Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

58 találat a megadott kapacitást nyújtó szervezet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Teljesítésbe be nem vont kapacitást nyújtó/alvállalkozó polgári jogi igénye

Kérdés: Milyen polgári jogi igény illeti meg a kapacitást nyújtót/alvállalkozót, ha bevonására utóbb mégsem kerül sor?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó mellőzésére a bírói gyakorlat egyébként - már a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatálybalépése előtt is - a teljesítés jogi hi­bájaként tekintett, amellyel szemben az ajánlatkérőnek - a szerződésszegésen alapuló igények kötelező érvényesítése jegyében - fel kellett lépnie.A hatályos Kbt. nem írja elő expressis verbis az ajánlatban megjelölt alvállalkozó bevonásának kötelezettségét, vagyis a nyertes ajánlattevő elviekben akár mellőzheti is az ajánlatban nevesített alvállalkozót, ha maga is képes a szerződés teljesítésére, vagy pedig mást is bevonhat helyette, akivel szemben nem állnak fenn kizáró okok, és aki megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kbt. ebben a körben csupán annyit ír elő, hogy amennyiben egy adott alvállalkozó igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, tehát például az alvállalkozó alkalmasságot igazolt, úgy a teljesítésben történő bevonásától nem lehet eltekinteni [lásd a Kbt. 138. § (2) bekezdésének első fordulatát]. Éppen ebből következik az is, hogy a kérdésben körülírt piaci szereplőt mindenképpen be kell vonni a szerződés teljesítésébe, hiszen egyszerre áll fenn kapacitást nyújtó szervezeti és alvállalkozói minősége, és kizárólag akkor lehet kihagyni a szerződés teljesítéséből, ha fennállnak azok a fentebb ismertetett körülmények, amelyek szűk körben mentesítenek a kapacitást nyújtó szervezet bevonásának kötelezettsége alól [lásd a Kbt. 138. § (2) bekezdésének második fordulatát]. Ebből ugyanakkor az is következik, hogy mind az alvállalkozónak, mind pedig a kapacitást nyújtó szervezetnek számolnia kell azzal, hogy a Kbt. által lehetővé tett körben elmarad a szerződés teljesítésébe történő bevonásuk. Ennek az esetlegesen érvényesíthető polgári jogi igény szempontjából lehet jelentősége. A Kbt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegesen, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával szemben folyamatban volt közigazgatási perben a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa, ennek hiányában a bíróság a keresetet ítéletével elutasítja. Ha tehát a Kbt. alapján jogszerűen került sor az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4776

2. találat: Alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet elhatárolása

Kérdés: Kapacitást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül az a piaci szereplő, amelynek kapacitásaira - a szerződés dinamikus beszerzési rendszer keretében történő odaítélése esetén - az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodni kíván, és amelyet a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni?
Részlet a válaszból: […]megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ehhez képest a Kbt. 3. §-ának 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Akérdés alapján úgy tűnik, hogy jelen esetben olyan kapacitást nyújtó szervezetről van szó, amelyet az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni. A szóban forgó piaci szereplő meghatározó jellege ugyanakkor egyértelműen a kapacitást nyújtó szervezeti minőség, hiszen az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodik rá. Természetesen nincs jogi akadálya annak, hogy ugyanez a szervezet a szerződés teljesítésében is részt vegyen alvállalkozóként, de mindvégig a kapacitást nyújtó szervezet kapcsán érvényesülő szigorúbb jogszabályi követelmények teljesülését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4763

3. találat: Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő - ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszból: […]Közbeszerzési Döntőbizottság nem erre az álláspontra jutott. AD. 237/2020. számú ügyben az ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadta a meghatalmazásmintát, amely vonatkozásban úgy rendelkezett, hogy adott esetben csatolni kell. Az ajánlatban a gépbérleti elő­szerződés mögé lett csatolva az ajánlatkérő által ki­adott minta szerinti meghatalmazás, a felek által - tanúk előtt - aláírva azzal a szöveggel, hogy "tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és a 21 ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el". A Döntőbizottság véleménye szerint e két dokumentum összetartozása megállapítható, egy dokumentumként került feltöltésre az EKR-be. A Döntőbizottság véleménye szerint az így, ilyen formában csatolt dokumentumok kielégítik a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakat, hiszen megállapítható, hogy ezen dokumentumok összetartoznak, és a meghatalmazás tartalmát tekintve nem tartalmaz korlátozásokat, hogy az az EKR-ben történő nyilatkozatok megtételére ne vonatkozna.Ebben az esetben véleményünk szerint olyan formai hiányossága van az ajánlatnak, ami nem eredményezhet érvénytelenséget még akkor sem, ha nem hiánypótolja az ajánlattevő. Továbbgondolva a jogkérdést azonban érdemes azt is felvetni, hogy mi a helyzet akkor, ha nem egy dokumentumban nyilatkozik az ajánlattevő, és az EKR-be is külön dokumentumban tölti fel azt. Véleményünk szerint még ebben az esetben is legfeljebb formai hiányosság áll fenn, hiszen ha egyértelmű, hogy semmilyen korlátozást nem tartalmaz a kapacitást biztosító nyilatkozata, és nyilatkozati formában, cégszerű aláírással csatolták, valójában kielégíti azt az igényt, ami miatt a szabályozás tartalmazza az erre vonatkozó nyilatkozati kötelezettséget. Indokolatlan a 69. § (12) bekezdésében foglalt előírás, hiszen a kapacitást biztosító szervezetnek az igazolás során számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtania, sőt amennyiben alkalmassági és értékelési szempont a szakember, melyben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4748

4. találat: Együttes megfelelés az árbevételi feltételnek

Kérdés: Megfelelhet-e úgy az ajánlattevő az árbevételi feltételnek, hogy a kapacitást biztosító szervezet árbevétele és az ajánlattevő árbevétele együttesen teszi ki az igényelt mértéket, amit az ajánlatkérő kér?
Részlet a válaszból: […]gazdasági szereplőre (melyre az előbbiekben utaltunk), majd a következő bekezdésében lehetővé teszi a kapacitást biztosító szervezetre támaszkodást az alkalmasság vonatkozásában.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4738

5. találat: Egyesület mint kapacitást biztosító szervezet

Kérdés: Egyesület bevonható-e egy ajánlatadás során mint kapacitást biztosító szervezet? Az egyesület bizonyos tagja adott eljárásban szakértőként kerülne bemutatásra alkalmasság igazolására. Jól értjük, hogy mivel egyesületek nem végeznek gazdasági tevékenységet, és annak tagjai nem munkaviszonyban állnak az egyesülettel, erre nincs lehetőség?
Részlet a válaszból: […]úgy a szervezet vállalása, mely szerint az érintett szakember bevonásra fog kerülni a tevékenység végzésébe, elegendő lehet, ha az érintett szakember mint magánszemély kerül bevonásra, hasonlóképpen az egyesületben történő tevékenységét is magánszemélyként végzi.Az egyesület meghatározott keretek között végezhet gazdasági, nyereségorientált tevékenységet. Az egyesület tagjai bevonásra kerülhetnek, ha azonban a tevékenység végzése például folyamatos rendelkezésre állást igényel, és az érintett személy kellene, hogy megoldja a feladatot, valóban felmerül a kérdés, hogy saját főállású munkahelye mellett mindezt hogyan fogja biztosítani. Arra azonban a magánszemély nem kötelezhető, hogy csak és kizárólag a munkahelye által kerülhessen bevonásra a teljesítésbe. Amennyiben egy munkavállalónak több jogi lehetősége van kapacitást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4726

6. találat: Kapacitást biztosító bevonása kapacitást biztosító által

Kérdés: Van-e lehetőség a kapacitást biztosító által kapacitást biztosító szervezet bevonására?
Részlet a válaszból: […]mondatban az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező erőforrásra támaszkodásának lehetőségéről ír az alábbiak szerint:Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik - Kbt. 65. § (7)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4690

7. találat: Kapacitást biztosító általi felhatalmazással kapcsolatos nyilatkozat bekérése hiánypótlási eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő külön nyilatkozatot igényel azzal a tartalommal, hogy a kapacitást biztosító az ajánlattevőt felhatalmazza a rendszerbe történő adatfelvitelre. Mivel a kapacitást biztosító nem is tud hozzáférni a rendszerhez, nem tudom, miért van erre szükség? Feltétlenül hiánypótolnom kell, vagy ez egy olyan formai kérdés, ami nem eredményezhet érvénytelenséget?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Ebben a formában nem kerülhető meg a nyilatkozat benyújtása, ennek hiánya nem formai kérdés, azaz érvénytelenséget eredményez. A kérdezőnek ugyanakkor igaza van abban, hogy a kapacitást biztosító szervezet közvetlenül nem férhet hozzá az eljáráshoz, és nem is lenne helyes, ha az ajánlattevő helyett ő maga válna az eljárást irányítóvá, hiszen csak közvetett módon vesz részt az ajánlattételben, s vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a teljesítésben részt fog venni az esetek többségében. Mivel az a vélelem, hogy az ajánlattétel során az arra jogosult tölti ki a nyilatkozatokat, mindez csak arra a jogi személyre vonatkozhat, aki/amely az ajánlattétel során nyilatkozatokat tesz. Hasonló ebben az esetben a kapacitást biztosító szervezet helyzete, mint a közös ajánlattevőé, akinek szintén rendkívül nehézkes átvenni az ajánlattétel irányítását, ezért neki is nyilatkozatot kell benyújtania annak érdekében, hogy a konzorcium vezetője a megfelelő nyilatkozatokat (például EEKD) meg tudja tenni az EKR-ben. Valóban egyszerűbb lenne automatikusan kezelni a kérdést, hiszen ma már a kapacitást biztosító kap információt arról, hogy az ajánlattétel során kapacitást biztosítónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4609

8. találat: Alkalmasság igazolása a kapacitást nyújtó szervezet "alvállalkozójával"

Kérdés: Biztosíthatja-e az alkalmasságot a kapacitást biztosító szervezet megbízásos jogviszonyban lévő munkatársa?
Részlet a válaszból: […]alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4593

9. találat: Kapacitást biztosító rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: Milyen formában tudom a kapacitást biztosító rendelkezésre állását igazolni a hatályos szabályok alapján? Szükséges-e bármilyen szerződés, vagy elegendő a felek nyilatkozata?
Részlet a válaszból: […]szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Nem írható tehát elő szerződéses kötelezettség vállalása az ajánlattételi vagy részvételi szakaszban, így a hatályos szabályozásunk értelmében elegendő az ajánlattevő és a kapacitást biztosító egymástól független nyilatkozata a rendelkezésre állás biztosítása vonatkozásában, melytől eltérő formát az ajánlatkérő nem kérhet. A felek döntése, ha mégis szerződéses formában (egy dokumentumban) kívánják nyilatkozataikat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4591

10. találat: Alkalmasságot igazoló szervezet képviseletére adott meghatalmazás módja

Kérdés: Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?
Részlet a válaszból: […]eljárás során.A Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Ezt támasztja alá a jogorvoslati fórum közelmúltban meghozott D. 237/2020. számú döntése, mely az alábbi szerint szól: "A csatolt meghatalmazás azt tartalmazza, hogy a meghatalmazott az "ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el", olyan korlátozást, kikötést nem tartalmaz, hogy ez a meghatalmazás csak a papíralapú nyilatkozatok aláírására terjed ki, de azt sem, hogy az elektronikus űrlapként benyújtandó dokumentumok "aláírására" nem terjed ki. A Döntőbizottság véleménye szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4561
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 58 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést