Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott kötelezettségvállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Meghatalmazás és kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat címzettje közös ajánlattételnél

Kérdés: Konzorciumban indulunk, és a konzorciumi partner szeretne kapacitásnyújtó szervezetet bevonni. A kapacitásnyújtóval kötendő előszerződésnek tartalmaznia kell a meghatalmazást is az EKR-ben való eljárásra. Az EKR-ben a konzorciumvezető fog eljárni, azonban nem a konzorciumvezető szerződik az adott kapacitásnyújtóval. Ebben az esetben mi a szabályoknak megfelelő eljárás? Kinek kell adni a meghatalmazást, és kinek a kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint.A 6:73. § (1) bekezdése alapján, ha a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit, a bíróság e feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.A (2) bekezdés értelmében az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződésre az annak alapján megkötendő szerződés szabályai megfelelően irányadóak.Amelyik konzorciumi partner bevonja a kapacitást biztosítót, ennek megfelelően azzal a gazdasági szereplővel kell az előszerződésnek megszületnie.A jogbizonytalanságot az a szükségtelen előírás okozza, melyet a Kbt. 65. § (12) bekezdése tartalmaz, mely szerint a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak kell tartalmaznia a meghatalmazást arra nézve, hogy az ajánlattevő adatokat tölthet fel az EKR-be, és nyilatkozatokat tehet a kapacitást biztosító szervezet képviseletében.A fenti bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Két lehetőség van tehát, ami megfelel a fenti szabálynak. Vagy az előszerződésben - egyébiránt oda nem illő tartalommal - a kapacitást biztosító meghatalmazza a konzorciumvezetőt, azaz a szerződésben nem részes harmadik felet a 65. § (12) bekezdése értelmében, vagy külön nyilatkozatban, az előszerződéstől függetlenül nyilatkozik a kapacitást biztosító, mely nyilatkozat a konzorciumvezetőt hatalmazza meg az előbbiek szerint. Azért van lehetőség utóbbira is, mert a D. 237/2020.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4741

2. találat: EEKD kezelése kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában

Kérdés: Uniós eljárásrendben a kapacitást biztosító szervezetnek elégséges-e az EEKD-t az EKR rendszerben kitölteni, vagy a szervezet által aláírva is szükséges az ajánlat részeként feltölteni?
Részlet a válaszból: […]kapacitást biztosító szervezet. Annak érdekében, hogy ezeket az adatokat az ajánlattevő fel tudja vinni az EKR-be, a Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell azért, hogy az ajánlattevő megtehesse a megfelelő nyilatkozatokat a kapacitást biztosító nevében, beleértve az EEKD-t is. Így nem szükséges a dokumentum feltöltése, mely űrlap formájában található az EKR-ben.A Kbt. fentiekben hivatkozott 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Mivel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4510

3. találat: Kötelezettségvállalások jogi formáinak kiterjesztése

Kérdés: Igaz-e, hogy az előszerződést a továbbiakban nem lehet kérni az ajánlattevőtől, például referencia esetében, ha alkalmasságot igazol? (Nem találom a módosításban az erre vonatkozó szabályt.)
Részlet a válaszból: […]amennyiben az megfelelően alátámasztja, hogy az erőforrások rendelkezésre fognak állni.A módosítás jogalapja az Ostas Celtnieks C-234/14. számú ügy, melyben az EUB kimondja, hogy a 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének (2) bekezdését és 48. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha valamely ajánlatkérő szerv egy közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó dokumentáció keretében arra irányuló kötelezettséget ír elő valamely olyan ajánlattevővel szemben, amely egyéb szervezetek kapacitására támaszkodik, hogy az említett közbeszerzési szerződés odaítélését megelőzően együttműködési megállapodást kössön e szervezetekkel, vagy közkereseti társaságot alapítson velük.Ennek megfelelően már nem lesz kötelező előszerződés formában benyújtani az arra vonatkozó dokumentumot, hogy az ajánlattevő igazolja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4448

4. találat: Vállalások értékelésének meghatározhatósága

Kérdés: A Közbeszerzési Értesítő 96. számában (KÉ 18.765/2006.) jelent meg a Fővárosi Bíróság ítélete, amely szerint az ajánlatkérő nem határozhatja meg, hogy mely vállalásokat értékel maximális pontszámmal, illetőleg azt sem, hogy mely vállalásokat tekint kirívóan aránytalannak, lehetetlennek, túlzottan magasnak vagy alacsonynak. Lehet-e olyan kiírást tenni, hogy például 60 hónap vagy a feletti jótállás vállalását maximális pontszámmal értékeli az ajánlatkérő annak érdekében, hogy ne érkezzenek kirívó megajánlások a nyerés érdekében?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalás tekintetében indokolást köteles kérni az érintett ajánlattevőtől, és az indokolás alapján kell döntenie abban a kérdésben, hogy a vitatott ajánlati elem teljesíthető-e, megalapozott-e, vagy nem teljesíthető és nem megalapozott. Előbbi esetben el kell fogadnia az ajánlatot, utóbbi esetben pedig érvénytelennek kell azt nyilvánítania. A rendelkezésre tekintettel ugyanakkor az ajánlatkérők által szokásosan alkalmazott megoldás az értékelési részszempontok körében, hogy előre meghatározzák, mely értékeket veszik figyelembe az értékelés során. Példaként: az ajánlatkérő értékelési részszempontként határozza meg a jótállási idő hosszát egy építési beruházásnál, és meghatározza továbbá azt is, hogy az értékelés szempontjából - ahogy a kérdésben is felvetették - maximum 60 hónapot vesz figyelembe. Ebben az esetben azok az ajánlatok, amelyekben az ajánlattevő 60 hónapot vagy annál hosszabb jótállási időt vállalt, ugyanannyi pontot kapnak. A Fővárosi Bíróság hivatkozott ítélete szerint ez torzítja az értékelést és az értékelési pontszámok kiosztását, ezért a leírt ajánlatkérői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1303

5. találat: Kötelezettségvállaló nyilatkozat dátuma, terjedelme, tartalmi elemei

Kérdés: Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalási nyilatkozatának a kiadási időpontja lehet-e az ajánlati felhívás megjelenése utáni, és vonatkozhat-e csupán az adott tárgyi közbeszerzésre? Kulcsszemélyzetet, referenciát milyen tartalmi nyilatkozattal lehet biztosítani?
Részlet a válaszból: […]másrészt kibocsátója egyértelművé teheti, hogy egy konkrét közbeszerzés vonatkozásában vállalja például az adott humán erőforrás rendelkezésre bocsátását. A nyilatkozat azonban lehet általános is, amelyben egyértelművé teszi az anyavállalat, hogy minden esetben, minden körülmény esetében kötelezettséget vállal leányvállalata beszerzési eljárásában, például mérlege és eredménykimutatása tekintetében. A nyilatkozat - bár annak tartalma nem kötött - nagymértékben függ az ajánlatkérő alkalmassági kritériumától (kritériumaitól). Ha az ajánlatkérő megfelelő végzettségű szakemberek meglétét írja elő, akkor a kötelezettségvállalásnak pontosan erre kell utalnia. Amennyiben az ajánlatkérő adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1278
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Eljárás irreális kötelezettségvállalás esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő ajánlata kirívó, irreális kötelezettségvállalást tartalmaz (például 500 év garancia vállalása), és az ajánlatkérő ennek maximumát nem határozta meg előre, mi a teendő? Csak az eljárás érvénytelenítése az egyetlen lehetőség?
Részlet a válaszból: […]magyarázatot, akkor a Kbt. 87. §-ának (1)-(3) bekezdései értelmében nem szükséges a teljes eljárás érvénytelenné nyilvánítása. A (3) bekezdés csupán az irreális kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról rendelkezik (az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást), amelyről a (4) bekezdés szerint az ajánlatkérő köteles tájékoztatni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 281
Kapcsolódó tárgyszavak: ,