Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott igazolások érvényessége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Környezetközpontú irányítási rendszer meglétének igazolási módjai

Kérdés: Az ajánlatkérő ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát kéri, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását (ez utóbbi esetben szükséges igazolni azt is, hogy - a gazdasági szereplőnek fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni). Megteheti-e ezt, és ha igen, milyen időpontot kell itt figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]tanúsítvány megszerzésére.A kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének g) pontja eleve lehetővé teszi a környezetvédelmi intézkedések előírását.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - előírható indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud.A kormányrendelet 24. §-ának (4) bekezdése tovább pontosítja a fenti indokolt esetet, jelesül azt írja elő, hogy akkor köteles az ajánlatkérő elfogadni az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések bizonyítékait, amennyiben az ajánlattevőnek fel nem róható okból nem volt lehetősége határidőn belül megszerezni az adott tanúsítványt.A határidő az ajánlattételi határidő, amire a szabályozás utal, azonban azt nem teszi egyértelművé, hogy igazolnia kell-e az ajánlattevőnek, hogy már megkezdte a rendszer bevezetését.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4535

2. találat: Azonos ajánlatkérő más eljárásához benyújtott kizáró oki nyilatkozat elfogadása

Kérdés: Mi a helyzet abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem fogadja el a kizáró oki nyilatkozatot, melyet más eljárás érdekében készítettünk? Tény, hogy szerepel benne egy másik eljárási szám és dokumentumra hivatkozás, de ettől még a tartalom is megfelelő, bár még a mostani eljárást megelőzően készült. Egyébként ugyanahhoz az ajánlatkérőhöz lett benyújtva mindkét dokumentum. Az eljárás 2018-ban indult, és egyelőre nem elektronikusan zajlik.
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.A fenti szabály tehát feloldja azt az ellentmondást, hogy az érintett dokumentum ugyan dedikáltan más eljáráshoz készült, ugyanakkor tartalmilag elvileg felhasználható további más eljáráshoz kötődően is. A jövőben a kötelező elektronikus közbeszerzés 2018. április 15-i hatálybalépésével ezt egészíti ki az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet (Új Elektronikus Rendelet) alábbi szabálya, mely szerint kifejezetten nem kérhető olyan igazolás benyújtása, melyet azonos ajánlatkérőnél már a korábbiakban az ajánlattevő elektronikus úton benyújtott. Ez esetben az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlatkérő az archivált anyagok között köteles megkeresni az adott dokumentumot, és értékelni azt az újabb eljárás során. A szabály egyértelművé teszi, hogy annak ellenére kell figyelembe venni az érintett dokumentumot, hogy azt más eljárásban való felhasználás céljából állították ki.Az Új Elektronikus Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4124

3. találat: Ismétlődő igazoláskérés a szerződéses időtartam alatt

Kérdés: A többéves keretszerződés időtartama alatt van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy fél­évente felhívjon a kizáró okok igazolására? És kérhet-e évente átláthatósági nyilatkozatot? Továbbá, a szerződéskötéskor kérheti-e ismételten a kizáró okok igazolását? Mit tegyünk, ha ez utóbbi esetben nem köti meg a szerződést az igazolások hiányában?
Részlet a válaszból: […]bizonyítására.Fentiek alapján megállapítható, hogy az eljárás eredményének kihirdetését követően, illetve a szerződés megkötése előtt az ajánlatkérő már nem kérheti, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon, illetve igazolja a kizáró okok fenn nem állását, mert ezt korábban kell megvizsgálnia az ajánlatkérőnek. Kizáró ok hatálya alatt álló ajánlattevőt ugyanis nem hirdethet nyertesnek az ajánlatkérő, mert ezzel megsértené a Kbt. 56. §-át.A szerződéskötés elmaradása miatt elsőként előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezhet a nyertes ajánlattevő, majd - ha ez nem vezet eredményre - jogorvoslati eljárást kezdeményezhet a nem szerződő ajánlatkérő ellen.Más a helyzet az ún. átláthatósági nyilatkozattal. Ez a nyilatkozat a köznapian ún. offshore cégek kizárására vonatkozik. Az erre irányadó kizáró okot az 56. § (1) bekezdés k) pontja tartalmazza.Ezzel összefüggésben rendelkezik a Kbt. 125. §-a az alábbiakról a szerződés tartalma tekintetében.Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként elő­írni, hogy- a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi, és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti - (4) bekezdés a) és b) pontok.Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel - (5) bekezdés a) és b) pontok.Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3488

4. találat: Ajánlattételi felhívás megjelenését megelőzően keletkezett iratok felhasználhatósága

Kérdés: Lehet-e korábbi a nyilatkozat, referencia az ajánlattételi felhívás megjelenésének időpontjánál, illetve van-e olyan igazolás, amelynek kelte korábbi lehet az előzőek szerinti időpontnál?
Részlet a válaszból: […]referencia tartalma, az aláírási címpéldányban az aláíró aláírása nem változott, továbbá a kizáró oki nyilatkozat tartalmi szempontból mindegy, hogy mikor született, mivel a kelte csak azt bizonyítja, hogy az aláírásra jogosult akkor írta alá a nyilatkozatot, és annak tartalmát fenntartja a későbbiekben is. Tehát csak abban az esetben (30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat, változásbejegyzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3330

5. találat: Munkaügyi Felügyelőség és a Bányászati Hivatal igazolásainak érvényessége

Kérdés: Meddig érvényesek a Munkaügyi Felügyelőség és a Bányászati Hivatal igazolásai? (Erre a törvény, illetve a módosítása nem tér ki.)
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérési dokumentációban az érvényességi időre rendelkezéseket tenni. Az érvényességi idő meghatározásakor azonban figyelemmel kell lennie a közbeszerzési alapelvekre, azaz az igazolások időbeli felhasználhatóságát úgy kell megállapítania, hogy az az ajánlattevők számára aránytalan nehézséget ne jelentsen.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 843
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Eltérés a Kbt. érvényességi hatályától a nyilatkozatok vonatkozásában

Kérdés: Az ajánlatkérő előírhat-e általános jelleggel az igazolások vonatkozásában a törvényben előírt érvényességi hatályhoz képest rövidebbet (APEH-, VPOP-igazolások Kbt.-ben meghatározott 1 éves érvényessége)?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségről szól, amelyre ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles hivatkozni. Ettől való eltérést a törvény nem enged, taxatíve sorolva fel azokat a kizáró
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 793
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Igazolások érvényességének szabályozása a Kbt.-ben

Kérdés: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az igazolások esetén közjegyzői okiratot kér [Kbt. 60. § (1) bek. c)-d), illetve f) pontja stb.]. Azonban nem ír ezek időbeli korlátjáról. Ennek a ténynek az ajánlatban kell-e szerepelni, vagy ha nem írják ki, akkor bármilyen időpontban megtett nyilatkozatot el kell fogadni, mert a Kbt. 88. §-a ilyen feltételt nem támaszt. Kérem, válaszolják meg, hogy a közjegyzői okiratnak milyen időbeli korlátja van a közbeszerzési eljárásokban?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének megfelelően benyújtott formában felhasználható a közbeszerzési eljárásokban. Az igazolások időbeli felhasználhatósága tekintetében - a Tanács tájékoztatója alapján - az ajánlatkérő rendelkezhet. Megjegyezzük, hogy az ajánlatkérők általában 30 napnál régebbi igazolást nem fogadnak el például annak tanúsítására, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) gazdasági társaság nem áll csődeljárás hatálya alatt, nem folyik ellene felszámolási eljárás, nincs folyamatban a végelszámolása stb. A köztartozások esetében azonban a Kbt. időbeli korlátot tartalmaz az igazolásoknál, a felhasználhatóság tekintetében, 63. §-ának (3) és (4) bekezdésében, a következők szerint: az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. §-ának (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak (adóhatóság, vámhatóság, társadalombiztosítási szerv, illetve helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat) az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 530
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Igazolások érvényessége kikötés hiányában

Kérdés: Amennyiben nincs kikötve a közbeszerzési pályázatban a cégkivonat, illetve az igazolások érvényességi ideje, abban az esetben azok meddig érvényesek?
Részlet a válaszból: […]kikötés hiányában - az ajánlatkérő megkeresését e tárgyban, a későbbi problémák megelőzése érdekében. A köztartozások vonatkozásában az érvényesség tekintetében maga a közbeszerzési törvény is tartalmaz előírásokat. Ennek megfelelően a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az (1) bekezdésnek megfelelően köteles csatolni a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságoknak az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 506
Kapcsolódó tárgyszavak: