Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott internethasználat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Támogatás visszavonásának következményei

Kérdés: Milyen következményekkel jár, ha a Kbt. szerinti támogató szervezet az eredményhirdetés után, de még a szerződéskötés előtt írásban az ajánlatkérőnél visszavonja a támogatását? Milyen következménye van, ha ezt már a szerződéskötés után teszi meg?
Részlet a válaszból: […]eredménytelenségi okai nem szólnak erről. A 92. § alapján eredménytelen az eljárás, ha - nem nyújtottak be ajánlatot; - kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; - egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; - az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja; - valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; - a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt, illetve - a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. A Kbt. 99. §-ának (3) bekezdése azonban az eredményhirdetés utáni állapotot teszi egyértelművé, pontosabban a szerződéskötési kötelezettséget oldja fel, az előbbiekben már alkalmazott "általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében" fordulattal az alábbiak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1478
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Eljárási kötelezettség támogatás és önerő arányának azonossága esetén

Kérdés: A Kbt. 22. § (2) bekezdésének b) pontja alapján kell-e egy 50 százalékban uniós forrásból finanszírozott projekt esetén eljárást lefolytatni, ha a forrás elnyerésére kiírt pályázati felhívásban az szerepel, hogy 50 százalék feletti támogatás esetén kell eljárást lefolytatni? A kérdésünk az, hogy 50 százalék, tehát egyenlő az EU-s forrás és az önerő, ez az eljárási kötelezettség szempontjából minek számít? Többségnek vagy sem?
Részlet a válaszból: […]és az egyéni céget - amelynek a 25. § (2) bekezdése szerinti építési beruházását vagy ezzel összefüggő szolgáltatásmegrendelését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja; - amelynek IV. fejezet szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1467
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Támogatott közbeszerzések, támogatási megállapodások valósságának ellenőrzése

Kérdés: A támogatott közbeszerzéseket, a támogatási megállapodások valósságát hogyan ellenőrzik, és mely szervezetek a közbeszerzés folyamatában?
Részlet a válaszból: […]összefüggő szolgáltatásmegrendelését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja; - amelynek az e fejezet szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják. Nemzeti rezsimben: A 241. § b) pontja: a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -, amelynek e fejezet szerinti közbeszerzését az a) pontban meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja. Egyszerű rezsimben: A törvény 293. § b) pontja: a támogatásból megvalósítandó építési beruházás tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -, amelynek az e rész szerinti építési beruházását az a) pontban meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja. A fentieken túlmenően a támogatásra irányuló igény esetében feloldódik az eljárás indításának az ajánlati felhívás közzétételére vonatkozó szabálya, amely segítséget nyújt az ajánlatkérő számára a fedezet rendelkezésre állása nélkül indított eljárás esetében a következők szerint: - Kbt. 48. § (2) bekezdése: ha az ajánlatkérő, illetőleg a 22. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást közzéteheti. Az ajánlati felhívásban (az egyéb információk körében) fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre, valamint a (3) bekezdésben foglaltakra; - a (3) bekezdés értelmében a (2) bekezdés esetében a törvény 82. §-át, a 99. §-ának (3) bekezdését és 303. §-át úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása. Többletjogosultságot ad azonban a szabályozás a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőinek, amely az ajánlatkérő támogatásban részesülő létéből ered. A szabályozás a következő: - Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése: az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen; - a 95. § szerint: az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket. Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében "felmentő ok lehet" a jogszerű állami támogatásból finanszírozott megoldás. A törvény 86. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Maradványpénzek felhasználása

