Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott iratbetekintés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Iratbetekintés határideje

Kérdés: Jogom van iratbetekintést kérni a többi előzetes vitarendező iratbetekintése alapján?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő nem döntött az iratbetekintésről idejében, úgy a későbbiekben már nem lesz erre lehetősége.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb öt napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2022. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4837
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Iratbetekintés részajánlattételnél

Kérdés: Miért nem tudok azonos eljárásban betekinteni a másik ajánlattevő ajánlatába? (Az ajánlattevő más részben indult, de gyakorlatilag versenyző termékkel. Az ajánlatkérő így alakította ki a beszerzési rendszert, hogy mindkettőnktől rendelhessen.)
Részlet a válaszból: […]megjelenés tilalmát rögzíti, méghozzá részajánlatszinten.A fenti rendelkezés szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében --nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,-más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,-más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A hirdetmény tartalmára vonatkozóan pedig az egyes részekre történő ajánlattétel kezeléséről szól a jogszabály, alátámasztva, hogy a kapcsolatot az egyes részek között legfeljebb az ajánlatkérő teremtheti meg azzal, ha úgy dönt, korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.A Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen (...) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait (...) - k) pont.A Kbt. 61. § (5) bekezdése alapján az egyes részek külön becsült értékét és a részek elhatárolását pedig kifejezetten a hirdetményben kell előírni, melyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2022. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4830
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Betekintési jog és előzetes vitarendezés bírálati szakaszban

Kérdés: Nyílt eljárásban a harmadikok vagyunk, de feltételezzük, hogy az előttünk lévő ajánlattevők ajánlatának műszaki tartalma nem felel meg az előírásoknak. Van-e jogalapunk betekinteni most, vagy betekintés nélkül előzetes vitarendezést indítani "piaci ismereteink" alapján? Előzetes vitarendezést kellett volna-e indítanunk akkor, amikor az ajánlatkérő felhívta az igazolások benyújtására az első két ajánlattevőt is?
Részlet a válaszból: […]igazolások benyújtására történő felhívást követően kezdeményez előzetes vitarendezést az ajánlattevő, úgy feltételezésekbe bocsátkozva, de kifogásolhatja, hogy a másik két ajánlat miért nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalomnak. Itt azonban bizonytalan helyzetben kénytelen jogsértéseket feltételezni, mely kevesebb valószínűséggel jár következménnyel - gondolunk itt például további hiánypótlás kezdeményezésére -, hiszen az ajánlatkérő is tisztában van azzal, hogy az ajánlattevő nem tudja, mi van a másik két ajánlattevő ajánlatában. Az összegezést követően jut az ajánlattevő abba a helyzetbe, hogy egyrészt van egy döntés, amit támadni tud, másrészt iratbetekintést kérhet. Amennyiben a műszaki tartalom, vagy annak egy része üzleti titokká van minősítve, úgy annak üzletititok-minősítését is támadhatja elő­zetes vitarendezés keretében. Olyan helyzetben, amikor feltételezései vannak az ajánlatkérőnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4732

4. találat: Iratbetekintés üzleti titok feloldását követően

Kérdés: Mivel az iratbetekintés nem eredményes a titkosítás miatt, a feloldást követően van-e lehetőség a korábban kért iratbetekintésre? Ezt az igényünket az iratbetekintési kérelemben kell szerepeltetnünk, vagy a vitarendezésre adott válasz után van lehetőségünk újbóli iratbetekintési kérelmet beadni? Hogyan számítjuk ebben az esetben a határidőket? Mi a pontos ügymenet ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.Mivel a felvilágosításkérésre a 80. § (4) bekezdése szerint van lehetőség, és az üzleti titok feloldásáról is köteles az ajánlatkérő tájékoztatást nyújtani, így véleményünk szerint az újabb iratbetekintési kérelem az eredeti kérelem vonatkozásában fog érvényesülni, hiszen újra jelzi az ajánlattevő, hogy be kíván tekinteni a most már nem üzletititok-tartalomba. Így ennek jogi akadálya nem lesz, hiszen a betekintési kérelem még időben érkezett.A fenti bekezdésben utalt rendelkezés szerint az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket vagy a részvételre jelentkezőket három munkanapos határidővel hiánypótlás (71. §), felvilágosítás (71. §), számításihiba-javítás (71. §) vagy indokolás (72. §) benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4716
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Iratbetekintés módja, tájékoztatási kötelezettség

Kérdés: Hogyan kell az iratbetekintésnek megvalósulnia? Ajánlatkérőként kit kell erről tájékoztatnom?
Részlet a válaszból: […]Döntőbizottság körülhatárolta az ajánlatkérő kötelezettségeit, amikor megállapította:1. A vizsgált dokumentumok alapján az érdekelt mellett egyedüli ajánlattevőként részt vevő kérelmező is tájékoztatást kapott arról, hogy az érdekelt a kérelmezői ajánlatnak pontosan mely részeit kívánja megtekinteni.2. A kérelmező arról is egyértelmű tájékoztatást kapott, hogy az ajánlatkérő az érdekelt számára engedélyezi az iratbetekintést, megismerhető volt az iratbetekintés kijelölt időpontja és helyszíne. Az ajánlatkérő arról is tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy mely iratok megtekintését nem engedi az érdekeltnek, megjelölve e korlátozás indokát.3. Az iratbetekintésről készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő feltöltötte az EKR-be. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő ténylegesen az érdekelt írásbeli kérelmeiben megjelölt iratok megtekintését biztosította.A jogorvoslati fórum szerint, figyelemmel arra, hogy az érdekelt számára biztosított iratbetekintés teljeskörűen dokumentált az EKR-ben, a kérelmező által kifogásolt tájékoztatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4659

6. találat: Iratbetekintés módja jogszabályváltozást követően

Kérdés: Az iratbetekintést hogyan kell elektronikus formában megvalósítanom?
Részlet a válaszból: […]rendeletben szabályozza (...) az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények, az elektronikus árlejtés, az elektronikus katalógus, valamint az elektronikus úton történő beszerzés részletes, az elektronikus út által szükségessé tett mértékben e törvénytől eltérő szabályait, az elektronikus kommunikációs eszközök kötelező alkalmazása alóli kivételeket, az EKR működésével, valamint igénybevételének részletes feltételeivel, az e törvényben előírtakon kívül az adott közbeszerzésre vonatkozóan az EKR-ben rögzítendő - személyes adatnak nem minősülő - adatok körével, keretmegállapodás és dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a szerződések és a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseket (...).A kormányrendelet alábbi szabálya ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy csak és kizárólag személyes megjelenés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4658
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Iratbetekintés biztosításának módja

Kérdés: Biztosíthatom-e az iratbetekintést elektronikusan úgy, hogy valóban csak és kizárólag az a dokumentum kerül bemutatásra, amely nem üzleti titok, és amelynek megtekintéséhez a betekintő ajánlattevőnek joga van?
Részlet a válaszból: […]kommunikáció, valamint a 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a szerződés megkötését követő kommunikációra (...) - a)-c) pontok.A törvény 45. §-ának (1) bekezdése alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb tíz napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani, nem elektronikus hozzáférhetővé tétel, hanem a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4580
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Iratbetekintés és tájékoztatási kötelezettség a Kbt.-ben

Kérdés: Az uniós irányelvekben nem látom azt a szigorú üzenetet, hogy az ajánlattevők tudomására kell hozni mindent, ami alapján megtudják, miért nem nyertek egy adott közbeszerzési eljárásban. Ezt csak a hazai szabályozás tartalmazza. Szükséges-e ez a tartalom a Kbt.-ben?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőnek, aki érvényes ajánlatot tett, az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról - a)-d) pontok.A (3) bekezdés szerint az ajánlatkérő szerv dönthet úgy is, hogy egyes, az (1) és (2) bekezdésben említett, a szerződés odaítélésére vagy a keretmegállapodás megkötésére, illetve a dinamikus beszerzési rendszerbe való felvételre vonatkozó információk közlését mellőzi, amennyiben azok közlése akadályozná a jogérvényesítést, vagy más módon ellentétes volna a közérdekkel, vagy sértené egy meghatározott - magán- vagy állami tulajdonú - gazdasági szereplő jogos üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.Az iratbetekintés hazai szabályai a Kbt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerint az alábbiak:- az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb tíz napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani, nem elektronikus hozzáférhetővé tétel, hanem a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges;- az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, valamint tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetén az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4528

9. találat: Iratbetekintési jog korlátozása

Kérdés: Iratbetekintési jog korlátozásának tekinthető-e a Kbt. módosítása? (Hangsúlyozom, ajánlatkérői szempontból valóban túlzás volt, amit sok ajánlattevő e körben megtett, és nagyon elhúzódtak emiatt az eljárások.)
Részlet a válaszból: […]előforduló visszaélésszerű jogalkalmazást. A módosítás egyértelművé teszi az ajánlatkérők számára, hogy melyik az az időpont, amikor biztosan megköthető a szerződés az iratbetekintés kontextusában. A jogszabályi rendelkezés ily módon történő kiegészítése az iratbetekintéshez való jogot egyértelműen meghatározza, tervezhetőbbé téve az eljárások lezárását, valamint a szerződések megkötését.A Kbt. 45. § (1) bekezdésében a "megküldését követően kérheti" szövegrész helyébe a "megküldését követően legfeljebb tíz napon belül kérheti" szövegrész került.Fentiek mellett hatályba lépett a tudomásra jutásra vonatkozó szabály pontosítása is, mely egyértelműen az iratbetekintés napját tekinti a jogsértés tudomásra jutása napjának. A Kbt. 148. § (7) bekezdés c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4454
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Iratbetekintés két ajánlattevő azonos közbeszerzési tanácsadójaként

Kérdés: Mindkét ajánlattevő tanácsadója ugyanaz a közbeszerzési tanácsadó. A tanácsadó bemehet-e mindkét ajánlattevő nevében iratbetekintésre? Ha csak az egyik ajánlattevő nevében megy be, akkor a másik használhatja-e az információt, hiszen az iratbetekintő fél is ugyanaz volt?
Részlet a válaszból: […]alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.A konkrét kérdést illetően, kifejezetten versenyjogi szempontból nem javasolt két ajánlattevő nevében is megjelenni egy tanácsadónak. Fontos, hogy az iratbetekintés során számít, hogy milyen információhoz jutott hozzá az ajánlattevő, hiszen a tudomásra jutástól megnyílhat előtte újra a jogorvoslati moratórium időszaka. Ha azonban csak az egyik ajánlattevő szerez tudomást, abban az esetben az ajánlattevők közötti információáramlás nem képezheti a többi ajánlattevő tudomásra jutásának időpontját, hiszen nem közvetlen módon tekintettek be - mint ügyfélképes ajánlattevők. Erre utal a Kbt. 148. §-ának (4) bekezdése, mely a jogsértés tudomásra jutását a (7) bekezdés c) pontja alapján csak az iratbetekintés befejezésének napjához köti, nem pedig általános értelemben az iratbetekintéssel kapcsolatban kapott áttételes információhoz jutás időpontjához.A Kbt. 148. §-ának (4) bekezdése alapján a (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított öt napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.A (7) bekezdés c) és d) pontja akként rendelkezik, hogy a (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni:- a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a megtekintett iratokat érintő jogsértéssel kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmező az írásbeli összegezés kézhezvételét követő tíz napon belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérőnél vagy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál;- ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek, és ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját; ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben nem küldte meg, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésére vonatkozó határidő lejártának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4355
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést