Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

10 találat a megadott konzorciumi megállapodás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlattal benyújtott konzorciumi szerződés módosítása
Kérdés: Lehet-e a konzorciumi szerződést módosítani, és ha igen, milyen feltételekkel, amennyiben az ajánlatban benyújtásra került a szerződés? Változhat-e a konzorciumvezető személye a teljesítés során, vagy éppen a számlát kibocsátó személye? A kettő elválhat-e egymástól?
Részlet a válaszból: […]kérdést, melyekben a feleknek a teljesítést megelőzően vagy annak során meg kell állapodniuk. Véleményünk szerint a későbbiekben a felek módosíthatnak a konzorcium adminisztratív vezetésén, a számlázás formáján és rendjén, együttműködve az ajánlatkérővel. Úgy véljük, ez a módosítás nem feltétlenül érinti az ajánlatkérő és az ajánlattevő között köttetett közbeszerzési szerződést. Amennyiben a konzorcium vezetőjének nevesítése nem történt meg, úgy akár az ajánlatkérőnek történő bejelentéssel és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4587
2. találat: Feladatmegosztás konzorciumban
Kérdés: Mindenben megfelelünk a kiírásnak, azaz van referenciánk, szakemberünk, megfelelő árbevétellel rendelkezünk. Üzleti döntés azonban, hogy konzorciumban induljunk. A másik konzorciumi tag csak adminisztratív feladatokat fog végezni. Van ennek akadálya, illetve van-e valamilyen különleges feltétele annak, hogy konzorciumként tegyünk ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet szerint kell eljárni. Ennek értelmében az ellenszolgáltatás mértéke irányadó, mely adminisztratív munka végzése esetében mérsékelt lesz. Ettől eltekintve, nincs akadálya a konzorciumként való indulásnak, annak minimális mértékét sem a jogszabály nem határozza meg, sem az ajánlatkérő nem írhatja elő.A Korm. rendelet vonatkozó, 22. §-a (5) bekezdésének rendelkezése értelmében a 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4147
3. találat: Konzorciumi megállapodások módosíthatósága
Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározta a közös ajánlattétel esetén kötendő konzorciumi szerződés kötelező tartalmi elemeit, és rendelkezett arról is, hogy annak tartalmát a szerződés teljesítéséig nem változtathatják meg a felek. Van-e olyan eset, amikor ez a szerződés mégis változtatható? Közös ajánlattevőként köthetünk-e egymás között további olyan megállapodást, amit nem nyújtunk be az ajánlattal együtt, de rendezzük benne a konzorciális jogviszony dokumentáción túlmenő vonatkozásait is? Ha igen, ennek szabadon változtathatjuk a tartalmát?
Részlet a válaszból: […]szempontból ugyanakkor nagyon fontos lehet a konzorciumi szerződést kiegészítő megállapodás. Mivel a konzorciumi szerződésben még akkor egyeznek meg a felek, amikor az ajánlattétel történik, a valódi teljesítés megkezdésekor az alvállalkozók igénybevételével, kifizetésével, a belső kommunikáció­val, a konzorciumvezető és a további ajánlattevők számlakiállításának részleteivel kapcsolatban is szükség van egyetértésre.Kényes kérdés, hogy ha a konzorciumi megállapodásban rögzíteni kellett, mely ajánlattevő milyen tevékenység végzésében vesz részt, változhat-e a munkamegosztás a teljesítés során. Mivel új alvállalkozó bevonására is lehetőség van, így nem indokolt az ajánlattevőket beszorítani olyan korlátok közé, melyeket az élet, a teljesítés bizonyosan felülír. Önmagában már az ajánlattevők tevékenység megosztásának pontos megkövetelése is megkérdőjelezhető, hiszen az alvállalkozók esetében sem írja elő a Kbt. pontosan a tíz százalékot meghaladó mértéken igénybe venni kívánt alvállalkozók tevékenységének rögzítését, hanem a százalékos arányt szükséges megadni, amilyen mértékben részt fognak venni a teljesítésben. Mindez nem jelenti azt, hogy ez a százalékos arány ne változhatna.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Hiánypótlás keretében benyújtott konzorciumi megállapodás javíthatósága
Kérdés: Közös ajánlattevők nem csatolták az ajánlathoz a felhívásban előírt konzorciumi megállapodásukat. Az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta az ajánlattevőket ennek csatolására, amelynek eleget is tettek. A hiánypótlásban csatolt konzorciumi megállapodásban azonban tévesen jelölték meg a közbeszerzési eljárás megindításának dátumát.
Részlet a válaszból: […]nem látjuk akadályát annak, hogy a hiánypótlásra benyújtott konzorciumi megállapodásban fellelt elírást kijavíttassa az ajánlatkérő. Megítélésünk szerint ez az eljárás, azaz az elírás javítására vonatkozó újabb hiánypótlás elrendelése nem ütközne a "kétszeres hiánypótlás" tilalmába.Ugyanakkor úgy véljük, hogy ha a konzorciumi megállapodásban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3601
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Konzorciumi tag mint a beszerzés koordinátora
Kérdés: Közös ajánlattevőként megtehetjük, hogy csak a beszerzés koordinálásában veszünk részt, és erre írjuk a konzorciális szerződést is?
Részlet a válaszból: […]megállapodásban is szükséges rögzíteni, ezt az ajánlatkérő jogosult is bekérni az eljárás során.A konzorciumi megállapodásban a fentieken kívül bármilyen, a szerződés teljesítésével, az együttműködéssel, a számlázással stb. kapcsolatos kérdés rögzíthető, annak tartalmát a felek szabadon állapítják meg. Egy kötelező tartalmi eleme van a konzorciumi szerződésnek, miszerint a szerződés teljesítéséért a konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek a törvény erejénél fogva - ettől eltérő megállapodást tehát nem köthetnek.Fentiek alapján nem látjuk akadályát annak, hogy valamely konzorciumi tag feladata a "beszerzés koordinálása" legyen, különösen indokolt lehet ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3584
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Konzorciumi megállapodás pótlása
Kérdés: Hiánypótlás keretében pótlólag beadhatjuk-e a konzorciumi megállapodást?
Részlet a válaszból: […]a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető;- mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra;- az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók;- az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra;- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával - a) és b) pontok;- a fenti, (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható;- az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3497
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Közös ajánlattevők együttműködési megállapodásának csatolása
Kérdés: Közös ajánlattétel esetén kötelezheti-e az ajánlatkérő a konzorciumi tagokat arra, hogy a konzorciumi szerződésen túl annak háttér-megállapodását - együttműködési szerződésüket - is csatolják?
Részlet a válaszból: […]jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.Ahol a közbeszerzési törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása (45. §), a hiánypótlás (67. §), a felvilágosítás (67. §) és indokolás (69-70. §) kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását (59. §) írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.A rendelkezések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3284
8. találat: Minta, ajánlás konzorciumi szerződésekre
Kérdés: Van egy általánosan elfogadott minta a konzorciumi szerződésekre? Esetleg tartalmi ajánlás a Közbeszerzési Hatóságtól?
Részlet a válaszból: […]köthető. Mivel beszerzésspecifikus, ezért egyenmintát a KH honlapja nem tartalmaz.Az ajánlatkérők az általános tartalom tekintetében a gyakorlatban szinte minden esetben előírják, hogy a közös ajánlattevők által benyújtott ún. konzorciumi szerződésben a szerződő felek határozzák meg a konzorcium
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3203
9. találat: Konzorciumi szerződés tartalmi kötöttségei
Kérdés: Előírható-e, hogy konzorcium esetén meg kell állapodni a feladatmegosztásról, és azt csatolni kell a pályázathoz, illetve az ajánlatkérőnek be kell-e jelentenie a díjból való részesedés mértékét is?
Részlet a válaszból: […]informálni kell ajánlatkérőt. Amennyiben az ajánlatkérő kötelező konzorciumi megállapodásformát kíván, túlterjeszkedik lehetőségein, de információt a meglévő megállapodásról kérhet, annak tartalmi elemeit fentiek szerint befolyásolhatja.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2325
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Konzorciumi szerződés tartalmának előírása ajánlatkérő által
Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodásban a felek határozzák meg a közös ajánlattevők feladatait és a díjból való részesedés mértékét?
Részlet a válaszból: […]feladatok és részesedés közlésére kíváncsi, mivel sem az értékelésnek, sem az alkalmasságnak nem része, vélhetően egyéb általános információt kíván ez alapján ellenőrizni az ajánlatkérő. Az ajánlattevők azonban feladataikat általánosságban, továbbá a részesedés mértékét ą50 százalékos eltéréssel is közölhetik, amennyiben ebben egyeztek meg.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2239
Kapcsolódó tárgyszavak: ,