Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott hiánypótlás címzettje tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hiánypótlás központi e-mail címre

Kérdés: Mennyire célszerű élni azzal az ajánlatkérő által biztosított lehetőséggel, hogy a hiánypótlás elektronikus úton is megküldhető egy központi e-mail címre jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf-fájlként? Ha az ajánlatkérő a felhívásban a fenti fájlformátumon kívül másról nem rendelkezik, van további követelmény az ajánlattevővel szemben? Elegendő a levelezőrendszerben a kérési/olvasási visszaigazolás beállítása? Vagy az ajánlatkérő feladata, hogy tájékoztasson az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről? Ezzel szerepét veszti az eredeti példány megléte, irányadósága?
Részlet a válaszból: […]eljárás elektronikus úton történt dokumentálását szigorúbb feltételekhez köti. A feltételeket részletesen a 257/2007. Korm. rendelet 3. §-a rögzíti a következő tartalommal.Az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:- a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység során alkalmazott termékekkel;- a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, illetve az ajánlatok, részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését - 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai.A kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében elektronikus eljárási cselekmény esetében a küldő félnek biztosítania kell a küldött dokumentum letagadhatatlanságát és megváltoztathatatlanságát az információ eljuttatása során. Amennyiben elektronikus levél útján küldik azt, akkor azt ún. fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy azzal egyenértékű informatikai megoldás alkalmazásával (mely biztosítja a letagadhatatlanságot és megváltoztathatatlanságot) lehet teljesíteni. Az egyszerű elektronikus levél csatolmányaként küldött információ nem igazolja pontosan, hogy ki küldte azt, és hogy a küldés valóban megtörtént. Ez annak ellenére így van, hogy az ajánlatkérő visszaigazolja, megkapta a dokumentumot. Nem tudja ugyanis, hogy valóban a megfelelő tartalmú dokumentumot kapta meg, mely egy hiánypótlás megküldése esetében nem részletkérdés. A hiánypótlás formailag az ajánlat része, azaz ugyanazon formai követelmények szerint kellene azt eljuttatni az ajánlatkérőhöz, mint magát az ajánlatot. A hiánypótlás kérdésben jelzett formában történő eljuttatása tehát nem felel meg a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt írásbeliségre vonatkozó szabályoknak. További problémát jelent, hogy akár elektronikusan aláírt dokumentum esetében sem lehet biztos az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hiánypótlási felhívás címzettjei

Kérdés: Az ajánlatkérő nem küldte meg részünkre a hiánypótlási felhívást, mert a mi ajánlatunk teljes volt. Azoknak az ajánlattevőknek küldte csak meg, akik/amelyek ajánlata hiányos volt. Ez így megfelelő?
Részlet a válaszból: […]megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat;- a hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek, vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető;- mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra - (1)-(4) bekezdések.A hivatkozott rendelkezésekből megállapítható, hogy a hiánypótlási szabályoknak garanciális tartalma is van, amely egyrészt azt jelenti, hogy az eljárásban részt vevő összes résztvevő (ajánlattevő vagy részvételre jelentkező) számára biztosítani kell a hiánypótlás lehetőségét, másrészt azt is, hogy hiánypótlás elrendelése esetén a többi - azaz a hiánypótlásban nem érintett - ajánlattevőt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3495
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Hiánypótlási felhívás, indokoláskérés címzettjei

Kérdés: A Kbt. 67. §-ának (2) bekezdésében, illetve 69. §-ának (1) bekezdésében szereplő "a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett", illetve "és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni" megfogalmazásokat hogyan kell érteni? Az egyik ajánlattevőnek szóló hiánypótlást, felvilágosításkérést, kirívóan alacsony ár miatti indokláskérést a többi ajánlattevőnek is meg kell küldeni, vagy csak tájékoztatni kell őket arról, hogy az ajánlatkérő ilyen tartalmú dokumentumokat küldött ki?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni;- a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat;- az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra;- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.Végül a Kbt. 69. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.Véleményünk szerint a Kbt. 67. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben arról van szó, hogy az ajánlatkérő az érintett ajánlattevőnek küldi meg a hiánypótlást, illetve a felvilágosításkérést, amelyben a határidőt és a pótlandó hiányokat adja meg, illetve azt a kérdést, amelyre felvilágosítást vár. A többi ajánlattevőt a hiánypótlási felhívás kiküldéséről értesíti oly módon, hogy megadja, mely ajánlattevőt kérte fel hiánypótlásra, megadja a pótlandó hiányokat, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3408
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Téves címzés következményei

Kérdés: Egy országos méretű cég esetén hogyan lehet rábírni a kiírót, hogy a kommunikáció során a levelezési címre küldje például a hiánypótló felkérést? És kérdésünk, hogy a nem megfelelő címre küldött, következésképpen nem teljesített hiánypótlás negatív következményeit a jogorvoslat során hogyan bírálják el?
Részlet a válaszból: […]címre küldeni a hiánypótlási felhívását. Az így, az ajánlatkérő hibájából nem teljesített hiánypótlás negatív következményeit - amennyiben az ajánlatból vagy részvételi jelentkezésből egyértelmű, hogy hová kellett volna küldenie az ajánlatkérőnek például a hiánypótlási felhívást -, az ajánlattevő érdekeit figyelembe véve fogja a Közbeszerzési Döntőbizottság várhatóan
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 612
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,