Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott külföldi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszból: […]szóló 1996. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a területi építészkamara mint elsőfokú hatóság adja meg az adott tevékenység folytatására való jogosultságot szabályozó kormányrendeletben meghatározottak szerint. Az FMV-tevékenység kizárólag az engedély birtokában és a névjegyzékben való fellelhetőség mellett folytatható. Az engedélyezési és a névjegyzékbe vételi feltételek kógensek és részletesen szabályozottak, a kizárólagos engedélyezési jogkörrel rendelkező hatóság e szakmai feltételek meglétét köteles megállapítani és ellenőrizni. Ezzel szemben az ajánlatkérő előírása szerint a közbeszerzési eljárásban - a szakember FMV-jogosultsága hiányában - a szakmagyakorlási feltételek teljesülését maga az ajánlatkérő kívánja megállapítani, amely vizsgálat és döntés szempontjai a felhívásban nem megismerhetőek. Mindez önkényes kiválasztásra, vagy éppen a kiválasztás megtagadására ad az ajánlatkérő számára lehetőséget, ennélfogva az alkalmassá minősítés felhívásban rögzített feltételek mellett nem biztosított a verseny tisztasága és az egyenlő esélyű ajánlattétel. A Döntőbizottság erre tekintettel az ajánlatkérő terhére megállapította a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti előírás megsértését."A konkrét kérdés vonatkozásában érdemes figyelembe venni például az Európai Unió Bíróságának C-27/86., C-28/86. és a C-29/86. számú, egyesített ügyben hozott ítéletét. A Bíróság szerint az irányelvi rendelkezések nem akadályozzák meg az ajánlatkérőt abban, hogy egy másik tagállamban elismert vállalkozót kötelezzen bizonyíték benyújtására arról, hogy vállalkozása megfelel a nemzeti jog által megkövetelt követelményeknek (minimális alaptőke, munkaerő és vezetői személyzet). Megtehető mindez még akkor is, ha a vállalkozót abban a tagállamban elismerik, amelyben a letelepedése szerint a nemzeti jog által megkövetelt osztályba sorolható besorolással egyenértékű besorolást ért el. Ez az ügy a "minősített ajánlattevői lista" szerinti besorolásról szól, mely alapján van arra lehetőség, hogy az egyenértékűség megállapítása során az ajánlatkérő további dokumentumokat kérjen a külföldi kamarai jogosultsággal rendelkező szakembertől. Irányadó ugyanakkor a C 255/01. számú, Panagiotis Markopoulos és társai kontra G. Samothrakis és társai ügyben hozott döntés, melyben a Bíróság felhívja arra a figyelmet, hogy a befogadó tagállam illetékes hatóságának kell megítélnie azon személyek "képesítésének" egyenértékűségét, akik e képesítésüket egészben vagy részben valamely másik tagállamban szerezték. E[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4563

2. találat: Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszból: […]információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.Amennyiben az e-Certis alapján adatbázisból elérhető az adat, úgy az EEKD-ban így kell szerepelnie az ajánlattevő, kapacitást biztosító nyilatkozatának, melyre vonatkozóan hiánypótlás kérhető. Az adatbázis url-jét, fenntartóját hasonlóképpen hiánypótoltatni szükséges, hiszen nem feltétlenül EU-tagállamból érkezett az ajánlattevő, kapacitást biztosító nemzeti adatbázisáról nyilatkozik a gazdasági szereplő. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie az e-Certissel.Az e-Certisben a szempont azt a kizáró oki vagy alkalmassági szempontot jelenti, melyre vonatkozóan az adott template az igazolás formáját, tartalmát, elérhetőségét tartalmazza. A kibocsátó az adatbázis fenntartója, míg az igazolás azt az igazolási formát tartalmazza, mely alapján az ajánlatkérő el kell hogy tudja dönteni, hogy elektronikus adatbázist vizsgál, vagy a 69. § (4) bekezdése alapján a későbbiekben hatósági igazolást kér, vagy saját nyilatkozatot fogad el. A kérdésben jelzett szempontok szerint tehát az adatbázisban könnyebben lehet keresni, eligazodni, annak ellenére, hogy az egyes EU-tagállamok által töltött e-Certis adattáblái gyakran hiányosak, esetenként pontatlanok. A kérdésben említett hiányosságokat javasoljuk kérni, illetve benyújtás hiányában hiánypótoltatni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4453

3. találat: Külföldi kapacitást biztosító bevonásának feltételei

Kérdés: Gyakorlati tanácsot kérek arra vonatkozóan, hogy külföldi kapacitást biztosító bevonása során mire legyek figyelemmel. A jogszabályi rendelkezéseket értem, de mit tehetek a számtalan hiánypótlás elkerülése érdekében?
Részlet a válaszból: […]szükséges, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltött formája. Ennek azért van jelentősége, mert hiába érhető el az e-Certisben az információ egy része, ami nem ellenőrizhető elektronikus adatbázisból, azt valamilyen módon nyilatkoznia kell a kapacitást biztosítónak. Mivel a Kbt. 35. § alábbi szabályai szerint meghatalmazás alapján jár el az ajánlattevő, ez nem jelenti azt, hogy amit nyilatkozik a kapacitást biztosító helyett, annak tartalma hamis adatszolgáltatás esetében tőle független. Ha tudja igazolni, hogy a kapacitást biztosító szervezet számára az eljárás során ezt az információt szolgáltatta, melyet az EKR-ben feltöltött helyette, abban az esetben mentesül a hamis adatszolgáltatás alól. A képviseleti kérdésnek továbbá azért is van jelentősége, mert amennyiben az érintett szervezet más eljárásokban is szeretne indulni, nem mindegy, hogy ajánlattevőként minden esetben a cég képviselője marad, aki regisztrálta a szervezetet. Ezt is érdemes tisztázni az első kapcsolatfelvételkor. Ezt követően maga a referencia, a fordítások természetesen a kötelezően benyújtandó dokumentumok részét képezik.A Kbt. vonatkozó 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4452

4. találat: Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; (...) - b) pont.Ha azonban az ajánlattevő nem hazai letelepedésű cég, amely nem végez adóköteles tevékenységet hazánkban, akkor nem szükséges igazolást hoznia, mely a kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében kötelező, de adóköteles tevékenység hiányában mindez az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatával pótolható.A fentiekben hivatkozott kormányrendeleti előírás szerint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4378

5. találat: Ajánlatkérő ellenőrzése

Kérdés: Hogyan ellenőrizheti az ajánlatkérő a referenciák esetében, hogy a nem magyarországi illetőségű szerződést kötő másik fél a 24/2014/EU irányelv szerinti ajánlatkérőnek minősül?
Részlet a válaszból: […]esetében a referencia igazolásának módja az alábbiak szerint:A kormányrendelet 22. § (1) bekezdésének, 21. § (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával - a) és b) pontok.Valóban fontos, hogy az ajánlatkérő egyértelműen rendelkezzen azzal az információval, hogy pontosan tudja, milyen igazolásformát kérjen számon a nyertes ajánlattevőn. Egyedül építési beruházás esetében egyértelmű, hogy közösségi rezsimben referencialevél igénylése szükséges a kormányrendelet alábbi szabálya alapján:A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3995
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Eljárás külföldi pénznemben megadott referencia esetén

Kérdés: A referenciában a megrendelő külföldi partner a megrendelés értékét euróban adta meg - a szerződés és a teljesítés szerint. Ilyenkor az ajánlatkérő hogyan számítja az ehhez a referenciához kapcsolódó értéket?
Részlet a válaszból: […]árfolyamon számolja át, veszi figyelembe. Amennyiben a felhívás ilyen rendelkezést nem tartalmaz, akkor az ajánlattevőnek két lehetősége van.Az egyik lehetőség, hogy a szerződési időszakban irány­adó euró/forint árfolyamon számolva megadja a szerződés értékét forintban, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy milyen árfolyamon
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3557

7. találat: Igazolás külföldi kapacitást nyújtó szervezet által

Kérdés: Amennyiben külföldi kapacitást nyújtó szervezet igazolja számunkra a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot (árbevételt), miért kell tőle bekérnünk a Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatot (kezességvállalás)? Ezt a nyilatkozatot sem magyar, sem külföldi kapacitást nyújtó szervezetként bevont cégek nem fogják aláírni. Mit javasolnak? Mi erről a kérdésről az álláspontjuk?
Részlet a válaszból: […]elsősorban korlátozni kívánja a korábbi 2008-2009-es gyakorlat továbbélését, jelesül, hogy pénzügyileg alkalmatlan gazdasági szereplő feltétel nélkül jusson megfelelő mérleghez, árbevételi nyilatkozathoz. Az erőforrást nyújtó szervezet eredetileg az anya-leány viszonyban lévő cégeket volt hivatott segíteni az ajánlattételben. Ezért a vonatkozó kezesi felelősség elsősorban arra utal, hogy amennyiben a jogalkotó az Európai Bíróság döntése alapján a továbbiakban nem írhatta elő hazánkban a két fél közötti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2985
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Külföldiek nyilatkozata kizáró okok igazolásáról

Kérdés: A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek miért kell nyilatkozniuk arról, hogy a kizáró okokat milyen dokumentumokkal kell igazolniuk, és azokat ki bocsátja ki? Ilyen rendelkezés nincs a Kbt.-ben, és az interneten mindez megtalálható. Nem esélyegyenlőtlen ez, ha a magyar ajánlattevőktől ezt nem kérik?
Részlet a válaszból: […]Kbt.-nek megfelelően a hazai ajánlattevők által benyújtandó dokumentumokat. Az Útmutató a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában ugyanakkor nem tartalmazza taxatíve ugyanezeket az információkat, mint a hazai letelepedésű ajánlattevők esetében. Az ajánlatkérő kérdése tehát arra irányul, hogy összehasonlíthatók legyenek az ajánlatok, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat egyformán meg tudják[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2096
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Kbt. idegen nyelven

Kérdés: Megjelenik-e a Kbt. idegen nyelven, illetve megtalálható-e valahol a neten?
Részlet a válaszból: […]honlapján, azaz a www.kozbeszerzes.hu weblapon elérhető a magyar
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 414
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Külföldi ajánlattevő esetén milyen igazolás fogadható el a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, elegendő-e a cégkivonat? Milyen fordítás szükséges a nyilatkozatokról, milyen az okiratokról (OFI-hitelesített, fordítóiroda, meghatalmazott által fordított)? Magyar nyelvű eljárásban külföldi ajánlattevő nyilatkozhat-e magyar közjegyző előtt tolmács segítségével?
Részlet a válaszból: […]cégkivonatról, illetőleg az azzal egyenértékű dokumentumról a hiteles fordítóiroda által elkészített fordítás fogadható el. A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója szerint a Kbt. 60. § (1) bekezdésének c)-d) pontjai, illetve f) pontjai, valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti kizáró
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 378
Kapcsolódó tárgyszavak: ,