Keresés eredménye

8 találat a megadott képviselet tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlatkérő szervezet, gazdasági szereplő képviselője az EKR-ben
Kérdés: Ellenőrizhető-e, illetve azonosítható-e, ha egy ajánlatkérő szerkesztési jogosultsággal rendelkező munkavállalója feltölt egy anyagot, majd ezt a valódi képviselő adja be, aki be is tudja nyújtani a dokumentumot? Tud élni ezzel az érvvel az ajánlatkérő, ha úgy véli, hogy ténylegesen nem a képviselő töltötte fel a dokumentumot? A jogszabályváltozások tisztázzák-e azt a helyzetet?
Részlet a válaszból: […]tekinteni - kormányrendelet 13. §-ának (1) bekezdése.A 2019. április 1-jén hatályba lépő törvénymódosításban - melyre a kérdés is vonatkozik - a Kbt. 41/A. §-ának (4) bekezdése megismétli a kormányrendelet fenti szabályát, hasonlóképpen különbségtétel nélkül a nyilatkozattételhez szükséges hozzáférésre és jogosultságra tekintettel, az alábbi tartalommal:"41/A. § (4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4293
2. találat: Kötelező képviselet jogorvoslati eljárásban
Kérdés: A Kbt. 145. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat úgy kell értelmezni, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó kérelemhez is szükséges meghatalmazni közbeszerzési szaktanácsadót, jogtanácsost vagy ügyvédet? (Egy nettó 12,5 M Ft értékű árubeszerzés kapcsán fontolgatjuk a jogorvoslati kérelem beadását.)
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3870
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3. találat: Kapcsolattartás közös ajánlattétel (konzorcium) esetén
Kérdés: Jogszerű az ajánlatkérő eljárása, ha konzorcium esetén a kapcsolatot kizárólag a konzorcium vezetőjével tartja és a többi taggal nem? Mi az eljárás, ha emiatt bizonyos információk nem jutnak el hozzánk, és ezért például kizárnak az eljárásból, vagy érvénytelen lesz az ajánlatunk?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá került, már nincs lehetőség a reparálásra, hiszen a kizáró ok és annak szigorú következményei mindkét ajánlattevőt közösen érintik, együttesen nyilatkoztak hamisan. A következmények igen szigorúak lehetnek, hiszen minden ajánlattevő számára három évig a közbeszerzésből való általános eltiltást, kizárást eredményez, mivel az alábbiak szerint kötelező kizáró ok hatálya alá fognak esni.A Kbt. 56. § (1) bekezdésének f) és j) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3668
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Konzorcium képviselete
Kérdés: A közös ajánlattétel érdekében létrehozott konzorciumnak négy tagja van. Van-e arra lehetőségünk, hogy két konzorciumi képviselőt jelöljünk meg úgy, hogy mindkét képviselő önállóan jogosult nyilatkozattételre?
Részlet a válaszból: […]jelentkezők megjelölését;- ahol a közbeszerzési törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása (45. §), a hiánypótlás (67. §), a felvilágosítás (67. §) és indokolás (69-70. §) kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg - (1)-(4) bekezdések.A képviselő kijelölésére vonatkozó fenti rendelkezések egyértelműek, és nem teszik lehetővé, hogy az ajánlattevők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3621
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Ajánlattevő képviselete
Kérdés: A tárgyaláson részt vehet-e az ajánlattevő képviseletében más személy, mint aki az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumokat aláírta?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1835
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Képviselő "helyettesítése"
Kérdés: Ha az ajánlattevő cégjegyzésére, képviseletére jogosult személy egy adott közbeszerzési eljárásban - például szabadsága miatt - nem tud az ajánlattevő képviseletében eljárni, és a céget a cégjegyzékbe bejegyzett adatok szerint csak egy személy képviselheti, mi a teendő? Ki járhat el ebben az esetben, és hogyan igazolhatja képviseleti minőségét?
Részlet a válaszból: […]vagy adathordozó útján nyert adatok alapján készített okiratnak; - az eredeti papíralapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak a közokiratról készített elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban készített el, és amelyen minősített elektronikus aláírást, valamint - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzőt helyezett el. Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet a közokirat kiállítására jogosult külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve amelyet törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít; - a magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1704
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Képviselet elektronikus eljárásban
Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az elektronikus eljárásban a képviseletre? Jól tudjuk, hogy változott a szabályozás?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódó díjak befizetése megtörtént - elegendő a feladónak a kérelem részét képező, képviseleti jogosultságára irányuló nyilatkozata. A fentieken túl a képviselet vonatkozásában a 7. § az alábbi szabályokat tartalmazza. Amennyiben az elektronikus aláírás tartalmazza a képviseleti jogosultságot, annak igazolása az aláírás tanúsítványán az erre vonatkozó bejegyzés adattartalmának ellenőrzésével történik. Abban az esetben, ha a Kbt. valamely, a törvényben előírt eljárási cselekmény rögzítésére, jognyilatkozat megtételére olyan irat, dokumentum alkalmazását írja elő, amelynek kötelező érvényességi kelléke több, a képviseletre feljogosított személy együttes és egyidejű aláírása, e követelménynek az elektronikus dokumentum akkor tesz eleget, ha az aláírásra egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1174
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Képviselet elektronikus közbeszerzési eljárásban
Kérdés: A közbeszerzési eljárásban részt vevők képviseltethetik-e magukat meghatalmazottal az elektronikus közbeszerzési eljárásokban? Ha igen, milyen előírásokat kell betartaniuk?
Részlet a válaszból: […]képviseleti jog terjedelmét és - amennyiben a meghatalmazás nem visszavonásig szól - érvényességének időtartamát is. A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy amennyiben az elektronikus aláírás tartalmazza a képviseleti jogosultságot, akkor annak igazolása az aláírás tanúsítványán az erre vonatkozó bejegyzés adattartalmának ellenőrzésével történik. Abban az esetben pedig, ha a Kbt. valamely, a törvényben előírt eljárási cselekmény rögzítésére, jognyilatkozat megtételére olyan irat, dokumentum alkalmazását írja elő, amelynek kötelező érvényességi kelléke több, a képviseletre feljogosított személy együttes és egyidejű aláírása, ennek a követelménynek az elektronikus dokumentum akkor tesz eleget, ha az aláírásra egyébként irányadó szabályoknak megfelel, és valamennyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 387
Kapcsolódó tárgyszavak: ,