Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozónál a képviseleti jog nem releváns kérdés, mert saját maga jár el. Ha pedig meghatalmazott útján, akkor arra meghatalmazást ad. Ettől elválik, hogy például a tárgyalás során a személyazonosságát, ha a felhívás szerint szükséges, milyen formában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Kapacitást biztosító rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: Milyen formában tudom a kapacitást biztosító rendelkezésre állását igazolni a hatályos szabályok alapján? Szükséges-e bármilyen szerződés, vagy elegendő a felek nyilatkozata?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése előszerződéses vagy más formát említ a kérdésben szereplő rendelkezésre állás igazolása vonatkozásában.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Környezetközpontú irányítási rendszer meglétének igazolási módjai

Kérdés: Az ajánlatkérő ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát kéri, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását (ez utóbbi esetben szükséges igazolni azt is, hogy - a gazdasági szereplőnek fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni). Megteheti-e ezt, és ha igen, milyen időpontot kell itt figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének g) pontja és 24. §-ának (4) bekezdése alapján nem csupán az ISO...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 15.

Adatbázis vizsgálata vagy igazolás kérése közösségi rezsimben

Kérdés: Ajánlatkérőként statisztikai állományi létszámot írtunk elő közösségi rezsimben. Mikor kell adatbázist vizsgálni és/vagy igazolást kérni, az EEKD-val együtt, vagy az értékelés végén?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az alábbiak szerint egyértelművé teszi, hogy amennyiben elektronikus adatbázis létezik az érintett alkalmassági követelmény vonatkozásában, abban az esetben azt kell vizsgálni. A szabályozás tehát nem tesz különbséget a kizáró okok és az alkalmassági követelmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Kizáró okok igazolása védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzések esetében a kizáró okok igazolása nincs összhangban a 321/2015. számú kormányrendelettel. Valójában hiányos, vagy leginkább problémát okoz. Van arra lehetőség, hogy mégis a kormányrendeletre hivatkozva határozzuk meg az igazolási formát?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. alábbi kivételi körei kerültek megfogalmazásra a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések vonatkozásában:A Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése alapján a törvényt nem kell alkalmazni- a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Közbeszerzési szakértelem igazolása

Kérdés: A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése szerinti közbeszerzési szakértelem milyen végzettséggel igazolható? Jogász végzettség megfelelőnek minősül-e a jogszabályhely értelmezésében?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a közbeszerzési szakértelem igazolása során nem kizárólagosan a végzettség dönt a megítélésben. Mivel közgazdász, mérnök, informatikus, tanár stb. végzettségű szakember is lehet közbeszerzési szakértő, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 15.

Igazolás elfogadása kiegészítő tájékoztatáskérés hiányában

Kérdés: Pénzügyi alkalmasság tekintetében az ajánlattevőtől az ajánlatkérő nem negatív mérleg szerinti eredmény igazolását kérte. Az ajánlattevők között volt egyéni vállalkozó, aki igazolásként a vállalkozói személyijövedelemadó-bevallását nyújtotta be, amelyből megállapítható, hogy nem volt veszteséges a vállalkozás. Azonban az ajánlattevő a 310/2011. kormányrendelet 14. §-ának (3) bekezdése szerint nem kért kiegészítő tájékoztatást, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő milyen formában fogadja el az igazolást. Kérdésként merül fel, hogy az alkalmasság igazolásaként benyújtott dokumentumok megfelelése esetén, azonban a kiegészítő tájékoztatás kérésének elmulasztása ellenére elfogadható-e, illetve hiánypótlás kérhető-e a mérleg szerinti eredmény benyújtására (egyéni vállalkozó kizárólag kapacitásnyújtóval tudná ezt megtenni), avagy érvénytelenek kell-e minősíteni az annak hiányában benyújtott ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése nélkül képes megfelelni az ajánlatkérő által jogszerűen támasztott követelményeknek, akkor egy opcionális eljárási cselekmény hiánya (tájékoztatás kérése) nem alapozhatja meg az érvénytelenséget. Alátámasztja ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Igazolási kötelezettség a köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: Szerepelünk a köztartozásmentes adózók adatbázisában. A kiírás hivatkozik az Art. 36/A. §-ára, melynek alapján a vállalkozó részére a havonta nettó módon kiszámított 200 000 forintot meghaladó kifizetésekre akkor nyílik lehetőség, ha vállalkozó bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. Ha az adatbázisban nyilvántartanak, akkor is kell ez az igazolás?
Részlet a válaszából: […] Nem kell. A köztartozások és igazolásuk tekintetében a 310/2011. kormányrendelet az irányadó. A kormányrendelet 2. §-ának d) pontja úgy rendelkezik, hogy a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Amennyiben az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Képzettség, végzettség igazolása közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha a szolgáltatást csak meghatározott képzettséggel lehet teljesíteni, akkor milyen igazolásokkal indulhatok a tenderen? (A cég alkalmazottja rendelkezik az adott képzettséggel.)
Részlet a válaszából: […] A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges végzettség, képzettség esetén az ajánlati felhívásnak kell tartalmazni az igazolás módját. Ez lehet diplomamásolat, szakképesítést igazoló dokumentum másolata, bizonyítvány, szakhatóság által kiállított igazolás stb. - attól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Igazolási módok 2012-től

Kérdés: Úgy olvastuk, hogy jövőre kormányrendelet szabályozza az igazolások rendjét. Konkrétan milyen szabályokat tartalmaz majd a rendelet? Ezután a KT már nem ad ki a témakörben állásfoglalást, iránymutatást?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése szerint a kormányrendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okokellenőrzésére milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtásátírhatja elő, illetve köteles elfogadni. A vonatkozó kormányrendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.
1
2