Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott hirdetmény tartalma tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hirdetményi információk csökkenése

Kérdés: A 2020-ban hatályba lépő módosítás indokolása azt írja, hogy kevesebb információt kell adni a hirdetményben, de én nem találom, hogy ez miből következik. Például olyan hasznos dolgokat, mint a FAKSZ lajstromszáma, kell-e közölnöm továbbra is?
Részlet a válaszból: […]helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban" lép. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, úgy azt a dokumentációban kell indokolnia.A Kbt. 66. § (6) bekezdésében az "eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe a "dokumentumokban" lép. Ennek keretében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.A Kbt. 71. § (6) bekezdésében "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe "a közbeszerzési dokumentumokban" lép. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy a közbeszerzési dokumentumokban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást.A Kbt. 75. § (5) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban" lép. Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.A Kbt. 77. § (5) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban" lép. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározhatja azt az objektív módszert vagy a 76. § (6) bekezdés a)-d) pontjának megfelelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4458
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egységes közzététel

Kérdés: Jogszerű-e a többszöri módosítás egységes közzététele?
Részlet a válaszból: […]eljárást indító felhívás 2019. március 8. napján, KÉ-3596/2019. szám alatt. A rendelkezésre álló adatok és az ajánlatkérő nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő hét alkalommal módosította a közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát az ajánlattételi határidő, a műszaki alkalmassági követelmény, valamint a bankszámlaszám tekintetében. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlattételi határidő több alkalommal történt módosítása, de különösen a műszaki alkalmassági követelmény megváltoztatása olyan rendelkezés, amely alapvetően befolyásolhatja az érintett gazdálkodó szervezetek közbeszerzési eljárásban történő részvételi szándékát. A Döntőbizottság mindezek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 55. §-ának (1) bekezdését azzal, hogy nem tett közzé hirdetményt az ajánlattételi határidőt megelőzően azokban az esetekben, amikor a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4408

3. találat: Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszból: […]lehetőség részszempontok (alszempontok) meghatározására.Erre utal a D. 162/2019. számú ügy, ahol az ajánlatkérő valamennyi résznél a költségszemponton belül olyan alszemponto(ka)t adott meg, mely az árszempont körében értékelhető, hiszen ajánlati árat takar. Ebből következően az ajánlatkérőnek ezen alszemponto(ka)t az árszempontnál kellett volna szerepeltetnie, ahogy erre a hirdetmény feladásakor a hiánypótlásban felhívták az ajánlatkérő figyelmét. A Döntőbizottság figyelembe vette azt a tényt, hogy a hirdetményfeladási rendszerben az árszempontnál technikailag nincs lehetőség több részszempont megjelölésére, és ennek kapcsán sem útmutató, sem további tájékoztatás nem állt az ajánlatkérők rendelkezésére, hogy a Kbt. fenti szabályait hogyan tudják érvényre juttatni. Az is megállapítható, hogy a költség és a minőségi szempontnál a hirdetménymintában több alszempont is feltüntethető az árszemponttal ellentétben. A Döntőbizottság a fentieket összességében értékelve megállapította, hogy nem róható az ajánlatkérő terhére, ha a kötelezően használandó hirdetményfeladási rendszer hirdetménymintája nem követi a Kbt. szabályait, így nem lehet az ajánlatkérő terhére értékelni azt, hogy a hirdetmény-ellenőrzés megfelelő útmutatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4394

4. találat: Többtárgyú beszerzés hirdetménye

Kérdés: Ha egy beszerzés többtárgyú - szolgáltatásbeszerzés és építési beruházás -, feladhatom azt egy hirdetményben?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás becsült értékét eleve nem engedi az építési beruházáshoz hozzászámítani.A törvény 13. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatásmegrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.A 16. § (2) és (3) bekezdése értelmében az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére.Fentiek alapján tehát építési beruházás esetében a legkomolyabb a korlát, hiszen hiába lenne hasznos vagy könnyebb az ajánlatkérő számára például az építési beruházáshoz az informatikai felszerelését, gépek, szerverek megvételét is hozzászámítani, erre a fenti 16. § értelmében nincs lehetőség, mivel áru[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3510
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hirdetményi kellék részajánlattételnél

Kérdés: Miért kell részajánlattételnél a "valamennyi részre" opciót bejelölni minden alkalommal az eljárást megindító hirdetményben?
Részlet a válaszból: […]§-ának (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést.Ha tehát az ajánlatkérő a "valamennyi részre" opciót jelöli be az ajánlati felhívás kitöltésekor, akkor ez azt jelenti, hogy az ajánlattevők jogosultak a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, de nem kötelesek. Ennek az előírásnak az indoka részben az, hogy a Kbt. hatályos szabályai nem rendezik, a hirdetményminta szövegéből pedig nem egyértelmű, hogy a "valamennyi részre" opció bejelölése esetén kötelező-e a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, vagy csak lehetséges. Másfelől ha a törvény ezt az előírást nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3072
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ajánlattevői kör meghatározása a kiírásban

Kérdés: Meg kell-e határozni a kiírásban, hogy ki nyújthat be ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is. Az ajánlattevők lehatárolására nincs tehát szükség, mert azt a Kbt. fentiek szerint tartalmazza. Azonban, ha például az ajánlatkérő projekttársaság létrehozására kívánja kötelezi az ajánlattevőket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2144
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Hirdetményből kitörölhető kérdés, melléklet

Kérdés: Valóban el lehet hagyni, ki lehet törölni az adott esetben nem használt kérdéseket, mellékleteket a hirdetményekből?
Részlet a válaszból: […]a hirdetmény megjelentetése, másrészt átláthatóbbá válik maga a hirdetmény, hiszen a felesleges - például árubeszerzés esetében az építési beruházásra vonatkozó - részek kimaradnak. Mindezt nem tiltja a 34/2004. Korm. rendelet, sőt a Közbeszerzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 571
Kapcsolódó tárgyszavak: