Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott igazolási módok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kapacitást biztosító rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: Milyen formában tudom a kapacitást biztosító rendelkezésre állását igazolni a hatályos szabályok alapján? Szükséges-e bármilyen szerződés, vagy elegendő a felek nyilatkozata?
Részlet a válaszból: […]szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Nem írható tehát elő szerződéses kötelezettség vállalása az ajánlattételi vagy részvételi szakaszban, így a hatályos szabályozásunk értelmében elegendő az ajánlattevő és a kapacitást biztosító egymástól független nyilatkozata a rendelkezésre állás biztosítása vonatkozásában, melytől eltérő formát az ajánlatkérő nem kérhet. A felek döntése, ha mégis szerződéses formában (egy dokumentumban) kívánják nyilatkozataikat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4591

2. találat: Környezetközpontú irányítási rendszer meglétének igazolási módjai

Kérdés: Az ajánlatkérő ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát kéri, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását (ez utóbbi esetben szükséges igazolni azt is, hogy - a gazdasági szereplőnek fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni). Megteheti-e ezt, és ha igen, milyen időpontot kell itt figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]tanúsítvány megszerzésére.A kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének g) pontja eleve lehetővé teszi a környezetvédelmi intézkedések előírását.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - előírható indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud.A kormányrendelet 24. §-ának (4) bekezdése tovább pontosítja a fenti indokolt esetet, jelesül azt írja elő, hogy akkor köteles az ajánlatkérő elfogadni az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések bizonyítékait, amennyiben az ajánlattevőnek fel nem róható okból nem volt lehetősége határidőn belül megszerezni az adott tanúsítványt.A határidő az ajánlattételi határidő, amire a szabályozás utal, azonban azt nem teszi egyértelművé, hogy igazolnia kell-e az ajánlattevőnek, hogy már megkezdte a rendszer bevezetését.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4535

3. találat: Adatbázis vizsgálata vagy igazolás kérése közösségi rezsimben

Kérdés: Ajánlatkérőként statisztikai állományi létszámot írtunk elő közösségi rezsimben. Mikor kell adatbázist vizsgálni és/vagy igazolást kérni, az EEKD-val együtt, vagy az értékelés végén?
Részlet a válaszból: […]európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.Ha létezik adatbázis a 69. § (2) értelmében, akkor azt már az EEKD benyújtását követően ellenőrizni kell, ha ilyen nincs, annak igazolása a vonatkozó, 321/2015. kormányrendelet szerint történik. Ha nincs más előírás, az ajánlatkérőnek az EEKD-ben foglalt nyilatkozatot kell elfogadnia.Az alábbi, a Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése utal arra, hogy milyen esetekben nem kérhető igazolás, mely eseteket az e-Certis rendszerből ellenőrizheti az ajánlatkérő. Itt érhetők el többek között a hazai nyilvántartások is.Az előző bekezdésben hivatkozott jogszabályhely szerint tehát nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.Az e-Certis vizsgálata során arra jutunk, hogy az éves statisztikai állományi létszám igazolása egyszerű nyilatkozattal történik, annak ellenére, hogy ez nyilvános adatbázisban, a www.e-beszamolo.im.gov.hu-n, a kiegészítő mellékletben megtalálható és ellenőrizhető. Az e-Certis számára azonban elegendő a nyilatkozat elfogadása (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/criteria/view/17062).Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4076

4. találat: Kizáró okok igazolása védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzések esetében a kizáró okok igazolása nincs összhangban a 321/2015. számú kormányrendelettel. Valójában hiányos, vagy leginkább problémát okoz. Van arra lehetőség, hogy mégis a kormányrendeletre hivatkozva határozzuk meg az igazolási formát?
Részlet a válaszból: […]kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e törvény alkalmazása alól felmentést adott - a) és b) pontok.A Kbt. alkalmazásától eltekintő ajánlatkérő egyrészt alkalmazhatja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt (továbbiakban Vbt.), továbbá mentesítést kérhet két további kormányrendelet alapján:- az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. Kormányrendelet, valamint- a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. Kormányrendelet alapján.A kérdésben jelzett kizáró okok igazolása a Vbt. alapján valóban általános. Esetünkben azonban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (továbbiakban Alkalmassági rendelet) nem alkalmazható, hiszen felhatalmazása a Kbt. alapján született, miközben a Vbt. alkalmazása során a Kbt. és kormányrendeletei nem minősülnek háttérjogszabálynak. Amennyiben a két, fentiekben említett kormányrendelet szerint jár el az ajánlatkérő, úgy saját szabályainak kialakítása során figyelemmel lehet az Alkalmassági rendelet szabályaira úgy, hogy azt és olyan részletességgel építi be saját szabályrendszerébe, ahogyan szeretné. De ebben az esetben sem javasolt magára az Alkalmassági rendeletre hivatkozni.A Vbt. esetében más a helyzet, hiszen van saját igazolás szabálya, mely az alábbiak szerint általánosan határozza meg a kizáró okok ellenőrzésének módját és a kérhető igazolások körét.A Vbt. 46. §-ának (1) bekezdésének a)-c) pontjai tartalmazzák a törvény szerinti kizáró okokat, melyeket az eljárást megindító felhívásban írhat előő az ajánlatkérő.Az (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat köteles elfogadni:- többszakaszos eljárás esetén a beszerzési eljárás részvételi, egyszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás feladásának vagy megküldésének napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan, ezzel egyenértékű okiratot, amely igazolja a 45. § (1) és (2) bekezdésében, valamint ha az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4069

5. találat: Közbeszerzési szakértelem igazolása

Kérdés: A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése szerinti közbeszerzési szakértelem milyen végzettséggel igazolható? Jogász végzettség megfelelőnek minősül-e a jogszabályhely értelmezésében?
Részlet a válaszból: […]nem fogadható el.A Kbt. 27. §-ának (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészében európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.Ha azonban igazolhatóan gyakorlata van az érintettnek a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, esetleg közbeszerzési tanácsadóként rendelkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3836

6. találat: Igazolás elfogadása kiegészítő tájékoztatáskérés hiányában

Kérdés: Pénzügyi alkalmasság tekintetében az ajánlattevőtől az ajánlatkérő nem negatív mérleg szerinti eredmény igazolását kérte. Az ajánlattevők között volt egyéni vállalkozó, aki igazolásként a vállalkozói személyijövedelemadó-bevallását nyújtotta be, amelyből megállapítható, hogy nem volt veszteséges a vállalkozás. Azonban az ajánlattevő a 310/2011. kormányrendelet 14. §-ának (3) bekezdése szerint nem kért kiegészítő tájékoztatást, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő milyen formában fogadja el az igazolást. Kérdésként merül fel, hogy az alkalmasság igazolásaként benyújtott dokumentumok megfelelése esetén, azonban a kiegészítő tájékoztatás kérésének elmulasztása ellenére elfogadható-e, illetve hiánypótlás kérhető-e a mérleg szerinti eredmény benyújtására (egyéni vállalkozó kizárólag kapacitásnyújtóval tudná ezt megtenni), avagy érvénytelenek kell-e minősíteni az annak hiányában benyújtott ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tájékoztatás kérését mint feltételt, amennyiben például az igazolás formája, tartalma nem egyértelmű.A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabály az alábbiak szerint szól.Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében -, az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől - Kbt. 45. §-ának (1) bekezdése.Fentiek értelmében tehát a kiegészítő tájékoztatás kérése csak lehetőség, nem kötelezettség az ajánlattevő számára.A kérdést érdemes azonban a 310/2011. kormányrendelet értelmezésével is kiegészíteni.Az ajánlatkérő a kormányrendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerint kérte az alkalmasság igazolását az ajánlattevőktől. A kormányrendelet előzőekben hivatkozott rendelkezése az alábbiak szerint szól.Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges.Az igazolás módjára a kormányrendelet 14. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint tér ki, amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a b) pont szerinti beszámolóval.Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.Tehát a törvénnyel ellentétes módon a 14. § előírja, hogy az ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3688

7. találat: Igazolási kötelezettség a köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: Szerepelünk a köztartozásmentes adózók adatbázisában. A kiírás hivatkozik az Art. 36/A. §-ára, melynek alapján a vállalkozó részére a havonta nettó módon kiszámított 200 000 forintot meghaladó kifizetésekre akkor nyílik lehetőség, ha vállalkozó bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. Ha az adatbázisban nyilvántartanak, akkor is kell ez az igazolás?
Részlet a válaszból: […]hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Amennyiben az ajánlattevő az adatbázisban szerepel, további teendő ez ügyben nincs, ezt az információt az ajánlatkérő elmenti az eljárási iratok között.Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel az adatbázisban, igazolási kötelezettsége keletkezik. Ekkor szükséges,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3638

8. találat: Képzettség, végzettség igazolása közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha a szolgáltatást csak meghatározott képzettséggel lehet teljesíteni, akkor milyen igazolásokkal indulhatok a tenderen? (A cég alkalmazottja rendelkezik az adott képzettséggel.)
Részlet a válaszból: […]ajánlati felhívásnak kell tartalmazni az igazolás módját. Ez lehet diplomamásolat, szakképesítést igazoló dokumentum másolata, bizonyítvány, szakhatóság által
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3563
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Igazolási módok 2012-től

Kérdés: Úgy olvastuk, hogy jövőre kormányrendelet szabályozza az igazolások rendjét. Konkrétan milyen szabályokat tartalmaz majd a rendelet? Ezután a KT már nem ad ki a témakörben állásfoglalást, iránymutatást?
Részlet a válaszból: […]a kizáró okok ellenőrzésére milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő, illetve köteles elfogadni. A vonatkozó kormányrendelet még nem jelent meg, továbbá a rendelkezés nem tér ki arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa -
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2844
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Eltérő igazolási módok egy közbeszerzési eljáráson belül

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban és ajánlati felhívásban eredeti vagy közjegyző által hitelesített beszámolót kért. A hiánypótlásban az egyik ajánlattevő cégtől csak másolat benyújtását kérte. Ez elfogadható-e vagy sem? Ugyanebben az eljárásban egy másik cégtől hiánypótlásként bekérte a pénzintézeti nyilatkozatot, mivel azt nem megfelelő tartalommal nyújtották be. Ez nem kizáró ok?
Részlet a válaszból: […]alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok utólagos csatolását, illetve hiányosságaik pótlását kérni. E rendelkezés miatt tehát lehetősége van arra is, hogy a hiányos tartalommal benyújtott pénzintézeti nyilatkozat - mint a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásának egyik módja - tekintetében tartalmi kiegészítést kérjen. A nem megfelelő pénzintézeti nyilatkozat akkor lenne érvénytelenségi ok (és nem kizáró ok), ha az ajánlatkérő a hiánypótlás kizárásáról rendelkezett volna a felhívásában. [A teljesség érdekében részletezzük, hogy a Kbt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdései a hiánypótlás vonatkozásában a következő előírásokat tartalmazzák: - az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti az ajánlat elbírálás alá eső tartalmi elemeinek módosítását; - az előző bekezdés szerinti hiánypótlás lehetőségének biztosításáról vagy ennek kizárásáról az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 847
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést