajánlásokat, továbbá egyéb, a közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatókat és közleményeket; figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és tejesítését; nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről, valamint a közbeszerzésekről, ideértve a közbeszerzések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 124
Kapcsolódó tárgyszavak: ,