Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ismételt hiánypótlás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ismételt hiánypótláskérés jogszerűsége

Kérdés: A felhívásban és a dokumentációban elő­írt - több nyilatkozati pontot tartalmazó - nyilatkozatot az ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlata részeként. Az ajánlatkérő a hiánypótlás során ezt a nyilatkozatot kérte pótolni, azonban a hiánypótlás részeként benyújtott nyilatkozat több - kitöltendő - pontját nem töltötte ki az ajánlattevő. Ha az ajánlatkérő újabb hiánypótlási felszólításában előírja, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot a hiányos pontok kitöltésével nyújtsa be, azzal az ajánlatkérő megszegi az ismételt hiánypótláskérést tiltó előírást? A kérdés szerinti eset a régi és az új Kbt. hiánypótlásra vonatkozó előírásai tekintetében azonos megítélés alá tartozik?
Részlet a válaszból: […]vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére;- amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra;- az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható - Kbt. 71. §-ának (1)-(6) bekezdései.A fenti rendelkezésekből megállapítható, hogy az új Kbt. logikájában megtartotta a korábbi Kbt. hiánypótlási szabályait, ugyanakkor egyes rendelkezéseiben pontosította is azokat. A (6) bekezdésből megállapítható, hogy a hatályos Kbt. is fenntartja az ún. ismételt hiánypótlás tilalmát, azaz változatlan a szabály abban a tekintetben, hogy a korábban megjelölt hiányok egy későbbi hiánypótlás során már nem pótolhatók, így tehát fel sem lehet hívni az ajánlattevőt azok pótlására.A feltett kérdésre a választ a (3) bekezdésbeli szabály alapján lehet megadni. A rendelkezés ugyanis egyértelműen kimondja, hogy a hiánypótlás során az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat és egyéb dokumentumokat lehet módosítani, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3805
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Hiánypótlási lehetőség megismétlése

Kérdés: Az ajánlatkérő köteles-e további hiánypótlási lehetőséget biztosítani, ha a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok tartalmilag nem megfelelőek, illetve nem nyújtották be határidőre?
Részlet a válaszból: […]során az ajánlattevők figyelmét felhívni. Tehát például a kizáró okról szóló nyilatkozattal kapcsolatos hiánypótlást nem lehet megismételni azzal az indokkal, hogy a nyilatkozat tartalma ugyan megfelelő, de nem közjegyzői okiratba foglalva érkezett, tehát ugyanarra az elemre vonatkozóan másodszori formai hiányosság jelzése nem megengedett. Amennyiben a hiánypótlás késve érkezett, akkor annak tartalma nem vehető figyelembe, amelyre szintén érdemes felhívni a figyelmet.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 573
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,