Kérdés: Uniós támogatású program keretében a maradványpénzek felhasználása érdekében tervezetet készítettünk a már kifejlesztett tananyagok témaköreinek médián keresztül történő népszerűsítésére. Az igényelt támogatás összege 300 millió forint. A feladatokat szakmai szolgáltatásként tudjuk költségvetési soron tervezni. Szeretném megkérdezni, hogyan járunk el szabályosan, szükséges-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amennyiben jóváhagyást nyer a tervezés?
Részlet a válaszból: […]bocsátását vagy igénybevételét. A IV. fejezet szerinti eljárást - a Kbt. 27. §-ában meghatározott szolgáltatások körében - nem kell alkalmazni a következő esetekben: - meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést; - a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg, vagy amely a monetáris, az árfolyam- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a központi kormányzat adósságkezelési politikájának megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre irányul, továbbá a jegybanki tevékenység; - műsorszám (műsoranyag) műsorszolgáltató általi vétele, fejlesztése, előállítása vagy közös előállítása, valamint a műsoridőre vonatkozó szerződés; - választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység; - munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya; - kutatási és fejlesztési szolgáltatás; kivéve ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti; - ha a szolgáltatást a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. (A Kbt. 27. §-a szerint a szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. A törvény 3. számú mellékletének 6. csoportja szerinti pénzügyi szolgáltatások a következők: - Biztosítási szolgáltatások ex 81, 812, 814 66100000-1-től 66430000-3-ig és 67110000-1-től 67262000-1-ig - Banki és befektetési szolgáltatások A fenti bekezdés harmadik pontja nem releváns, mivel műsorszolgáltató általi vételre vonatkozik, de a kérdező erről nem nyilatkozott. A hetedik pont ebben a helyzetben nem alkalmazható, hiszen még ha újdonságról is lenne szó, ennek népszerűsítése nem tartozik kivételi körbe. A nyolcadik ponttal kapcsolatban azonban már megoszlanak a vélemények, hiszen ha például egy adott műsorban szeretné az ajánlatkérő népszerűsíteni a tananyagokat, úgy kérdéses, hogy kizárólagos jognak minősülhet-e mindez. A közbeszerzési törvény 22. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza a klasszikus ajánlatkérőket. A IV. fejezet alkalmazásában ajánlatkérők: - a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; - az állam, az előző pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési szerv, az elkülönített állami pénzalap kezelője, a társadalombiztosítási költségvetési szerv; - az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; - a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; - a közalapítvány; - a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint az a közműsor-szolgáltató, amelynek működését többségi részben állami, illetőleg önkormányzati költségvetésből finanszírozzák, továbbá az Országos Rádió és Televízió Testület; - az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1377
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Magánalapítvány ajánlatkérői minősége

Kérdés: Alanyi jogon ajánlatkérő-e a 100 százalékos magánalapítvány, amely kizárólag a működéséhez kap állami normatív támogatást - figyelemmel a Kbt. 22. § (1) bekezdésének i) és j) pontjaira, vagy ebben az esetben is a Kbt. 22. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]- a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében - ajánlatkérő az az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -, - amelynek a Kbt. 25. §-ának (2) bekezdése szerinti építési beruházását vagy ezzel összefüggő szolgáltatásmegrendelését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja; - amelynek a IV. fejezet szerinti közbeszerzését a 22. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják. A 22. § (1) bekezdésének alkalmazásában a működés többségi részben való finanszírozásának esetét a költségvetési év elején, az adott évre tervezetten és az összes várható bevételhez viszonyítva kell becsülni, megállapítani. A 22. § (1) bekezdése alá tartozó hitelintézet az általa igénybe vett pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység, továbbá befektetési szolgáltatási, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében nem minősül ajánlatkérőnek. A válasz első részében tekintsük át, hogy a közbeszerzési törvény szerint mi is minősül támogatásnak. A Kbt. - értelmező rendelkezéseket tartalmazó - 4. §-ának 34. pontja szerint támogatás a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást. Azaz a normatív támogatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1347
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Önkormányzati tulajdonban álló kft. "továbbszerződési" lehetősége

Kérdés: Ha az önkormányzat ad meghatározott összeget a 100 százalékos tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaságnak, és meghatározza azt a feladatot, amelyet ebből a pénzből meg kell valósítani, akkor a kft. a feladat megvalósításához bevonhat-e cégeket, és ez közbeszerzés-köteles eljárás lesz-e?
Részlet a válaszból: […]szerződés érteke a rá vonatkozó releváns közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja), közbeszerzési eljárásban választhat szerződő partnert a maga számára; - abban az esetben, ha a kft. a 22. § (1) bekezdés alapján nem alanya a Kbt.-nek, akkor azt kell vizsgálni, hogy az önkormányzati pénzátadás támogatásnak minősül-e a Kbt. fogalomrendszerében. Támogatás a Kbt. 4. § 34. pontja alapján: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást. Amennyiben az átadott pénzeszköz támogatásnak minősül, akkor a kft. közbeszerzési alanyiságát - a beszerzési/szerződési értéktől függően - vagy a Kbt. 22. § (2) bekezdésének b) pontjára vagy a 241. § b) pontjára, vagy a 293. § b) pontjára tekintettel kell megállapítani, és a megállapítástól függően kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, illetve anélkül, közvetlenül szerződni. [A közbeszerzési törvény 22. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerint a törvény IV. fejezete alkalmazásában - a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében - ajánlatkérő az az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is (kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget) - amelynek a 25. § (2) bekezdése szerinti építési beruházását vagy ezzel összefüggő szolgáltatásmegrendelését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja; - amelynek a törvény IV. fejezete szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják. A Kbt. 241. § a)-b) pontjai szerint a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó VI. fejezet alkalmazásában ajánlatkérők: - a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, a 22. § (4) bekezdése szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1330
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Támogatás paramétereinek közzététele

Kérdés: Támogatás igénybevétele esetén a legtöbb támogató közzéteszi az elnyert támogatás értékét és százalékos nagyságát, ez milyen mértékben befolyásolja a "tiszta" ajánlattételt?
Részlet a válaszból: […]beszerzés nagyságrendjét illetően. A becsült érték közzététele nem kötelező, azonban az ajánlatérő fontosnak tarthatja, hogy a potenciális ajánlattevők tudják, milyen mérvű beruházásra számítsanak. Ezért nem tiltja a közzétételt,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 538
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Közszolgáltatók támogatott beszerzései

Kérdés: Közszolgáltatóra vonatkozik-e az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége abban az esetben, ha adott beszerzéséhez uniós, illetve egyéb forrásból származó támogatást kap?
Részlet a válaszból: […]meghatározó, amennyiben támogatás elnyerésére nyílik lehetőség. Ebben az esetben tehát nem a közszolgáltatókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, hanem az egyszerű eljárás szabályait, amelyek a többségi részben közvetlenül támogatott beszerzésekre vonatkoznak. Felhívjuk a figyelmet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 329
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Támogatás fogalmának értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a támogatás Kbt.-beli fogalmát, az mennyiben tér el a korábbi rendelkezésektől?
Részlet a válaszból: […]útján biztosított anyagi előny, amelyet a törvényben meghatározott közbeszerzésre kell fordítani. A fenti megfogalmazással szemben a 2004. május 1-jéig hatályos törvény újabb meghatározást ad a támogatás vonatkozásában. Elhagyja a tartalmi felsorolást, és megmarad az úgynevezett pénzforrásjuttatás fogalomkörben, ugyanakkor újrafogalmazta az addigi gyakorlat által feltárt hiányosságokat. Az újrafogalmazás során jelentős szerepet kapott a pénzforrásjuttatást nyújtó kör precíz megfogalmazása, másrészt a rendeltetés kihangsúlyozása, harmadrészt némileg a régitől eltérő megfogalmazást kapott az értékhatár. Mindezeken túl kapcsolódott a támogatás fogalmához a régi Kbt. 1. §-ának d) pontja, amely szerint a támogatásban részesített szervezet a támogatásból megvalósított beszerzés tekintetében, illetőleg a kezességvállalás értékétől függetlenül az a szervezet, amelynek fizetési kötelezettségéért a kormány az Áht. alapján kezességet vállalt, és az erről szóló határozatban az így szerzett pénzforrásból történő beszerzésekre a régi Kbt. szabályait rendelte alkalmazni. Ebből látható, hogy a támogatás juttatása és a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 157
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Támogatás a közbeszerzésben

Kérdés: Mit jelent a támogatás fogalma a Kbt. értelmezésében?
Részlet a válaszból: […]pontja szerint támogatás a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére. Nem tartozik azonban a támogatás fogalmába
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 86
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést