Beszerzés önkormányzat "in-house" szervezetétől

Kérdés: A Kbt. 23. §-ának (5) bekezdése alapján kialakított helyben központosított közbeszerzési rendszerében az ajánlatkérésre feljogosított szervezet (az önkormányzat) "in-house" cége szállíthat-e árut, vagy szolgáltathat-e a rendszerben lévő többi szervezet részére azon az alapon, hogy ő "in-house" kapcsolatban van az ajánlatkérésre feljogosított szervezettel, és ezáltal megvalósul a Kbt. 9. § (1) bekezdés ka) pontjában meghatározott kivétel, tehát tényleges közbeszerzés nem történik? Másképpen: a rendszerben lévő szervek - adott szállítóval, szolgáltatóval történő - szerződéskötési (megrendelési) kötelezettsége (mely egyébként az egész helyben központosított közbeszerzési rendszer lényege) fennáll-e abban az esetben, ha a szerződéskötést - közbeszerzési eljárás nélkül - eredményező feltétel csak az ajánlatkérésre feljogosított szervezet vonatkozásában áll fenn?
Részlet a válaszából: […]  A közbeszerzési törvény 23. §-ának (5) bekezdése értelmébenaz általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult aközbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. A közbeszerzéshelyben központosításáról az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Helyben központosított közbeszerzés lefolytathatósága

Kérdés: Lehetséges-e villamos energia központosított beszerzése például az önkormányzat és egészségügyi intézménye energiaszükségletének fedezésére? Ha igen, milyen formában, és ha nem, mi zárja azt ki?
Részlet a válaszából: […] ...irányított szervezetek vonatkozásában a helyiönkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítvalefolytatni;- a helyben központosított közbeszerzési eljárásokra aközbeszerzési törvény szabályait kell alkalmazni;- a közbeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 10.

Igényérvényesítés helyben központosított közbeszerzésben

Kérdés: A helyben központosított közbeszerzésben a hibásan, késedelmesen vagy egyéb okból nem szerződésszerűen teljesítő nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíthetnek-e közvetlenül igényt az egyes ajánlatkérők, vagyis azok a szervezetek, amelyek részére a teljesítés történik, avagy erre csupán a központi ajánlatkérő (ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet) jogosult? Ha tehát adott esetben polgári jogi alapon álló igénye merül fel valamely "háttér-ajánlatkérőnek", akkor eljárásjogi szempontból milyen szabályok szerint léphet fel, és ennek során milyen kötelezettségei vannak az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek?
Részlet a válaszából: […] ...helyben központosított közbeszerzésre 2007. január 11-énhatályba lépett szabályok értelmében az alábbiak vonatkoznak a Kbt. 17/B. §-aalapján.Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyiönkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.

Önkormányzatok "helyben központosított" közbeszerzései

Kérdés: A közbeszerzési törvény nem olyan régóta megengedi az önkormányzatoknak, hogy "helyben központosítva" folytassanak le közbeszerzéseket. Miről kell rendelkeznie ilyen esetben az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...határozza meg az alábbiak szerint.A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzatrendeletet alkot, amelyben- kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretébenajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet;- meghatározza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 6.

Helyben központosított közbeszerzés kiépítése

Kérdés: A megyei önkormányzat az általa irányított intézményeire kiterjedően - az előzetes felméréseket követően - ki szeretné alakítani a helyben központosított közbeszerzés intézményét. A fenti jogszabály-módosítást kezdeményező törvényjavaslat és a parlament által elfogadott törvény több ponton eltér egymástól. A törvényjavaslat tartalmazta azt, hogy a rendelet megalkotásánál a Kbt. és a 168/2004. Korm. rendelet szabályait is alkalmazni kell. Az elfogadott törvényben már csak annyi van, hogy a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jól értelmezem-e, hogy a helyben központosított közbeszerzés a már létező és működő központosított közbeszerzés szabályait figyelembe véve építhető ki, de attól, amennyiben a Kbt. ezt nem tiltja, el is lehet térni a rendelet megalkotásánál? Maga a módosító - 2006. évi CXXXV. - törvény csak a leglényegesebb és a megalkotandó rendelet kötelező tartalmi elemeit nevezi meg, és a rendeletben ezek köré építkezve kell a rendszer kiépítéséről és működtetéséről rendelkezni. A törvényjavaslat tartalmazott egy olyan feltételt is, hogy az önkormányzat a rendeletében kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított és kizárólagos tulajdonában álló szervezetet, az elfogadott törvényből ugyanakkor kimaradt a kizárólagos tulajdonában mondatrész. A fentiekkel kapcsolatban felmerült annak a kérdése, hogy elméletben nem ütközik-e a Kbt.-be egy olyan megoldás, hogy a helyben központosított rendszer működtetését egy, az önkormányzattól teljesen független, közbeszerzési eljárással kiválasztott szervezetre bízzuk. (Én azt gondolom, hogy ez több szempontból nem szerencsés megoldás, de az elvi lehetősége nem kizárt.)
Részlet a válaszából: […] Az előző kérdésben leírtakat kiegészítve, valóban eredetilega 168/2004. kormányrendeletet is megjelölte a jogalkotó. A kialakítás soránerre feltétlenül érdemes figyelemmel lenni, de a vonatkozó kormányrendeletalkalmazása ebben az esetben nem kötelező. A kizárólagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 23.